Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.11.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.11.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Hatályos: 2018. 04. 12- 2022. 12. 31

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.11.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.11.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

2018.04.12.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi sajátosságokra tekintettel a közterületek használatára és a közterület használat engedélyezésére az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya Ecséd község közigazgatási területén található közterületekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a közterületet eredeti funkciójától eltérő jelleggel, eltérő célra kívánja használni.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Alkalmi árusítás: legfeljebb 10 napig tartó, rendezvényhez kapcsolódó árusítás, valamint az alkalmi rendezvényen történő árusítás.

b) Árusító hely: az üzlet elé kitelepülés és minden közterületi árusítás céljából igénybe vett terület, kivéve a kézből történő árusítást.

c) Kistermelő: olyan természetes személy, aki kistermelői árusítóhelyen a saját maga által termelt zöldség, gyümölcs vagy virág értékesítését egy meghatározott területet vagy 1 fixen telepített asztalt igénybe véve végez.

d) Közterület: közhasználatra szolgáló, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként és nem kifejezetten közterületként nevesített minden olyan Önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, továbbá az országos közút részét képező járda és zöldterület.

e) Közterületi árusítás: az adott közterülethez kapcsolódóan üzlettel nem rendelkező kereskedő a külön jogszabályban meghatározott közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékének árusítása

f) Mozgóbolt: a kereskedelmi törvényben meghatározott mozgóbolt

g) Rendezvény: sport-, kulturális, karitatív, családi, oktatási, szociális, egészségügyi, állami, önkormányzati esemény, állami, önkormányzati, egyházi ünnepség, fesztivál, alkalmi és ünnepi vásár

h) Szórólapozás: kizárólag tájékoztatási célú, reklámnak nem minősülő nyomtatvány, irat, kiadvány kézből kézbe történő ingyenes átadása, ide nem értve a sajtóterméket

i) Üzemképtelen jármű:

aa) engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel vagy engedéllyel nem rendelkező azon közúti jármű, mely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vagy engedéllyel vehet részt,

bb) baleset folytán megsérült és elhagyott közúti jármű,

cc) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült közúti jármű.

j) Jármű közterületen történő tárolása: a közterületen a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet II. cím a) pontban meghatározottak szerinti jármű egybefüggő két órát meghaladó várakozása, tárolása

Illetékesség, hatáskör

3. § (1) A közterület-használati engedély kiadása iránti kérelmet átruházott hatáskörben, önkormányzati hatósági jogkörben a polgármester dönt.

(2) Közterület-felbontási engedély kiadása iránti kérelmet átruházott hatáskörben, önkormányzati hatósági jogkörben a polgármester dönt.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó filmforgatás céljából történő közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

A közterület használat engedélyezése

4. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület használat) engedély szükséges.

(2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 30 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég-és címtábla elhelyezéséhez,

b) Ecséd közigazgatási területén rendezvények alatt, rendezvényekkel kapcsolatos árusításra

c) árusítás célját szolgáló és ahhoz kapcsolódó építmények elhelyezéséhez

d) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, búcsú, mutatványosi tevékenység céljára

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f) vendéglátó ipari előkert céljára,

g) mozgóbolti és mozgó árusításra

h) Üzemképtelen jármű 30 napot meg nem haladó határozott időtartamú közterületen történő tárolására

i) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet II. cím a) pontban meghatározottak szerinti jármű egybefüggő két órát meghaladó várakozására, tárolására

5. § Nem adható közterület-használati engedély:

a) szeszesital forgalmazására, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak, valamint az Önkormányzat vagy önkormányzati fenntartású intézmények, az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok által szervezett rendezvények kivételével,

b) üzemképtelen és roncs jármű tárolásához a 11. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot meghaladóan,

c) hirdető berendezéssel ellátott jármű elhelyezéséhez, tárolásához,

d) utcai árusító automaták elhelyezésére,

e) a közlekedés biztonságát zavaró - utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát, közúti jelzőlámpákat takaró - berendezések és anyagok elhelyezésére,

f) amennyiben a rendeltetéstől eltérő célú közterület-használat mások jogos érdekeit sérti,

g) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

h) a kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása van.

