Mikepércs község képviselő testületének 20/2017 (XI.30..) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 01Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének


20/2017. (XI. 30.) számú KT rendelete


a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól


Mikepércs Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §


(1) A Belügyminiszter a BMÖGF/69-67/2017. számú támogatói okiratban 422 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárláshoz támogatást állapított meg Mikepércs Önkormányzat részére, a téli időszakban fűtési gondokkal küzdő, szociálisan rászorult családok, személyek támogatására.


(2) A rendelet célja, olyan szabályok kialakítása, amelyek révén azon családok, személyek kapnak tűzifa támogatást, akik szociálisan rászorultak és  a lakhatásuk céljára szolgáló ingatlanjukban műszakilag lehetséges a fatüzeléssel történő fűtés.


A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Mikepércs közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre, függetlenül attól, hogy milyen jogcímen él az ingatlanban.


(2) A tűzifa támogatásra jelen rendelet hatályba lépésétől 2018. február 15-ig van lehetőség. Ezen időpont után benyújtott támogatási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Az eljárás megindítása, a kérelem, az elbírálás rendje


3. §


(1) Az eljárás kérelemre indul.


(2) Egy kérelmező ugyanazon ingatlan fűtésére többször is nyújthat be kérelmet, feltéve, hogy az önkormányzat rendelkezik még szociális tűzifával. Az igények kielégítése - figyelemmel az 5. § (5) bekezdésre - érkezési sorrendben történik a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségéig.


(3) A kérelmező a kérelemben köteles arról nyilatkozni, hogy az általa lakott ingatlanban rendelkezésre áll olyan műszaki megoldás, amely alkalmas fatüzelésre, akár úgy, hogy a fatüzelést a gázfűtés kiegészítésére alkalmazzák. A kérelmező kérelmében meg kell, hogy határozza, milyen technikai, műszaki megoldással biztosított a fatüzelés.


(4) A kérelemhez csatolni kell:


a) az igénylő és a vele egy háztartásban élő valamennyi személynek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló igazolást.

(Jelen rendelet alkalmazásában  háztartás: az egy ingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

b) a jogosultsági feltételeket igazoló egyéb iratokat.
(5) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelmek igazolásának módja:

a) aki munkaviszonyban áll: a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről kiállított munkáltatói igazolással,

b) aki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kap ellátást: az éves összesítővel és nyugdíjszelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal a kérelem benyújtását megelőző havi ellátásról,

c) a gyermekekre járó ellátást (családi pótlékot, árvaellátást, gyermektartásdíjat) a kérelem benyújtását megelőző havi bankszámlakivonattal, postai utalvánnyal,

d) aki a Munkaügyi Központtól kap ellátást: az ellátást megállapító határozattal és a kérelem benyújtását megelőző havi postai szelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal,

e) a járási kormányhivatal által megállapított ellátásokat a megállapító, vagy felülvizsgálati határozattal és a folyósítást igazoló postai utalvánnyal vagy bankszámlakivonattal,

f) aki nem kap ellátást a Munkaügyi Központtól, de álláskeresőként nyilvántartják, a jelentkezési kiskönyvvel,

g) aki nem működik együtt a Munkaügyi Központtal, és rendszeres pénzellátásban sem részesül, és keresőtevékenységet sem végez, az erre vonatkozó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata.


(6) Egy épület ingatlanra csak egy támogatási igény nyújtható be.


(7) A támogatásként kapott tűzifát másnak átadni vagy értékesíteni tilos.


(8) A tűzifát a támogatott rászoruló térítésmentesen kapja. A házhozszállításról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik, de a támogatott saját maga is megoldhatja a hazaszállítást.  


4. §


(1) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal (tovább: Hivatal) készíti elő  döntéshozatalra. Az elsőfokú hatáskört a jegyző, míg a másodfokú hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A Hivatal a  kérelmet a beérkezéstől számított 5 napon belül előkészíti, és érdemi döntéshozatal céljából a jegyző elé terjeszti.  A döntésről határozatot kell hozni.


(3) A jegyző határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezésről a képviselő-testület a fellebbezés beérkezését követő  három napon belül dönt. A képviselő-testület döntése ellen további rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A támogatás feltételei és mértéke


5. §


(1) Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki:

a) aktív korúak ellátásában vagy

b) időskorúak járadékában vagy

c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(2) Támogatásra jogosult továbbá az a kérelmező, aki:


a) három vagy több - kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató - gyermeket nevel, 

b) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, mely alapján magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át,


(3) Támogatásra jogosult továbbá az a kérelmező, aki

a) háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő esetén 280%-át,

b) fogyatékossági támogatásban részesül, feltéve, hogy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át,

c) a tárgyévben betöltötte vagy betölti a 75. életévét, feltéve, hogy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át.


(4) E rendelet alkalmazásában a jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a szabályait kell alkalmazni.


(5) A jelen rendelet szerinti tűzifa juttatás nyújtása során előnyt élvez a többi kérelmezővel szemben az, aki:

a) aktív korúak ellátásában, vagy

b) időskorúak járadékában, vagy

c)a települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

      

(6) A támogatás mértékét meghatározza:

a)a kérelemben meghatározott ingatlan nagysága,

b) az ingatlanban élők száma, ha az ingatlanban elkülönült fafűtési rendszerek vannak,

c) a kérelmező, illetve a háztartás egy főre jutó havi jövedelme


(7) A támogatás mértéke egy ingatlan esetében el kell, hogy érje a 3 mázsát, de nem haladhatja meg az 5 m3-t.

6. §


A tűzifa átvételéről és a tűzifa nyilvántartásáról


(1) A támogatott rászoruló a tűzifa támogatás átvételének időpontjával kapcsolatosan köteles időpontot egyeztetni a hivatal illetékes ügyintézőjével.


(2) Az egyeztetett időpontban a támogatott rászoruló köteles a határozattal megjelenni az ügyintéző által meghatározott helyszínen és részt venni a tűzifa mennyiségének kimérésén. Köteles aláírni az átadási dokumentációkat, az átvételi elismervényt. A támogatott rászoruló írásban meghatalmazottat is megbízhat a tűzifa átvételével.


(3) A tűzifát átadó ügyintéző az átadásról köteles vezetni a hivatal által bevezetett nyilvántartást, amely tartalmazza:

a) támogatott rászoruló nevét, lakcímét,

b) a jogerős határozat számát,

c) a kiadott fa mennyiségét,

d) a tűzifa kiadás időpontját,

e) az ügyintéző aláírását,

f) a támogatott rászoruló (vagy meghatalmazottjának) aláírását.


7. §


Valótlan adatszolgáltatásról


(1) A jelen rendeletben meghatározottakkal kapcsolatos valótlan adatszolgáltatás, valós adatok elhallgatása, vagy az eljáró hivatal bármely módon történő félrevezetése (együtt: valótlan adatszolgáltatás) esetén, ha e valótlan adatszolgáltatás nélkül a kérelmező nem lett volna jogosult a támogatásra, a szociális tűzifa juttatást vagy annak értékét kamataival együtt 15 napon belül köteles visszaszolgáltatni.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén igényét az önkormányzat bírósági úton érvényesíti.

8. §


Záró rendelkezések


A rendelet 2017. december 1-én lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 22/2016. (XI. 30.) számú KT rendelet.


Mikepércs, 2017. november 30.       Tímár Zoltán s.k.                            ph.                       dr. Vántus Tamás s.k.

            polgármester                                                                         jegyző


A rendelet kihirdetve: 

Mikepércs, 2017. november 30.


                                                                                           dr. Vántus Tamás s.k.

                                                                                                        jegyző