Istenmezeje község képviselő testülete 14/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelete

az Istenmezeje Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2020. 07. 08

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


 1. §


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.


 1. §


Az önkormányzat költségvetési szerve:


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Istenmezejei Tündérkert ÓvodaAz önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének teljesítése


 1. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének


kiadási főösszegét       317.944.298 Ft-ban,

bevételi főösszegét       408.624.618 Ft-ban


állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:


 1. Működési és fenntartási kiadások


 1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

1.1. személyi jellegű kiadások                                                           22.953.896 Ft

1.2. munkaadót terhelő járulékok                                                         4.344.655 Ft

1.3. dologi jellegű kiadások                                                               20.879.635 Ft

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai      

1.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre

1.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre


 1. Önkormányzat szakfeladatai

2.1. személyi jellegű kiadások                                                             47.230.621 Ft

2.2. munkaadókat terhelő járulék                                                           6.162.648 Ft

2.3. dologi jellegű kiadások                                                                 59.803.333 Ft

2.4. ellátottak pénzbeli jutt.                                                                  14.836.918 Ft

2.5. működési célú támogatásértékű kiadás                                         11.314.508 Ft

2.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                                 19.529.100 Ft


Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások

1. személyi jellegű kiadások                                                                70.184.517 Ft

2. munkaadókat terhelő járulékok                                                        10.507.303 Ft

3. dologi jellegű kiadások                                                                    80.682.968 Ft

4. ellátottak pénzbeli ell.                                                                      14.836.918 Ft

5. működési célú támogatásértékű kiadás                                              7.049.938 Ft

6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                                    19.529.100 Ft

7. Elvonások és befizetések                                                                    1.641.758 Ft

                                                                            ____________________________

Összesen:                                                                                           204.432.502 Ft


 1. Működési célú hitel törlesztése                                                                       0 Ft
 2. Fejlesztési hitel törlesztése                                                                              0 Ft
 3. Részvények vásárlása                                                                             33.000 Ft
 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                     17.845 Ft
 5. Beruházási kiadások                                                                          6.349.242 Ft
 6. Felújítási kiadások                                                                           55.883.335 Ft
 7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                    4.618.373 Ft
 8. Finanszírozási kiadások                                                                  46.610.001 Ft

                                                                                    _____________________________

Kiadások összesen (I+…..+IX.)                                                                317.944.298 Ft


I. Költségvetési bevételek


 1. §


(1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások


 1. §


(1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek


 1. §


(1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. és 5. melléklet adja meg.IV. Az önkormányzat vagyona


 1. §


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata a 2019. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


V. Pénzmaradvány


 1. §


(1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 90.376.642 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

A 2019. évi pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


 1. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Istenmezeje, 2020. július 7.                     Nagy-Szú Péter                                                            Érsek Henrietta

                       polgármester                                                                      jegyző

Mellékletek