6. § A közterület használat iránti kérelmet annak kell benyújtania, aki a területet használni kívánja. A közterület használat engedélyezéséhez a kérelmet jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani.

7. § A kérelem tartalmazza:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének a címét

b) a közterület használat célját és időtartamát, illetve, hogy a közterületet állandó jelleggel kívánja használni

c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat egy másolati példányát

e) zöldterület, közpark használata esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak nevét és címét.

8. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét, lakcímét, székhelyét, a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat típusát, számát

b) a használat célját, helyét, mértékét, módját, időtartamát

c) a díjfizetésre vonatkozó szabályokat

9. § A kiadott engedélyről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az engedményes nevét és állandó lakóhelyének címét

b) a közterület használat célját, időtartamát

c) a közterület használat helyét

d) a közterület használati díj mértékét és fizetésének módját.

III. Fejezet

Járművek tárolása közterületen

10. § (1) A 3,5 t-t meg nem haladó, 8 főnél több személy szállítására alkalmas jármű, kisteherautó, mezőgazdasági munkagép tulajdonosa, üzembentartója vagy egyéb jogcímen használója jogosult a járművet az erre kijelölt helyen, közterületen tárolni, amennyiben rendelkezik közterület-használati engedéllyel és a jelen rendelet 3. számú mellékletében foglalt, rá vonatkozó közterület-használati díjat megfizette.

(2) A 3,5 t-t meghaladó jármű, mezőgazdasági munkagép tulajdonosa, üzembentartója vagy egyéb jogcímen használója jogosult a járművet az erre kijelölt helyen, közterületen tárolni, amennyiben rendelkezik közterület-használati engedéllyel és a jelen rendelet 3. számú mellékletében foglalt, rá vonatkozó közterület-használati díjat megfizette.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közterület-használati engedélyre a rendelet II. Fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

11. § (1) Üzemképtelen és a roncs jármű legfeljebb 30 napig tárolható közterületen, amennyiben annak tulajdonosa, üzembentartója vagy egyéb jogcímen használója rendelkezik közterület-használati engedéllyel és a jelen rendelet 3. számú mellékletében foglalt, rá vonatkozó közterület-használati díjat megfizette.

(2) A helyi közterületen közterület-használati engedély nélkül tárolt üzemképtelen, roncs és elhagyott járművek tárolására és eltávolítására vonatkozó szabályokat a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, valamint a közterület-felügyeletről szóló törvény tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közterület-használati engedélyre a rendelet II. Fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

A közterület-használati engedély alapján történő használat

12. § (1) Közterület-használati engedély alapján a használatba vevő használati díj megfizetése mellett jogosult a közterület-használati engedélyben megjelölt közterületet az abban megjelölt célra, módon és időtartamban, a rendeltetésétől eltérő célra használni. A közterület rendeltetéstől eltérő használata csak olyan módon történhet, hogy az egyéb közterületek használatát ne zavarja.

(2) A közterület-használó köteles az elfoglalt közterület használata során a közterület fenntartásával, tisztántartásával kapcsolatos feladatokat elvégezni, valamint biztosítani a munkavédelmi és egyéb jogszabályi előírások betartását, a balesetveszély elkerülését.

13. § (1) A közterület-használati engedély érvényes:

a) meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,

c) visszavonásig.

(2) Az engedélyes közterület használati joga megszűnik, és azzal a közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(3) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül -, legkésőbb 5 napon belül helyreállítani.

(4) A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül.

(5) A már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. (6) A közterület használatának felhagyása esetén a közterület-használati engedély visszavonását írásban kell kérelmezni, egyébként a közterület-használati engedély a benne foglalt időtartamig érvényes.

