Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VIII.26.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hatályos: 2020. 09. 15 - 2021. 09. 14

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VIII.26.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2020. (VIII.26.) rendelete

a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló, a belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület természetbeni rendkívüli települési támogatásként a vissza nem térítendő állami támogatásból 2020. évben elnyert erdei m3 mennyiségű tűzifa erejéig háztartásonként 1 m³ egyszeri szociális célú tűzifa-juttatást biztosít. A házhozszállítás költségeit az Önkormányzat átvállalja.

2. § Az Önkormányzat – összesen legfeljebb az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tűzifa erejéig – a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatás nyújt azon ecsédi bejelentett lakcímmel rendelkező lakos számára

(1) jövedelemre tekintet nélkül, aki

  • a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) szerint aktívkorúak ellátásában részesül, vagy
  • b) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
  • c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300%-át egyedül álló esetén az öregségi nyugdíjminimum 350 %-át nem haladja meg.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető méltányosságból az is, aki rendkívüli élethelyzetbe került, és segítség nélkül téli tüzelését más módon nem tudja megoldani.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(5) Tűzifa támogatásban az adott évben ugyanazon személy csak egy alkalommal részesülhet.

(6) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját részre használhatja fel.

3. § (1) A tűzifa támogatással kapcsolatos feladat és hatásköröket Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 3. §-ának alapján átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) Az 1. § szerinti szociális célú tűzifa juttatására vonatkozó kérelmet az Ecséd Községi Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani.

(3) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket- függetlenül attól, hogy azok e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek és határidőben érkeztek- el kell utasítani.

4. § (1) E rendelet 2020. szeptember 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről szóló 8/2019. (IX. 4.) rendelete.

dr. Orosz Mária Csilla Maksa Mátyás

jegyző polgármester

Kihirdetve: 2020. év augusztus hó 26. nap

dr. Orosz Mária Csilla

jegyző

Melléklet a 8/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

szociális tűzifa támogatás iránt

…………………………………………………….… (név) szül. hely és idő: ……………………………………………., TAJ szám ……………..

…………………………., anyja neve: …………………………………………………. Ecséd ………………………..……………………… utca ……….. szám alatti lakos kérem, hogy részemre Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelete alapján 1 erdei m3 tűzifát biztosítson.

Kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok személyi adatai:

Név

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám





A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert *

  • a) az egy főre eső jövedelmem nem haladja meg:

- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (99.750. -Ft-ot).

- családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85.500. -Ft-ot).

Egy főre eső jövedelem: ………………………… Ft.

  • b) Az alábbi szociális ellátásban részesülők:

- aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

  • c) Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VIII.26.) rendelete a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről 2. § (3) bekezdésére tekintettel. *

*( A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Alulírott kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valósággal mindenben megegyeznek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális tűzifa igénylés elbírálására irányuló eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Ecséd, 20…… , ……………………. hó ………. nap

…………………………………………………….

kérelmező