Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2016. 01. 01

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) - (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


                                                                     I. fejezet

                                                        Általános rendelkezések

                                                                              1. A rendelet hatálya

                                                       

1.§ A rendelet hatálya Ecséd község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének eljárása (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint az Ecsédi Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések


2.§ E rendelet alkalmazásában:

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

b) hivatali munkaidő: Ecsédi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő,

c) hivatali helyiség: Ecséd Községi Önkormányzat Nagyterme (Ecséd, Szabadság utca 139. szám).

d) ünnepi szertartás: anyakönyvi eseményen az anyakönyvezető által tartott ünnepi beszéd, gyűrűcsere, zeneszolgáltatás, közös gyertyagyújtás vagy homokszertartás, szülőköszöntés, pezsgős koccintás.

II. fejezet

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. Általános szabályok


3.§ Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet, valamint a hivatali munkaidőn kívüli rendezvényen anyakönyvvezető közreműködésének engedélyezésére irányuló kérelmet mely a rendelet 1. és 2. számú mellékletei képezik, az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani, melyet a jegyző engedélyez.

4.§ (1) Az anyakönyvvezető a hivatali helyiségen kívül, a hivatali helyiségben valamint a hivatali munkaidőn belül és kívül történő anyakönyvi esemény megtartásáért a házasulók és a leendő bejegyzett élettársak az 5. §-ban meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik fél mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota vagy kora miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés.


4. Az anyakönyvi események díjai


5.§ (1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 25 000 Ft díjat kell fizetni.

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 20 000 Ft díjat kell fizetni.

(3) Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért a hivatali helyiségben, 10 000 Ft díjat kell fizetni.

(4) Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért a hivatali helyiségben, 8 000 Ft díjat kell fizetni.

(5) A szolgáltatás díját a házasságkötés előtt 15 nappal kell az Ecséd Községi Önkormányzat 62100157-18000005 számú költségvetési elszámolási számlájára befizetni.

(6) Amennyiben a házasságkötésre nem kerül sor, a befizetett szolgáltatási díjat a kérelmezők írásbeli kérelmére az Önkormányzat akkor fizeti vissza, ha a házasságkötés lemondására, a tervezett időpontot megelőzően legalább 5 nappal korábban sor kerül.

6.§ Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.

III. fejezet

Záró rendelkezések


7.§ (1) Jelen önkormányzati rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően keletkező anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a családi események szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. /I.27./ önkormányzati rendelete.