Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete

a kitüntetések adományozásának rendjéről

Hatályos: 2015. 10. 01

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi kitüntetésekről a következőket rendeli el:


  1. § Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a település fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére – az alábbi díjakat, elismerő címeket (továbbiakban kitüntetések) alapítja:
  1. Életmű díj
  2. Ecséd közszolgálatáért díj
  3. Ecséd Sportjáért díj
  4. Ecséd közművelődéséért díj.
  1. A kitüntetések adományozásának általános szabályai


  1. § (1) A kitüntetések ezen bekezdés alpontjaiban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés esetén adományozhatók:
  1. Életmű díj adományozható annak a személynek, aki minimum 40 éven át a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, a nevelés-oktatás, a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájával vagy szaktevékenységével hozzájárult Ecséd község fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.
  2. Az 1. § b)- d) pontjában felsorolt díjak esetében kiemelkedő és példamutató munkásságért a közügy, a sport és a kultúra területén.

(2) Az 1. §-ban meghatározott kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek

 a) az Életmű díj esetében a polgármester

b) minden- az e rendeletben meghatározott- más esetben Ecséd Községi Önkormányzat jegyzője, a közintézményeinek vezetői, Ecséd település civilszervezetei, képviselő-testület tagjai.

3. § (1) A javaslattétel lehetőségéről a javaslattevőket Ecséd község honlapján –melynek címe: www.ecsed.hu-a javaslattételi határidő előtt legalább 15 nappal tájékoztatni kell.

       (2) Az elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatokat minden év május 31-ig a polgármesterhez kell

       benyújtani

      (3) A javaslatnak tartalmaznia kell

       a) a javaslattevő nevét,

       b) az elismerő cím adományozására javasolt személy nevét, az elismerő cím adományozását megalapozó

          tényeket,

       c) a jelölt életútját, munkásságát.

4. § (1) A javasolt személyek közül kitüntetési nemenként 1 főt a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé.

          (2) A képviselő-testület minősített többséggel dönt a díj odaítéléséről.

II. Életmű díj


5. § (1) A képviselő-testület Életmű díj adományozásával ismerheti el

a) azok érdemeit, akik Ecséd község szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, a nevelés-oktatás területén maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a település fejlődését, polgárainak boldogulását,

 b) A jutalmazottat „Életmű díj” feliratú emlékplakett és díszoklevél, továbbá a cím adományozásához egyszeri 100 000 Ft, azaz Egyszászezer Ft pénzjutalom illeti meg. Az emlékplakett tartalmazza: Ecséd címerét, az adományozás dátumát és a következő feliratot: Életmű díj.

c) Életmű díj egy alkalommal, egy, magyar állampolgárságú, Ecséd településen élő személynek adományozható.

  1. Ecséd Közművelődéséért díj


 6. § (1) A díj alkalmanként, egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható

         a) az önkormányzat intézményei azon munkatársa elismerésére, aki kiemelkedő eredményt ért el a művészi és  

            közízlés fejlesztésében,

         b) a kultúra és közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző polgárok elismerésére,

         c) azok elismerésére, akik tevékenységükkel példamutatóan hozzájárultak az értékálló helyi közösségi 

            hagyományok és értékek megőrzéséhez, ápolásához, nemzedékek közötti átörökítéséhez.

     IV. Ecséd Sportjáért díj 

                                                       

7. § (1) A díj alkalmanként, egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható

a) a testnevelés és sport népszerűsítésében, a diáksportnak, illetve az ifjúság testedzésének, valamint a szabadidősportnak a szervezésében huzamos időn át kifejtett eredményes tevékenységéért,

b) a testnevelési és sportélet fejlesztése érdekében a települési sportéletben nyújtott kiemelkedő teljesítményért, illetve hosszú időn át kifejtett eredményes munkásság elismeréseként,

c) élsportolói tevékenységért, aki megyei, országos, nemzetközi versenyeken helyezést ért el.

V. Ecséd Közszolgálatáért díj


8. § (1) A díj a polgármester előterjesztése alapján olyan személynek adományozható, aki:

a) legalább 5 éve az Önkormányzat valamelyik intézményében

                   b) tartósan kiemelkedő munkát végez, és

                   c) a közösségi munkában aktívan részt vesz.


                   (2) A díj évente legfeljebb 1 személynek adható

VI. A kitüntetésekkel járó okmány és anyagi elismerés


9. § (1) A polgármester a kitüntetések adományozásával egyidejűleg emléklapot, valamint 40.000,- Ft összegű pénzjutalmat vagy ennek megfelelő értékű tárgyjutalmat ad át Ecséd Közművelődéséért Díj, az Ecséd Sportjáért Díj, az Ecséd Közszolgálatáért Díj címmel kitüntetettnek, amely az általános szabályok szerint adóköteles.

VII. Nyilvánosság


10. § (1) A kitüntetéseket a képviselő testület minden év utolsó testületi ülésén ünnepélyes keretek között adományozza, amelyre meg kell hívni a jelöltet, vagy jelölteket.

 (2) A kitüntetésben részesített jelöltnek vagy csoportnak a polgármester emléklapot ad át. Az emléklap tartalmazza:

a.) az adományozó megjelölését,

b.) a képviselő-testület határozatának megjelölését,

c.) az adományozott nevét,

d.) az adományozó pecsétjét.

(3) Az adományozásról szóló okiratot a polgármester írja alá.

11. § (1) A kitüntetésben részesített személy vagy csoport nevét az adományozást követően a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

(2) A kitűntetések adományozását a képviselő-testület határozatában részletesen indokolja. A határozatot, a kitüntetett életrajzát és fényképét megőrzés végett az irattárba kell elhelyezni.

(3) Az önkormányzat az elismerésben részesített személyek nevéről és adatairól nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás tartalmazza a kitüntetési határozatot és a kitüntetett életrajzát, fényképét. 

12. § (1) Az elismerésben részesített személy érdemtelenné válik az elismerő cím viselésére, ha

a) fegyelmi úton elbocsátották,

b) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték,

c) olyan magatartást tanúsít, amellyel Ecséd településnek anyagi vagy erkölcsi kárt okoz.

(2) Az elismerő cím viselésére érdemtelenné vált személytől az okiratot vissza kell vonni és az adományozás tényét, a nyilvántartásból törölni kell.

VIII.  Záró rendelkezések


13.§  Ez a rendelet 2015. 10. 01. napján lép hatályba.

14.§ Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzat 9/2006. (VI.8) rendelete a helyi kitüntetések adományozásának rendjéről.