Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Hatályos: 2015. 12. 01

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)-(2) bekezdéseiben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdésében, valamint a 143.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

   Általános rendelkezések

 1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Ecséd község közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.

2.  A rendelet hatálya

2. § A rendelet tárgyi hatálya Ecséd község közigazgatási területén lévő közterületekre és ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóra, kezelőire) terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések

3.§ E rendelet alkalmazásában:

 1. címadat: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: KR.) 5.§ (1) bekezdésében felsorolt elemek és az 5. § (2) bekezdésében felsorolt adatok összessége,
 2. címkezelés: címelemek és cím képzése, a központi címregiszterben új cím keletkeztetése, meglévő cím módosítása vagy törlése,
 3. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület, valamint a közforgalom elől el nem zár magánút;
 4. közterületjelleg: a KR. 1.§ 8. pontjában meghatározott jelleg, mely a közterületnévhez kapcsolódik;
 5. közterületnév: A KR. 1.§ 9. pontjában meghatározott név, azaz a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév és a tanya neve a közterületjelleg nélkül;
 6. településrész-név (helységrész-név): a KR. 1.§ 16. pontjában meghatározott név;
 7. házszám: a KR. 1. § 7. pontjában meghatározott megjelölés, azaz a telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés;
 8. társasház: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 56.§ 1. pontjában meghatározott épület;
 9. önálló rendeltetési egység: a KR. 1.§ 11. pontjában meghatározott helyiség vagy helyiségcsoport;
 10. magánút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47.§ 7. pontjában meghatározott magánterület.

II. fejezet

A közterület elnevezés szabályai

4. Általános szabályok


4.§ (1) Ecséd község közigazgatási területén minden belterületi és külterületi lakott helyeken a közterületet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14/A.§ (1) bekezdése szerint el kell nevezni.

      (2) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani a        közterület nevét.

            (3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már

      elnevezett közterület nevét veszi fel.

      (4) A belterületi és külterületi ingatlanok címeit a KR. 2. §-a szerint kell megállapítani.

    (5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

      (6)  A közterületnévhez a KR. 1. melléklete szerinti közterületjelleg kapcsolódik.

5.§ (1) Közterület elnevezésekor és az elnevezés megváltoztatásakor különös figyelemmel kell lenni a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

   (2)Közterület élő személyről nem nevezhető el.

   (3) Közterület elnevezésekor és az elnevezés megváltoztatásakor alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat.

   (4)A közterület elnevezésekor és az elnevezés megváltoztatásakor névazonosság nem állhat elő.

  (5) Közterület elnevezését kezdeményezhetik: a polgármester, az önkormányzati képviselők, és Ecséd községben lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább tíz főből álló csoportja, akik az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

5. Hatásköri és eljárási szabályok


6.§ (1) A közterület elnevezése és az elnevezés megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a Képviselő-testület határozattal dönt. A képviselő-testületi döntéssel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a polgármester végzi el.

     (2)Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság véleménynyilvánítása e rendelet 10. §-a alapján történik, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.

    (3)Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő-testület kikérheti a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincsen kötelező ereje.

7.§ (1) A közterületnév megállapításáról, illetőleg megváltoztatásáról szóló határozatban a Képviselő-testület köteles rendelkezni arról, hogy az új, illetőleg megváltozott közterületnév mely időponttól lép hatályba. A határozatban rendelkeznie kell az utcanév-táblák elhelyezésének határidejéről.

     (2) A Képviselő-testület döntéséről az Ecsédi Polgármesteri Hivatal 30 napon belül köteles értesíteni mindazokat, akiket a döntés érint, első sorban a tulajdonosokat (lista szerint, ingatlanonként 1 személyt), hatóságokat, közműszolgáltatókat.

6. Közterületnév táblák


8.§ (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2)A névtáblán fel kell tüntetni a közterület – címnyilvántartás szerinti – pontos nevét, rövidítés nélkül.

(3)A névtáblát az utca kezdetén és a végén, útkereszteződésnél a saroktelkek mindkét oldalán el kell helyezni, továbbá egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni.

(4)Az utcanév-táblák elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti pótlása az Ecséd Községi Önkormányzat feladata.

(5)A névtáblát épületen, építményen, kerítésen, támfalon vagy ezek hiányában más célra szolgáló oszlopon, illetve külön tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni.

(6)A műemlék jellegű, illetve helyi védelem alatt lévő területeken a tábla elhelyezése során a külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(7)Növényzetre utcanév-táblát elhelyezni tilos.

(8)Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat köteles tűrni. A tábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 nappal köteles értesíteni.

9.§ A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell felszerelni.

7. A lakosság vélemény-nyilvánításának rendjére vonatkozó szabályok


10.§ (1) A lakosság véleményének kikérésében, azok összesítésében, a Képviselő-testület döntésének előkészítésében az Ecsédi Polgármesteri Hivatal működik közre.

(2) A lakosság a Képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatát postai és elektronikus úton egyaránt benyújthatja.

(3) Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén az Ecséd Községi Önkormányzat hirdetményt tesz közzé saját honlapján, illetőleg hirdetőtábláján a tervezett névváltozásról, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet.

III. fejezet

 Az ingatlanok számozásának szabályai


8. Általános szabályok


11.§ (1)A névvel ellátott közterületeken a címképzést a KR. 11-20. §-ai szerint kell elvégezni.

(2)Teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapothoz igazodik.

(3) Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámok a környező közterületek kialakult   

állapot  figyelembe vételével állapíthatók meg.

(4)Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az új ingatlan pedig peres házszámozást kap.

(5)Saroktelken lévő ingatlan csak egy közterületről számozható, függetlenül attól, hogy az ingatlan hány közterület felől közelíthető meg.

(6) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben és oly módon kerülhet sor, hogy az minél kevesebb érintett címének megváltoztatásával járjon.

9. Házszámtáblák, címmegállapítás


12.§ (1) Az Ecsédi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a KR. 4.§ (1) bekezdése szerint címképzésért felelős szerv, köteles a házszámozást felülvizsgálni és az esetleg szükséges változtatásokat elvégezni, ha valamelyik közterület neve megváltozik, vagy azt közterület-szabályozás érinti, vagy ha ezt a kialakult házszámozás rendezése indokolja.

(2) Az épületek házszámait az ingatlanok tulajdonosai (kezelői) kötelesek saját költségükön a közterületről jól látható módon (táblán vagy más módon) feltüntetni. Az utcanév házankénti feltüntetése nem kötelező.

10. Házszámváltozás


13.§ (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

 1. Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha
  1. az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi száma,
  2. a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,
  3. az ingatlan házszáma téves,
  4. az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.
   (3) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, illetve új házszám kerül megállapításra, akkor az érintett ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.
   (4) Ha a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló ingatlan, az azon belül lévő egységek házszáma hibás, követhetetlen, illetve a beazonosítás körülményes, akkor az átszámozást a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell elvégezni.

IV. fejezet

11. Egyéb rendelkezések

14.§ (1) Közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolítani, megrongálni, eltakarni, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos.

(2) E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

V. fejezet

12. Záró rendelkezések


15.§ (1) A rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 8/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelete.