Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (VI.9.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Hatályos: 2015. 07. 01- 2023. 08. 31

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (VI.9.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

2015.07.01.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ecséd Községi Önkormányzatra, valamint az általa irányított és fenntartott költségvetési szervekre.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalást.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. § (1) A költségvetési szerveknél – a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően – az alábbi esetekben igényelhető készpénzfelvétel, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bér- és személyi jellegű kifizetések:

aa) eseti megbízási díj, jutalom,

ab) polgármester költségtérítése,

b) intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai,

c) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) alkalmazottak munkába járásával kapcsolatos utazási költségtérítés,

f) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) munkaruha vásárlásra elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai,

j) természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése,

k) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

l) az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,

m) önkormányzat vagy polgármester által nyújtott rendkívüli elismerés címén teljesített kiadás,

n) természetes személy részére visszatérített túlfizetés (kölcsöntörlesztés, térítési és bérleti díj)

o) jogcímtől függetlenül az 500.000,- Ft összegig történő kifizetés.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

4. § (1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően történő kiadások teljesítésénél kell alkalmazni.