Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesterének 7/2020 (IV.30..) rendelete

A közterület használatáról szóló 3/2006. (I.13.) sz. KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01

Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében foglalt felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§


A közterület használatáról szóló 3/2006. (I.13.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4 §-a kiegészül az alábbi o. ponttal:


„o. nem önkormányzati tulajdonú közművek hibaelhárítása, építése és egyéb burkoltbontási és földmunkák esetén”

2.§


A Rendelet 7.§-a az alábbiak szerint módosul:


„7.§ A hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl.: építésügyi, közegészségügyi, kereskedelmi, rendészeti) beszerzését, amelyeket a közterület használó legkésőbb a közterület használat megkezdése előtt köteles beszerezni.


3.§


(1) A Rendelet 8.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„8.§ (1) A közterület használati engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a kért területhasználat időpontját megelőzően legalább 15 nappal.”


(2) A Rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„8.§ (3) A közterület használat engedélyezése iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerint kérelem nyomtatványon kell előterjeszteni.”

4.§


A Rendelet 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„9.§ Az engedélykérelem elbírálása során figyelembe kell venni a helyi építési szabályzat és a településképi rendelet előírásait.”


5.§


(1) A Rendelet 10.§ (1) bekezdés d. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„10.§ (1) d. utalást arra, hogy a hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl.: építésügyi, közegészségügyi, kereskedelmi, rendészeti) beszerzését, amelyeket a közterület használó a közterület használat megkezdése előtt köteles beszerezni.”


(2) Hatályát veszti a Rendelet 10.§ (1) j. pontja


(3) Hatályát veszti a Rendelet 10.§ (3) bekezdése.

6.§


A Rendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„11.§ (2) A közterülethasználati engedély érvényét veszti, ha a közterülethasználó a közterület használatát anélkül kezdi meg, hogy rendelkezne  a végzendő tevékenység kapcsán jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági – engedélyekkel (pl.: építésügyi, közegészségügyi, kereskedelmi, rendészeti.”


7.§


(1) Hatályukat vesztik a Rendelet 17.§ (1) bekezdés c, és f, pontjai.


(2) Hatályát veszti a Rendelet 17.§ (2) bekezdése.

8.§


A Rendelet 1. számú melléklete kiegészül az alábbi 16. ponttal:


„1. sz. melléklet 16. Nem önkormányzati tulajdonú közművek hibaelhárítása, építése és egyéb burkoltbontási és földmunkák esetén 500 Ft/m2/nap.”


9.§


 A Rendelet kiegészül az alábbi 2. számú melléklettel:


„2. melléklet a 3/2006. (I. 13.) sz. önkormányzati rendelethez


Közterület-használati kérelemKérelmező neve (vállalkozás, intézmény megnevezése):

 ............................................................................................................................................

Kérelmező címe:


............................................................................................................................................


Telefonszáma: ...................................................................................................................


Levelezési címe:


………...................................................................................................................................


Kérelmezett terület pontos megjelölése:


………...................................................................................................................................


A kérelmezett terület nagysága:................................m2


Használat időtartama:...................................................................................................................


A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel:


rendelkezem / nem rendelkezem


Amennyiben a kérelmező a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel a kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik:


Tudomásom van arról, hogy a hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl.: építésügyi, közegészségügyi, kereskedelmi, rendészeti) beszerzését. A szükséges jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek beszerzését a közterület használat megkezdéséig


vállalom / nem vállalom


A folytatni kívánt tevékenység megnevezése:


............................................................................................................................................


A területen  elhelyezni kívánt  tárgyak ( eszközök, berendezések) megnevezése:


............................................................................................................................................


Egyéb kérelem:


............................................................................................................................................


A kérelem mellékletei (pl. helyszínrajz)


............................................................................................................................................


(A nyomtatvány hiányos kitöltése esetén a kérelem a hiány pótlásáig be nem nyújtottnak minősül.)


…………………………….., ………év …………..hónap …………nap
                                                                                                  …………………………


                                                                                                          Kérelmező


Figyelem!
A kérelem benyújtása és az eljárás megindulása nem jogosít fel közterület-használatra!”

10.§


A Rendelet 2020. május 01-én lép hatályba.Mikepércs, 2020. április 30.         Tímár Zoltán sk.                                         ph.                                 Vida Gáborné sk.

            polgármester                                                                                         aljegyző