Mikepércs község képviselő testületének 15/2019 (X.30..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének 15/2019. (X.30.) számú rendelete a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 30 - 2020. 02. 09

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének

15/2019. (X.30.) számú rendelete


a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

1.§


A Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 31.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„31.§ (1) A képviselő-testület a településtervezést, településfejlesztést és az önkormányzat beruházásait érintő műszaki szakmai feladatok ellátására műszaki ügyekért felelős tanácsnokot választhat.”


2.§


A Rendelet 31.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„31.§ (2) A tanácsnok feladata az önkormányzat által megvalósítandó fejlesztések, beruházások felügyelete, az önkormányzat által saját beruházásban és külső vállalkozó igénybevételével megvalósított építési beruházások szakmai megvalósításának megszervezése, ellenőrzése, közreműködés az önkormányzatot érintő műszaki tárgyú hozzájárulások, állásfoglalások, nyilatkozatok kiadásában.”


3.§


A Rendelet 32.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„32.§ (2) A Képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságait hozza létre:


  1. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
  2. Rendészeti és Összeférhetetlenségi Bizottság
  3. Környezetvédelmi Bizottság
  4. Szociális és Egészségügyi Bizottság”

4.§


A Rendelet 35.§-a az alábbiak szerint módosul:


„35.§


(1) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:

- véleményezi az együttműködési és társulási megállapodásokat;

- véleményezi a pénzügyi tárgyú önkormányzati rendelet- tervezeteket;

- véleményezi az éves költségvetési koncepciót;

- véleményezi az éves költségvetési rendelet tervezetét és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit, a zárszámadási rendelet tervezetét

- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

- a pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő- testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő- testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek;

- elvégzi a vagyonnyilatkozatok beszedését, kezelését, vizsgálatát és ellenőrzését;

- gyakorolja a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat;

- dönt a külön önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörébe utalt ügyekben;


(2) A Rendészeti és Összeférhetetlenségi Bizottság:

- részt vesz az önkormányzat közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos döntéseinek előkészítésében, végrehajtásában

- közreműködik a lakosság és a közrendvédelmi szervek közötti kapcsolattartásban.

- véleményezi a helyi polgárőrszervezet beszámolóját

- kivizsgálja és döntésre előkészíti az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezéseket;

- dönt mindazon ügyekben, melyekben a képviselő- testület hatásköre gyakorlását a bizottságra átruházza.


(3) A Környezetvédelmi Bizottság:

- felméri és ellenőrzi a településen az illegális hulladéklerakás helyzetét, mértékét és javaslatot tesz a kialakult állapot felszámolásának módjára, intézkedik annak végrehajtásáról,

- intézkedik a település teljes területén az elhagyott, gondozatlan ingatlanok felméréséről, javaslatot tesz az ingatlantulajdonosokkal szembeni intézkedések megtételére,

- véleményezi a környezetvédelmi, gyommentesítési tárgyú önkormányzati rendeleteket

- dönt mindazon ügyekben, melyekben a képviselő- testület hatásköre gyakorlását - külön önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint - a bizottságra átruházza.


(4) A Szociális és Egészségügyi Bizottság:

- véleményezi a szociális és egészségügyi tárgyú önkormányzati rendelet- tervezeteket;

- véleményezi az önkormányzat szociális intézményeire vonatkozó előterjesztéseket;

- javaslatot tesz az önkormányzat szociális és egészségügyi feladatai ellátásának javítására;

- dönt mindazon szociális és egészségügyi ügyekben, melyekben a képviselő- testület hatásköre gyakorlását- külön önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint- a bizottságra átruházza.”


5.§


A Rendelet 38.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„38.§ (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, egyes önkormányzati feladatok ellátására egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.”

6.§


A rendelet 2019. október 30-án 17 óra 40 perckor lép hatályba.


Mikepércs, 2019. október 30.


Tímár Zoltán s.k.                               ph.                                dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                         jegyző