Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnök tiszteletdíjának megállapításáról

Hatályos: 2019. 11. 28


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Fejezet

Általános rendelkezések


  1. § A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) tagjaira terjed ki.
  2. § A Képviselő-testület tagjai számára jelen rendelet keretei között tiszteletdíjat állapít meg.
  3. § A képviselő megválasztása kezdő napjától a megbízatása megszűnésének napjáig jogosult e rendeletben meghatározott tiszteletdíjra.

II. Fejezet

Tiszteletdíj mértéke, a tiszteletdíjról való lemondás szabályai


4. §  (1) A tiszteletdíj mértéke:

  1. Pénzügyi Bizottság elnöke: bruttó 30 000 Ft/hó
  2. képviselő:                             bruttó 20 000 Ft/hó

(2) A tiszteletdíjat az Ecsédi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja- a személyi jövedelemadóra és a társadalombiztosításra vonatkozó előírások figyelembevételével- negyedévente számolja el és gondoskodik annak kifizetéséről.

5. § (1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2) A tiszteletdíjról történő lemondásról szóló nyilatkozatot évente a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.

(3) A tiszteletdíjról történő lemondásról szóló írásbeli nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani

b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege, mely célra kerüljön felhasználásra.

6. § (1) A képviselők a testületi ülésről való távolmaradásukat kötelesek a polgármesternek

bejelenteni.

(2) Ha a képviselő nem tesz eleget az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, vagy magát alaposan nem menti ki, úgy a polgármester Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 29.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.Záró rendelkezések


7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI.25.) rendelete az önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnök tiszteletdíjának megállapításáról.