Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2015. 03. 02 - 2021. 11. 29

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

2015.03.02.

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1. A Rendelet célja

1. § Mikepércs község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, valamint a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja.

3. A közterületek elnevezésének általános szabályai

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú, és a lakónépességet nem érintő dűlőutakat. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Mikepércs község történelmére, hagyományaira és földrajzi sajátosságaira.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen.

(3) Közterületet személyről, történelmi eseményről, földrajzi névről, tárgyról, állatról, növényről, vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és/vagy

b) élete, munkássága valamely módon Mikepércshez kötődik.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

4. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai

5. § (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti:

a) polgármester

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Mikepércs község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Mikepércs község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

6. § (1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján közzé kell tenni.

(2) A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés nélkül megszűnik.

(3) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket az Mikepércsi Polgármesteri Hivatal vezeti.

5. A házszámozás rendjének megállapítása

7. § (1) A névvel ellátott közterületen a beépített építési telkeket házszámmal kell, a beépítetlen építési telkeket házszámmal lehet ellátni.

(2) A házszám arab egész szám.

(3) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok) az ABC betűjének alátörésével.

(4) Adott ingatlanon több lakás építése esetén a lakások megjelölése arab számokkal történik.

(5) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

(6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.

6. Eljárási szabályok

8. § Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el.

9. § A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

10. § (1) A rendelet 2015. március 02-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.