Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (XI.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. I-III. negyedévi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 11. 23

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést  követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésről a következőket rendeli el:


1. Címrend

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)     Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3)     Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a      2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi  Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ együttes 2017. I-III. negyedévi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:                      586.733.339 Ft-ban

Kiadási fő összegét:                     586.733.339 Ft-ban        állapítja meg.

3.§ (1) A 2017. I-III. negyedévi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

         a) Működési költségvetés bevételei                                                       adatok Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek                                         142.438.689

Önkormányzat működési bevétele                                         19.625.804

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele                  39.169.550

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele                     77.065.491

Gondozási Központ működési bevétele                                   6.577.844

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                    37.185.945

      Helyi adók                                                                              23.880.000

      Átengedett központi adók                                                         5.500.000

      Egyéb sajátos bevételek                                                            7.805.945

ac) Költségvetési támogatások                                                 200.793.343

Helyi önk. működésének általános támogatása                      97.608.713

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása     40.280.231

Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása          50.543.976

Kulturális feladatok támogatása                                               3.911.663

Egyéb központi támogatás                                                        8.448.760

ad) Egyéb működési bevételek                                                     4.924.800

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:                         380.417.947


        b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek                                                54.301.575   

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:                     54.301.575


 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

 műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül:                      385.342.777



             (3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 586.733.339 Ft kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


            a) Működési kiadások

         aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                           adatok Ft-ban

            Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:                    38.688.518

                  Személyi jellegű kiadások                                                            26.020.063

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      5.939.267

                  Dologi jellegű kiadások                                                                  6.729.188

                                                                                                                                         

       ab) Önállóan működő

                Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:                        75.584.889

                  Személyi jellegű kiadások                                                            39.840.327

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      8.847.473

                  Dologi jellegű kiadások                                                                26.897.089

         ac) Önállóan működő

               Ecsédi Gondozási Központ működési kiadásai:                           6.577.844

                  Személyi jellegű kiadások                                                              4.372.629

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                         967.120

                  Dologi jellegű kiadások                                                                  1.238.095


         ad) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 368.103.681

                  Személyi jellegű kiadások                                                            34.001.181

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                      7.372.469

                  Dologi jellegű kiadások                                                                48.178.927

                  Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          6.800.000

                  Pénzeszköz átadás                                                                      161.419.940

                  Általános tartalék                                                                        110.331.164

          Működési kiadások összesen:                                                 488.954.932


      b) Felhalmozási kiadások

         ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:                     

                  Felújítási kiadások                                                                        77.750.945

         bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                             20.027.462   

bc) Hitel törlesztés                                                                                        


                   Felhalmozási kiadások összesen:                                             97.778.407

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését

önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

         

            a) Működési költségvetés kiadásai:                                               488.954.932

                  Személyi jellegű kiadások                                                          104.234.200

                  Munkaadókat terhelő járulékok                                                    23.126.329

                  Dologi jellegű kiadások                                                                83.043.299

                  Ellátottak juttatása                                                                          6.800.000

                  Pénzeszköz átadás                                                                      161.419.940

                  Általános tartalék                                                                     110.331.164   

              b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                             97.778.407

                  Felújítások                                                                                    77.750.945

                  Beruházások                                                                                 20.027.462   

                  Hitel törlesztés                                                                                               

            c) Költségvetési kiadások összesen:                                               586.733.339

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6)    A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet

szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(7) Költségvetési működési kiadás összesen:                                   488.954.932 Ft

Költségvetési működési bevétel összesen:                                  385.342.777 Ft

Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület                 103.612.155 Ft-ban

állapítja meg.


(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:                                97.778.407 Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:                               54.301.575 Ft

Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület               43.476.832 Ft-ban

állapítja meg.


(9) Költségvetési kiadás összesen:                          586.733.339 Ft

          Költségvetési bevétel összesen:                         439.644.352 Ft

          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület            147.088.987 Ft-ban állapítja meg.


(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa

Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra:                                                                              103.612.155 Ft

felhalmozási célra:                                                                           43.476.832 Ft


(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Fejlesztési célú hitel                                                                                      0 eFt


(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:  586.733.339 Ft

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a
2. melléklet tartalmazza.


(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat

felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.


    (15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.


4.§ (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 110.331.164 Ft összegben hagyja jóvá.      

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 37 főben + 8 fő       közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 44 főben hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                        9 fő


                      b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 16 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók              10 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók              6 fő


                      c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő

                              - teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                      11 fő

                              - részmunkaidőben foglalkoztatott                                               1 fő


                      e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8

 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2017. január 1-től - január 23-ig.

      (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2017. évi    költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.


 (2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következ­ményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.

(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(11) A települési támogatás 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 3.800.000.-/Ft.

              Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos  

              legolcsóbb koporsós temetés költsége 96.000.-Ft az urnás temetés költsége 63.500.-Ft.


5. Záró rendelkezés



8.§ Ez a rendelet 2017. november 23. napján lép hatályba.