Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete

a mini bölcsődei ellátásról

Hatályos: 2019. 11. 01

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya


1.§ (1) Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében az 1-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása érdekében bölcsődét működtet.

(2) A bölcsődei ellátás biztosítása az Önkormányzat által fenntartott Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (a továbbiakban: Kölyök Minibölcsőde) 3013 Ecséd, Szabadság utca 145. útján történik, melynek működési területe Ecséd község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A minibölcsőde ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat.

2. A minibölcsődei ellátás


2.§ (1) A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(2) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet, melyet jelen rendelet 1 melléklet tartalmaz az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde intézményvezetőjéhez (a továbbiakban: intézményvezető) kell benyújtani.

(3) Ha a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény másként nem rendelkezik, a kérelem elbírálásáról az intézményvezető – az intézmény szakmai programjában foglaltak alapján - egyéni elbírálással, elsődlegesen a jelentkezési sorrend alapján dönt.

(4) A minibölcsődei felvételről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, az ellátás megkezdésekor az intézményvezető és a szülő (törvényes képviselő) írásbeli megállapodást köt. A megállapodás megkötésével egyidejűleg a bölcsődei ellátással kapcsolatban a szülő (törvényes képviselő) tájékoztatást kap, amelynek megismeréséről írásban nyilatkozik.

(5) Az intézményvezető minibölcsődei felvétellel kapcsolatos döntése ellen a kérelmező az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül jogorvoslattal élhet, melyet Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell benyújtani.


3.§  A minibölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt-ben meghatározott eseteken túl

a) a szülő (törvényes képviselő) bejelentése alapján,

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével, vagy

c) a minibölcsőde házi rendjének súlyos és ismételt megszegése estén.

3. Térítési díjak


4. § (1) A bölcsődei alapellátás keretében a gondozásért és az étkezésért térítési díjat kell megállapítani, melyet a fenntartó évente állapít meg, figyelembe véve a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözetét.

(2) Az Önkormányzat a bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakat a külön rendeletben határozza meg a Gyvt. 147. § (2) bekezdése alapján.

5.§ Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá a személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról.

4. Záró rendelkezések


6. § Ez a rendelet a kihirdetést követően 2019. november 1-jén lép hatályba.