Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 30 - 2019. 11. 30

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról 1

2019.11.30.

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

1. § A Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető részének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) a következő rendeletet alkotja.”

2. § A Rendelet 4. §-a az alábbi (4), (5) és (6) bekezdéssekkel egészül ki:

4. § (4) A Képviselő-testület feladatainak hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében önkormányzati társulásokban vesz részt.

4. § (5) A települési önkormányzatokkal létrehozott társulások felsorolását és feladatellátását az 1. sz. függelék tartalmazza.

4. § (6) Az önkormányzat részvételével működő társulás jogállására, működésére és részletes feladatára vonatkozó rendelkezéseket a társulási megállapodás tartalmazza.

3. § A Rendelet 9. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) A képviselő testület szükség estén egyéb lakossági fórumot tarthat.

4. § A Rendelet 1. számú melléklet helyébe az alábbi új melléklet lép:

1. számú melléklet
Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
1.) Tímár Zoltán polgármester
2.) Kiss Sándorné alpolgármester
3.) Rácz Gabriella
4.) Molnár Gábor
5.) Karácsony Antal
6.) Mike Sándor
7.) Dr. Kun József „

5. § A Rendelet 2. számú melléklet helyébe az alábbi új melléklet lép:

„2. számú
„Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének bizottságai és bizottsági tagjai
I. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- Karácsony Antal elnök
- Rácz Gabriella tag
- Gombos Imréné tag
II. Rendészeti és Összeférhetetlenségi Bizottság
- Rácz Gabriella elnök
- Dr. Kun József tag
- Dr. Karácsony Sándorné tag
III. Környezetvédelmi Bizottság
- Karácsony Antal elnök
- Mike Sándor tag
- Dr. Karácsony Sándorné tag
IV. Szociális és Egészségügyi Bizottság
- Dr. Molnár Gábor elnök
- Rácz Gabriella tag
- Kun Gábor tag

6. § A rendelet 4. számú melléklet helyébe az alábbi új melléklet lép:

„Szavazólap összesítő
Mikepércs Község Önkormányzatának 20..... …………… …-én …….. órakor tartott
képviselő-testületi ülésen lefolytatott névszerinti szavazásról
szavazat: IGEN NEM TARTÓZKODOTT aláírás
1.) Tímár Zoltán  ...……….……….
2.) Rácz Gabriella  ...……….……….
3.) Kiss Sándorné  ...……….……….
4.) Karácsony Antal  ...……….……….
5.) Mike Sándor  ...……….……….
6.) Molnár Gábor  ...……….……….
7.) Dr. Kun József  ...……….……….
A szavazatok összesen:
Igen:
Nem:
Tartózkodás:
Szavazólap hiteles:
dr. Vántus Tamás
jegyző „

7. § A rendelet az alábbi 1. számú függelékkel egészül ki:

„1. számú függelék
Társulások felsorolása és feladatköre”

8. § A rendelet 2019. november 30.-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. december 1. napjával.