IV. Fejezet

Közterület-felbontási engedéllyel bontható felületek

14. § (1) Minden önkormányzati tulajdonú közterület felbontásához - függetlenül annak burkolatától, – közterület-felbontási engedély szükséges. A közterület-felbontási engedély tartalmazza a közterület-felbontással érintett terület használati díját is, melynek díjtételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Nem kell közterület-felbontási engedélyt kérni, amikor a közművezeték meghibásodása és annak halaszthatatlan helyreállítása miatt kell a közterületet felbontani. Ez esetben a közművezeték tulajdonosa a meghibásodás miatti felbontást 24 órán belül köteles bejelenteni a közterület kezelőjénél, a bejelentésben meg kell jelölni a helyreállítás időpontját. A továbbiakban a közterület-felbontás helyreállításának szabályai megegyeznek az engedéllyel történő felbontás utáni helyreállítás szabályaival.

(3) A közterület-felbontási kérelem tartalmazza:

a) a részletes kiviteli tervet, mely tartalmazza a felbontás módját, a felbontásnál használatos technológiát és alkalmazandó gépeket, a felbontás térbeli és időbeli ütemezését, továbbá a helyreállítás módját, a helyreállításnál alkalmazandó technológiát és anyagokat, azok tömörítésének, szerkezeti vastagságának mértékét.

b) a kérelemben rögzíteni kell a bontásért és helyreállításért felelős személy nevét, szakképesítését, kamarai nyilvántartási számát, valamint a helyreállítás vállalt határidejét.

(4) A közterület-felbontási engedély tartalmazza kérelmező azonosító adatain túl:

a) helyszín megnevezését (utca, házszám, hrsz.),

b) munkavégzés időpontját,

c) helyreállításért felelős cég, személy megnevezését,

d) helyreállítási előírásokat (szilárd útburkolat, járda, kavicsolt földút, parkosított terület, útpadka esetén),

e) letéti díj összegét, a kedvezményezett számlaszámát.

(5) A közterület-helyreállítás befejezésekor helyszíni szemlére kerül sor a polgármester és a közterület felbontását kérő részvételével. A helyszíni szemlén tapasztaltak jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

(6) A közterület felbontását kérő a helyreállítás szakszerűségének és első osztályú minőségének biztosítása érdekében letéti díjat köteles fizetni a közterület-felbontás megkezdéséig. Letéti díj megfizetése nélkül a közterület-felbontás nem kezdhető meg. A letéti díj biztosítja az Önkormányzat által elvégzendő helyreállítás fedezetét arra az esetre, ha a kérelmező nem végzi el a helyreállítást, vagy nem megfelelő minőségben végzi el azt. A letéti díj az Önkormányzat által nyitott letéti számlára kerül és akkor fizethető vissza, ha a kérelmező a helyreállítást határidőben, megfelelő minőségben elvégezte. Amennyiben az Önkormányzat a kérelmező nem határidőben, vagy nem megfelelő minőségben történő helyreállítása miatt saját hatáskörében rendeli meg más vállalkozónál a helyreállítás elvégzését, abban az esetben azt a letéti díjból, számlával igazolhatóan jogosult elvégeztetni. A letéti díj visszafizetésre kerülő összegére kamat nem jár. A letéti díj vagy fennmaradó részének visszafizetésére a közterület-bontás és – helyreállítás befejezését igazoló, a felek által felvett jegyzőkönyv aláírását követően 8 munkanapon belül kerül sor.

(7) A letéti díj mértékét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza

A közterület használat egyéb szabályai

15. § (1) A közterület használat csak határozott időre engedélyezhető. A határozott időre szóló közterület használat legkisebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év.

(2) Mozgó árusítással vagy mozgóbolttal kapcsolatos hang-, vagy fényreklámot közterületen, munkaszüneti nap kivételével, hétfőtől péntekig 8 órától 18 óráig lehet alkalmazni.

(3) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.

