Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 08. 12- 2021. 11. 24

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

2021.08.12.

1Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Költségvetési szerv:

a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (továbbiakban: Óvoda)

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 24. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 32. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda együttes 2021. évi működési és felhalmozási költségvetésének Bevételi fő összegét: 4944 187 791 Ft-ban, Kiadási fő összegét: 5944 187 791 Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A 2021. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei adatok Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek 6323 992 418

aaa) Önkormányzat működési bevétele 169 848 786

aab) Hivatal működési bevétele 46 866 063

aac) Óvoda működési bevétele 107 277 569

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 24 058 000

aba) Helyi adók 24 508 000

ac) Költségvetési támogatások 7256 888 048

aca) Helyi önk. működésének általános támogatása 116 808 884

acb) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 51 527 270

acc) Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 76 582 573

acd) Kulturális feladatok támogatása 6 920 130

ace) 8Egyéb központi támogatás 5 049 191

ad) Egyéb működési bevételek 7 656 000

ae) Működési költségvetési bevétel összesen: 9612 549 466

b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek 10249 999 692

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 249 999 692

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 11862 594 158

(3) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási 12944 187 791Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

aa) Önállóan működő és gazdálkodó adatok Ft-ban Hivatal működési kiadásai: 1346 866 063

aaa) Személyi jellegű kiadások 33 958 591

aab) Munkaadókat terhelő járulékok 5 257 497

aac) Dologi jellegű kiadások 7 649 975

ab) Önállóan működő Óvoda működési kiadásai: 14105 379 947

aba) Személyi jellegű kiadások 65 289 062

abb) Munkaadókat terhelő járulékok 10 109 294

abc) Dologi jellegű kiadások 29 981 591

ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 15417 586 297

aca) Személyi jellegű kiadások 49 349 411

acb) Munkaadókat terhelő járulékok 7 390 670

acc) Dologi jellegű kiadások 106 668 045

acd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 249 794

ace) Pénzeszköz átadás 164 372 633

acf) Általános tartalék 60 555 744

Működési kiadások összesen: 569 832 307

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:

baa) Beruházási kiadások 16320 342 078

bab) Felújítási kiadások 54 013 406

bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

bc) Hitel törlesztés

bd) Felhalmozási kiadások összesen: 17374 355 484

(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 18569 832 307

aa) Személyi jellegű kiadások 148 597 064

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 22 757 461

ac) Dologi jellegű kiadások 144 299 611

ad) Ellátottak juttatása 29 249 794

ae) Pénzeszköz átadás 164 372 633

af) Általános tartalék 60 555 744

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 374 355 484

ba) Felújítások 54 013 406

bb) Beruházási kiadás 320 342 078

bc) Hitel törlesztés

c) Költségvetési kiadások összesen: 944 187 791

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 192. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 203. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 21569 832 307 Ft, Költségvetési működési bevétel összesen: 612 594 466 Ft, Költségvetési működési többletet 42 762 159 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 22374 355 484 Ft, Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 249 999 692 Ft, Költségvetési felhalmozási hiányt 124 355 792 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(9) Költségvetési kiadás összesen: 23944 187 791 Ft, Költségvetési bevétel összesen: 862 594 158 Ft, Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 81 593 633 Ft-ban állapítja meg.

(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa előző év előirányzat maradványának igénybevétele

a) működési célra: 240 Ft

b) felhalmozási célra: 81 593 633 Ft

(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek fejlesztési célú hitel 0 eFt.

(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 25944 187 791Ft

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 262.melléklet tartalmazza.

(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.

(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2760 555 744 Ft összegben hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 41 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 49 főben hagyja jóvá. Ebből:

a) Hivatal 8 fő, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 8 fő.

b) Óvoda 20

ba) teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 10 fő

bb) részmunkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozó 1 fő

bc) teljes munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozók 3 fő

bd) teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő

c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 13

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatottak 11 fő

cb) részmunkaidőben foglalkoztatott 2 fő

d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

7. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25. § (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2021. január 1-től - január 28-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A képviselő-testület Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Hivatal, valamint az önállóan működő Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.

(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) Az Ávr. 43/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert hatalmazza fel.

(5) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket a költségvetés módosításában át kell vezetni.

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(7) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(10) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10. §-a szabályainak megfelelően.

(11) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(12)28 A települési támogatás 2021. évi módosított kiadási előirányzata 29 249 794-Ft. Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 115 000.-Ft az urnás temetés költsége 98 000.-Ft.

6. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2021. január 28. napján lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

1

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

2

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 8.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

3

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

4

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

5

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

6

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

7

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

8

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

9

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

10

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

11

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

12

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

13

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

14

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

15

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

16

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (11) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

17

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (12) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

18

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (13) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

19

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

20

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 7.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

21

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (14) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

22

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (15) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

23

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (16) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

24

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (17) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

25

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (18) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

26

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

27

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

28

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.