Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2014. 07. 01

Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki azon természetes személyeknek juttatott pénzeszköz átadásokra, támogatásokra, melyeket az önkormányzat ezen támogatásokról szóló rendeleteiben szabályozott.

(4) A rendelet hatálya kiterjed a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott Kulturális és Népjóléti Bizottság költségvetési keretének felhasználására is azzal, hogy a bizottsági támogatás kiutalására csak a támogatott elszámolása után kerülhet sor.

Értelmező rendelkezések


2. §


(1) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.

(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás.

A céljellegű támogatás lehet:

a)  eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,

b)  általános működési célú támogatás, ami a támogatott (pl.: civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

II. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok


A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése


3. §


(1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a képviselőtestület dönt. Kivételt képez ez alól a tárgyévi költségvetési rendeletben megállapított bizottsági keret terhére adható támogatás, melynek odaítéléséről  az önkormányzat Kulturális és Népjóléti Bizottsága határoz.

(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

A támogatási megállapodás


4. §


(1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal - kivéve a bizottsági támogatások esetén -, ahol utólag történik a finanszírozás.  A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(4) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

Pénzügyi elszámolás szabályai


5. §


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.

(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik.

(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni.

(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgy évet követő évben, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 15. napjáig visszafizetni.

(5) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

Nyilvántartás és közzététel


6. §


(1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az érintett köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, a kifizetés/átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a település honlapján közzé kell tenni.

(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni.

(4) A közzétételről a döntés, vagy a támogatási megállapodás előkészítéséért felelős gondoskodik.

III. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


7. §


(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, mint kötelezettségeket.

(3) Az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések


8. §


(1) Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről szóló 6/2011.(II.17.) önkormányzati rendelettel módosított 12/2005.(VI.23.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a városi honlapon, helyi TV-én keresztül, hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.


/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Pintér Antal :/
polgármester