Mikepércs község képviselő testületének 14/2019 (IX.11..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (IX. 11. ) számú KT rendelete a 2019. évi szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól

Hatályos: 2019. 09. 16

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének


14/2019. (IX. 11. ) számú KT rendelete


a 2019. évi szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól


Mikepércs Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja


                                                                                                1. §


 1. A Belügyminiszter a BMÖGF/51-41/2019. számú támogatói okiratban 316 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárláshoz támogatást állapított meg Mikepércs Önkormányzat részére, a téli időszakban fűtési gondokkal küzdő, szociálisan rászorult családok, személyek támogatására.


 1. A rendelet célja, olyan szabályok kialakítása, amelyek révén azon családok, személyek kapnak tűzifa támogatást, akik szociálisan rászorultak és  a lakhatásuk céljára szolgáló ingatlanjukban műszakilag lehetséges a fatüzeléssel történő fűtés.


A rendelet hatálya


2. §


 1. A rendelet hatálya kiterjed Mikepércs közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre, függetlenül attól, hogy milyen jogcímen él az ingatlanban.


 1. A tűzifa támogatásra jelen rendelet hatályba lépésétől 2020. február 15-ig van lehetőség. Ezen időpont után benyújtott támogatási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Az eljárás megindítása, a kérelem, az elbírálás rendje


3. §


 1. Az eljárás kérelemre indul.


 1. Háztartásonként egy kérelem nyújtható be. Jelen rendelet alkalmazásában  háztartás: az egy ingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.   Egy háztartás ugyanazon ingatlan fűtésére többször is nyújthat be kérelmet, feltéve, hogy az önkormányzat rendelkezik még szociális tűzifával.


 1. Az igények kielégítése - figyelemmel az 5. § (5) bekezdésre - érkezési sorrendben történik a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségéig.


 1. A kérelmező a kérelemben köteles arról nyilatkozni, hogy az általa lakott ingatlanban rendelkezésre áll olyan műszaki megoldás, amely alkalmas fatüzelésre, akár úgy, hogy a fatüzelést a gázfűtés kiegészítésére alkalmazzák. A kérelmező kérelmében meg kell, hogy határozza, milyen technikai, műszaki megoldással biztosított a fatüzelés.


 1. A kérelemhez csatolni kell:


 1. az igénylő és a vele egy háztartásban élő valamennyi személynek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló igazolást.
 2. a jogosultsági feltételeket igazoló egyéb iratokat. 1. A támogatásként kapott tűzifát másnak átadni vagy értékesíteni tilos.


 1.  A tűzifát a támogatott rászoruló térítésmentesen kapja. A házhozszállításról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik, de a támogatott saját maga is megoldhatja a hazaszállítást.  

4. §


 1. A szociális tűzifa iránti kérelemről a jegyző határozattal dönt.


 1. A jegyző határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezésről a képviselő-testület a fellebbezés beérkezését követő  három napon belül dönt. A képviselő-testület döntése ellen további rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A támogatás feltételei és mértéke


5. §


 1. Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki:
 1. aktív korúak ellátásában vagy
 2. időskorúak járadékában vagy
 3. lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy
 4. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


 1. Támogatásra jogosult továbbá az a kérelmező, aki:


 1.  három vagy több - kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat                    folytató - gyermeket nevel,  
 2. tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, mely alapján magasabb összegű családi pótlékban részesül,


 feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át,

  


 1.  Támogatásra jogosult továbbá az a kérelmező, aki


 1. háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át, egyedül élő esetén 350%-át,


 1. fogyatékossági támogatásban részesül, feltéve, hogy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át,


 1. a tárgyévben betöltötte vagy betölti a 75. életévét, feltéve, hogy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át.


 1. E rendelet alkalmazásában a jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a szabályait kell alkalmazni.


 1. A jelen rendelet szerinti tűzifa juttatás nyújtása során előnyt élvez a többi kérelmezővel szemben az, aki:
 1. aktív korúak ellátásában, vagy
 2. időskorúak járadékában, vagy
 3. a települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy
 4. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

      

 1. A támogatás mértékét meghatározza:
 1. a kérelemben meghatározott ingatlan nagysága,
 2. az ingatlanban élők száma, ha az ingatlanban elkülönült fafűtési rendszerek vannak,
 3. a kérelmező, illetve a háztartás egy főre jutó havi jövedelme


 1.  A támogatás mértéke egy ingatlan esetében el kell, hogy érje a 3 mázsát, de nem haladhatja meg az 5 m3-t.


6. §


A tűzifa átvételéről és a tűzifa nyilvántartásáról


 1. A támogatott rászoruló a tűzifa támogatás átvételének időpontjával kapcsolatosan köteles időpontot egyeztetni a hivatal illetékes ügyintézőjével.


 1. Az egyeztetett időpontban a támogatott rászoruló köteles a határozattal megjelenni az ügyintéző által meghatározott helyszínen és részt venni a tűzifa mennyiségének kimérésén. Köteles aláírni az átadási dokumentációkat, az átvételi elismervényt. A támogatott rászoruló írásban meghatalmazottat is megbízhat a tűzifa átvételével.


 1. A tűzifát átadó ügyintéző az átadásról köteles vezetni a hivatal által bevezetett nyilvántartást, amely tartalmazza:
 1. támogatott rászoruló nevét, lakcímét,
 2. a jogerős határozat számát,
 3. a kiadott fa mennyiségét,
 4. a tűzifa kiadás időpontját,
 5. az ügyintéző aláírását,
 6. a támogatott rászoruló (vagy meghatalmazottjának) aláírását.


7. §


Valótlan adatszolgáltatásról


 1. A jelen rendeletben meghatározottakkal kapcsolatos valótlan adatszolgáltatás, valós adatok elhallgatása, vagy az eljáró hivatal bármely módon történő félrevezetése (együtt: valótlan adatszolgáltatás) esetén, ha e valótlan adatszolgáltatás nélkül a kérelmező nem lett volna jogosult a támogatásra, a szociális tűzifa juttatást vagy annak értékét kamataival együtt 15 napon belül köteles visszaszolgáltatni.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén igényét az önkormányzat bírósági úton érvényesíti.


8. §


Záró rendelkezések


A rendelet 2019.  szeptember 16-án lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól szóló 13/2018. (XI. 30. ) számú KT rendelete.

Mikepércs, 2019.szeptember 11.            Tímár Zoltán s.k.                            ph.                       dr. Vántus Tamás s.k.

                polgármester                                                                       jegyző