Mikepércs község képviselő testületének 3/2017 (II.24..) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 09. 30

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

3/2017. (II.24.) számú rendelete


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

amelyet módosított a 20/2019. (XII. 29.) számú és a 13/2020.(IX.29.) számú KT rendelet

-        egységes szerkezetben - 


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában, valamint a 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja


1. §


A rendelet célja Mikepércs Község termőtalajának és ivóvíz készletének a védelme.

A rendelet hatálya


2.§


A közszolgáltatás Mikepércs Község (a továbbiakban: település) közigazgatási területén található ingatlanok tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél vagy egyéb jogcímen használójánál (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: szennyvíz) átvételére, szállítására és ártalmatlanítás céljából történő átadására (begyűjtés) terjed ki.

A közszolgáltató és az ártalmatlanítási hely meghatározása


3. §


(1) A település közigazgatási területén a szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás rendszeres ellátására az önkormányzat képviselő-testülete által kiválasztott Bernáth Csaba egyéni vállalkozó (4130 Derecske Rákóczi u. 58.) jogosult, illetőleg kötelezett.


(2) A Mikepércs község területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz végleges elhelyezésére az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Mikepércs, 080.hrsz. (Csapó utca végén) elhelyezett TFH ürítő helyen kerül sor.


A közszolgáltatás igénybevételének szabályai


4. §


(1) A Mikepércs Község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, használója közszolgáltató igénybevétele útján köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.


(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatja.

A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés tartalmi elemei


5. §


(1) A szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás, vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján jogosultságot nyert vállalkozással az önkormányzat Képviselő-testülete írásban közszolgáltatási szerződést köt.


(2) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a közszolgáltató elnevezését, azonosító adatait, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát,

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét,

c) a közszolgáltató és az önkormányzat jogait és kötelességeit, a közszolgáltató vállalását a közszolgáltatás folyamatos, jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítésére, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget,

d) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,

e) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat által vállalt ez irányú kötelezettség esetén a teljesítés feltételeit és biztosítékait,

f) a közszolgáltatás díjának megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,

g) a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját,

h) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket,

i) a közszolgáltató nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét,

j) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét, a szerződés felmondásának és megszűnésének szabályait.A közszolgáltatás ellátásának rendje


6. §


(1) A szennyvíz begyűjtése kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell elvégezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést meg kell szüntetni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.


(3)  A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:

      

      a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,

      b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


7. §


(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, közüzemi csatornahálózatba, más befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – az ingatlana területén belül egyedi zárt szennyvíztárolóban köteles gyűjteni.


(2) Az ingatlantulajdonos a szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal köteles eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles a szennyvizet a közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.


(4) A szennyvíz begyűjtését az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatónál megrendelni.


(5)   A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentéstől számított 72 órán belül, a vele egyeztetett időpontban elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.


(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.


(7) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(8) A szennyvíz begyűjtését arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.


(9) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybevételére.


(10) Az üdülőingatlanok, az időlegesen használt, valamint a nem használt ingatlanok tulajdonosaira a rendeletben foglalt szabályokat a (11) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.


(11) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, ha a beépítetlen, illetve nem használt ingatlanon szennyvíz nem keletkezik. A mentesülés feltétele, hogy az ingatlantulajdonos ezt a tényt a Közszolgáltató és az önkormányzat felé írásban bejelenti. A Közszolgáltató, illetve az önkormányzat a bejelentésben foglaltak valódiságát jogosult ellenőrizni.

A közszolgáltatás díja


8. §


(1) Az ingatlantulajdonosnak a háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke:

Természetes személy ingatlantulajdonosra vonatkozóan: 1204 Ft/m3.

melyből:

begyűjtés, elszállítás díja: 1 024 Ft/m3

ártalmatlanítás díja: 179,5 Ft/m3


Nem természetes személy ingatlantulajdonosra vonatkozóan: 1372 Ft/m3.

melyből:

begyűjtés, elszállítás díja: 1 024 Ft/m3

ártalmatlanítás díja: 347,75 Ft/m3


Az ürítési díj egységnyi díjtétele tartalmazza a begyűjtés költségeit (a szennyvíz átvételével, szállításával, átadásával, ártalmatlanításával kapcsolatos költségek), a megállapított díjtétel általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendő.


(2) Hk.


(3)  Hk.


(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján fizeti meg a közszolgáltatási díjat.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9. §


(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint köteles kezelni, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.


(2)  A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

Záró rendelkezések


10. §


A rendelet 2017. február 27-én lép hatályba.


Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                        dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                                     jegyzőAz alaprendelet kihirdetve: 2017. február 24-én.

Az alaprendeletet módosító 20/2019.  (XII. 20.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2019. december 20-án.

Az alaprendeletet módosító 13/2020.  (IX. 29.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 29-én.