Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(IV.9.) rendelete

a gyermekvédelemről

Hatályos: 2014. 01. 01

Ecséd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 18.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 18.§ (5) bekezdésében, a 21.§ (1) bekezdése, a 29.§ (1) bekezdése, a 94.§ (2a) bekezdése, a 131.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ (1) A rendelet célja, hogy megállapítsa a gyermekjóléti szolgáltatás helyi formáit.


(2) A rendelet hatálya az Ecséd község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 4.§ (1) – (2) bekezdésében foglalt személyekre terjed ki.


( Hatályon kívül helyezte az 1. § (1) bekezdéséből az „a gyermekvédelmi ellátások és” szövegrészt a 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos: 2014.01.01-től)

2.§


( Hatályon kívül helyezte a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozását a 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos: 2014.01.01-től)

3.§ (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak félállású, képesítési előírásoknak megfelelő önálló családgondozó foglalkoztatásával biztosítja.


(2) A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

4.§ (1) Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 4/2006. (II.14.) önkormányzati rendelete.