Talajterhelési díjról szóló 8/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet

A talajterhelési díjról

Hatályos: 2013. 11. 25


Ecséd Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A § (2) bekezdésében és a 26.§ (4) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 58.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya azokra az Ecséd község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvíz elhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá, ideértve az egyedi, zárt szennyvíztárolóval rendelkezőket is.
2. A talajterhelési díj


2.§ (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapjának, egységdíjának és az Ecséd község területére 

          vonatkozó területérzékenységi szorzónak a szorzataként kell megállapítani.

           (2) A talajterhelési díj alapja a Ktdt. 12.§ (2) bekezdése alapján megállapított vízmennyiség. Egyedi  

               vízbeszerzés  esetén az általány mértéke a vízmű üzemeltetője által kimutatott 1 főre jutó napi 

              vízfogyasztásnak megfelelő összeg.

                (3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Ktdt. 14.§-ában foglaltak szerint.

                (4) A talajterhelési díj egységdíja: 1.200.-Ft/ m3. A területérzékenységi szorzó: 1,5

                (5) A talajterhelési díj összege: 1.800.-Ft/ m3


3. Eljárási szabályok


3.§ (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő március 31-ig

             köteles adóbevallást benyújtani Ecséd Község Jegyzőjéhez, mint az önkormányzati Adóhatósághoz.

           (2) A talajterhelési díjat évente két egyenlő részletben, március 31-ig és szeptember 15-ig lehet

                   pótlékmentesen megfizetni Ecséd Községi Önkormányzat 62100157-11022138-00000000 számú

                  talajterhelési díj számlájára.

                 (3) A talajterhelési díj a Ktdt. 21/B § (2) bekezdésben megjelölt célra használható fel.

           (4) Az Adóhatóság részére a díj megállapításához és ellenőrzéshez a szennyvíz- és csatornamű üzemeltetője

               minden tárgyévet követő év február 28-ig adatot szolgáltat a kibocsátó tárgyévi, esetlegesen locsolási 

               kedvezménnyel korrigált vízfogyasztásáról.4.§ A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatornára való rákötés napján, melynek tényét az üzemeltető igazolja.


5.§ A díjfizetést érintő minden lényeges változásról a kibocsátó 15 napon belül köteles az adóhatóságot tájékoztatni.4. Kedvezmények, mentességek


6.§ (1) Nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a Ktdt. 11.§ (2) bekezdése szerint.

            (2) Mentesül a 2013. évi fizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, aki 2013. december 31-ig a közcsatornára

                 ráköt, és ezt a tényt a szolgáltató igazolja.

            (3) Nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek az éves vízfogyasztása nem

                haladja meg a 12 m3 mértéket.”

           (4) Az a 70 év feletti egyedül élő kibocsátó, aki a tárgyévben betölti 70. életévét mentesül a talajterhelési díj

                   megfizetése alól. Az egyedül élést a népesség-nyilvántartás adatai alapján kell megállapítani.”

5. Környezetvédelmi Alap


7.§ (1) A képviselő-testület környezetvédelmi feladatai ellátásának elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot 

          (a továbbiakban: Alap) hoz létre.

                  (2) Az Alap bevételére a Kvt. 58.§ (2) bekezdése az irányadó.

                  (3) Az Alapot a következő célokra lehet felhasználni:

                a) a talajterhelési díjból származó bevételt a Ktdt. 21/B.§ (2) bekezdés szerinti célok,

                b) környezetvédelmi beruházások,

                c) a szabadidős tevékenységek, társadalmi munkák, tájékoztatók költségei,

                d) zöldfelületek védelme, fejlesztése, parlagfű elleni védekezés,

                e) hulladékgazdálkodás,

                f) csatornaépítés nyomvonalának helyrehozatala.

                  (4) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a polgármester rendelkezik.

6. Záró rendelkezések


8.§ A rendelet  2013.  július  hó  01. nap lép hatályba