Mikepércs község képviselő testületének 3/2015 (II.3..) önkormányzati rendelete

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2015. 09. 25 - 2016. 01. 28


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének

3/2015. (II. 03.) számú rendelete


A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, tekintettel a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjának felhatalmazása alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nagyra becsüli a község érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkáját. A képviselő-testület a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munka, életmű elismerésére az alábbi kitüntető címeket alapítja:

a.) Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető cím

b.) Mikepércs Község Szolgálatáért kitüntető cím

c.) Tiszteletbeli Polgár kitüntető cím

Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető cím


2.§


(1) A Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető cím a legmagasabb helyi elismerési forma.

(2) Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik

a.) a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak ezáltal elősegítették a település fejlődését, lakosságának, kulturális és gazdasági előrehaladását;

b.) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal, tevékenységükkel közvetve, vagy közvetlenül hozzájárultak a község fejlődéséhez, tekintélyének, jó hírnevének emeléséhez.

(3) Évente egy Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető cím adományozható.

                


Az adományozás módja


3. §


(1) A Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek:

a.) A helyi társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok,     intézmények képviselői,

b.) a Képviselő-testület bizottságai,

c.) az önkormányzati képviselők,

d.) a polgármester,

e.) a jegyző.

(2) A Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető címet Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza.

(3) A Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető címmel díszoklevél és pecsétgyűrű jár.

(4) A díszoklevél Mikepércs címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi határozat számát, a kitüntetett nevét, foglalkozását, a kimagasló érdem rövid megjelölését, a polgármester és a jegyző aláírását, a Mikepércs Községi Önkormányzat pecsétjét.

(5) A pecsétgyűrű 14 karátos aranyból készül, fej részét Mikepércs község címere díszíti. A belső köríven „díszpolgár” felirat és az adományozás éve található.

(6) A díszoklevél és a pecsétgyűrű átadása ünnepélyes képviselő-testületi ülés keretében történik.

(7) A díszpolgári címmel kitüntetett személyek nevét és az adományozás évét az ünnepélyes átadást követően be kell jegyezni a Díszpolgárok Könyvébe.

A Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető cím viselésével járó jogok


4. §.


(1) A Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető cím birtokosait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.

(2) A Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető cím birtokosát:

a.) megilleti a Mikepércs Község Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga, a díszpolgári címet neve mellett feltüntetheti,

b.) az önkormányzat az általa rendezett jelentősebb ünnepségekre meghívja,

c.) az önkormányzat a művészeti és egyéb belépődíjas rendezvényein tiszteletjegyben részesíti,

d.) elhalálozásakor ingyen díszsírhely illeti meg a mikepércsi temetőben

Mikepércs Község Szolgálatáért kitüntető cím


5. §.


(1) Mikepércs Község Szolgálatáért kitüntető cím adományozható annak a mikepércsi polgárnak, aki kiemelkedő szakmai tudásával, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő a köz szolgálatát és az önkormányzati célok eredményes teljesítését, továbbá annak a mikepércsi polgárnak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségi életének fejlődését és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.

(2) Évente maximum három Mikepércs Község Szolgálatáért kitüntető cím adományozható.

(3) A Mikepércs Község Szolgálatáért kitüntető címet Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza.

(4) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek:

a.) A helyi társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, intézmények képviselői,

b.) a Képviselő-testület bizottságai,

c.) az önkormányzati képviselők,

d.) a polgármester,

e.) a jegyző.

6. §


(1) A Mikepércs Község Szolgálatáért kitüntető cím adományozásával díszoklevél és pénzjutalom jár.

(2) A díszoklevél Mikepércs címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi határozat számát, a kitüntetett nevét, foglalkozását, a kimagasló érdem rövid megjelölését, a polgármester és a jegyző aláírását, a Mikepércs Községi Önkormányzat pecsétjét.

(3) Pénzjutalomként a kitüntető cím birtokosát a polgármester mindenkori havi bruttó illetményének  50  %-a illeti meg.

(4) A Mikepércs Község Szolgálatáért kitüntető cím birtokosairól a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(5) A Mikepércs Község Szolgálatáért kitüntető cím birtokosait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.

Tiszteletbeli Polgár kitüntető cím


7. §


(1) A Tiszteletbeli Polgár kitüntető cím a határon túl élő, magát magyar nemzetiségűnek valló személynek adományozható a magyar-magyar összetartozás és a nemzeti egység erősítése céljából.

(2) A tiszteletbeli polgári címet a Képviselő-testület adományozza, évente legfeljebb 10 Tiszteletbeli Polgár kitüntető cím adományozható.

(3) A tiszteletbeli polgári cím adományozását minden magyar állampolgár és magát magyar nemzetiségűnek valló személy kezdeményezheti.

(4) A Tiszteletbeli Polgár kitüntető cím adományozásával díszoklevél jár.

(5) A díszoklevél Mikepércs címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi határozat számát, a kitüntetett nevét, foglalkozását, a kimagasló érdem rövid megjelölését, a polgármester és a jegyző aláírását, a Mikepércs Községi Önkormányzat pecsétjét.

(6) A Tiszteletbeli Polgár kitüntető cím birtokosairól a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

Vegyes rendelkezések


8. §.


(1) A kitüntető címek megosztva is adományozhatók, közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén.

(2) A kitüntető címek adományozásával kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

(3) A kitüntető címek adományozására tett javaslatokat írásban kell benyújtani Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába, a Képviselő-testületnek címezve. A kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslattétel határidő nélkül megtehető.

(4) A kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatokat a képviselő-testület legkésőbb a javaslat beérkezését követő 6 hónapon belül köteles elbírálni. Az elismerés átadására az elbírálással egyidejűleg kerül sor ünnepélyes keretek között.

A kitüntető címek visszavonása


9.§


(1) A kitüntető címet vissza lehet vonni, ha annak birtokosa a kitüntető címre érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntető címre különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától eltiltott.

(2) A kitüntető cím visszavonására a kitüntető címek adományozására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Záró rendelkezések


10.§


(1) A rendelet 2015. február 04-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati kitüntetések, díjak, illetve a tiszteletbeli polgári cím alapításáról és adományozásáról szóló 14/1997. (IX.22.) sz. önk. rendelet.

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően adományozott kitüntetések és elismerések tovább viselhetők.


Mikepércs, 2015. február 03.

 Tímár Zoltán sk.                                       ph.                       dr. Vántus Tamás sk.

    polgármester                                                                                   jegyzőAlaprendelet kihirdetve: 2015. február 03-án.

Az alaprendeletet módosító 20/2015. (IX.24.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 24-én.


                                                                                              dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                                           jegyző