Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 28- 2022. 08. 31

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.01.28.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Ecséd község közigazgatási területére terjed ki.

2. § Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi helyi adónemeket vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója,

b) idegenforgalmi adó,

c) helyi iparűzési adó.

3. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint kell eljárni.

II. Fejezet

Bevezetett adónemek adózásával kapcsolatos szabályok

1. Magánszemélyek kommunális adója

4. § (1) Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog terheli, annak gyakorlására jogosult, az adó alanya.

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(3) Fizetési kötelezettség terheli a nem lakott ingatlanokat is.

(4) Az adó mértéke adótárgyanként: 8.000,- Ft/év.

5. § Az adóévben 70. életévüket betöltő adózók egy ingatlan után 5.000,-Ft/év adót kötelesek fizetni. A kedvezmény az adóalanyt egy adótárgy után illeti meg.

2. Idegenforgalmi adó

6. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

(2) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(3) Az adó mértéke személyenként és éjszakánként 300,- Ft.

(4) Az adó beszedésére kötelezett szállásadó az általa beszedett adóról köteles az adó alapjának, összegének és a mentesség jogcímének megállapítására alkalmas nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni.

3. Helyi iparűzési adó

7. § (1) A helyi iparűzési adó esetében az adó mértéke az adóalap 2%-a.

(2)1

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzatnak a helyi adókról szóló 12/2009. (XII.10.) önkormányzati rendelete.

1

Módosította a 2/2021.(I.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021. január 29. naptól.