Közterület használati díj mértéke

16. § (1) A közterület engedélyezett használatáért fizetendő díjat jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A használatért fizetendő összeg megállapításánál minden megkezdett nap, óra és megkezdett m2egésznek számít.

(3) A díjat az engedélyes előre egy összegben köteles megfizetni

a) napi használat esetén Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzügyi csoportjánál számla ellenében Ecséd Községi Önkormányzat házi pénztárba

b) időszakos használat esetén a használat megkezdésének napján 16.00-ig

c) éves használat esetén tárgyév január 31-ig.

A közterület használati díj fizetése alóli mentességek

17. § (1) A közterület szerződés alapján közterület használati díj fizetése nélkül igénybe vehető:

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei általi közterület igénybevétele,

b) az Önkormányzat, az önkormányzati intézmény beruházásában megvalósuló épület, közút, közterület építésével, felújításával, fenntartásával kapcsolatos kivitelezési munka,

(2) A bérbeadó egyedi elbírálás alapján mentességet adhat a közterület használati díj megfizetése alól, vagy csökkentett közterület használati díjat állapíthat meg abban az esetben, ha

a) a bérlő az Önkormányzatnak olyan módon ellentételezi a bérleti díjat, amellyel nála vagyonnövekedést eredményez,

b) közfeladat ellátásában közreműködik.

A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása

18. § (1) Megvonható a közterület-használati engedély, ha az engedélyes a közterületen folytatott tevékenységével szabálysértést követ el, illetve, ha fizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget.

(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(4) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, jogutód részére fel nem használható.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

(6) A közterület-használat bármely módon történő megszűnése esetén az esedékessé vált és befizetett közterület-használati díj visszatérítésére nincs lehetőség.

Közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

19. § (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot 15 napon belül megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ha ezt elmulasztja, a polgármester gondoskodik az engedély nélküli használat megszüntetéséről, az eredeti állapot visszaállításáról, melynek költségei az engedély nélküli használót terhelik. Ezen felül az engedély nélküli használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére is kötelezni kell.

(2) Azt, aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, vagy az engedélyben előírtaknak megfelelően a közterületet nem állítja helyre, az engedély nélküli vagy az eltérő használat mértékére és tartamára esedékes közterület használati díj legalább 3-szorosának, de maximálisan 10-szeresének megfizetésére kell kötelezni. Ha a közterület használat díjmentes, akkor a rendeletben napi közterület használati díjtételek közül a legmagasabb használati díj legalább 3-szorosának, de maximálisan 10-szeresének megfizetésére lehet kötelezni.

(3) Ha a használó az (1) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az engedélyező hatóság a használó terhére, veszélyére és költségére gondoskodik a közterület-használat megszüntetéséről.

Közterület filmforgatás célú használata

20. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára e rendelet előírásait

a) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben,

b) a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendeletben, valamint

c) az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos önkormányzati feladat- és hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjtételt a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Nem kell a közterület filmforgatási célú használatáért díjat fizetni

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei által vagy a megbízásukból végzett filmforgatások esetében,

b) a hitéleti tevékenységgel kapcsolatos filmforgatások esetében,

c) oktatási, tudományos és ismeretterjesztő filmalkotások forgatások estén.

(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat 8 napon belül, a kérelmezővel egyeztetett időpontban köteles újra biztosítani a közterület-használatot. Amennyiben ezen időtartamon belül nem kerül sor a filmforgatásra, úgy a kérelmező csak új kérelem benyújtása és a hatósági szerződés Önkormányzat általi jóváhagyása esetén forgathat.

(6) A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjat legkésőbb a forgatás megkezdése előtt meg kell fizetni.

(7) A közterület filmforgatási célú használata során biztosítani kell a járművek és a gyalogosok biztonságos közlekedését.

Záró rendelkezések

21. § (1) A rendelet 2018. április 12-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzat a közterületek használatáról szóló 9/2016 (IX. 14) önkormányzati rendelete.