Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

az Istenmezeje Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2020. 07. 08- 2022. 10. 24

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

az Istenmezeje Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásról 1

2020.07.08.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat költségvetési szerve:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Istenmezejei Tündérkert Óvoda
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

kiadási főösszegét 317.944.298 Ft-ban,
bevételi főösszegét 408.624.618 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:
I. Működési és fenntartási kiadások
1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda
1.1. személyi jellegű kiadások 22.953.896 Ft
1.2. munkaadót terhelő járulékok 4.344.655 Ft
1.3. dologi jellegű kiadások 20.879.635 Ft
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre
1.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
2. Önkormányzat szakfeladatai
2.1. személyi jellegű kiadások 47.230.621 Ft
2.2. munkaadókat terhelő járulék 6.162.648 Ft
2.3. dologi jellegű kiadások 59.803.333 Ft
2.4. ellátottak pénzbeli jutt. 14.836.918 Ft
2.5. működési célú támogatásértékű kiadás 11.314.508 Ft
2.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 19.529.100 Ft
Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások
1. személyi jellegű kiadások 70.184.517 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 10.507.303 Ft
3. dologi jellegű kiadások 80.682.968 Ft
4. ellátottak pénzbeli ell. 14.836.918 Ft
5. működési célú támogatásértékű kiadás 7.049.938 Ft
6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 19.529.100 Ft
7. Elvonások és befizetések 1.641.758 Ft
____________________________
Összesen: 204.432.502 Ft
II. Működési célú hitel törlesztése 0 Ft
III. Fejlesztési hitel törlesztése 0 Ft
IV. Részvények vásárlása 33.000 Ft
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 17.845 Ft
VI. Beruházási kiadások 6.349.242 Ft
VII. Felújítási kiadások 55.883.335 Ft
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4.618.373 Ft
IX. Finanszírozási kiadások 46.610.001 Ft
_____________________________
Kiadások összesen (I+…..+IX.) 317.944.298 Ft

I. Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. és 5. melléklet adja meg.

IV. Az önkormányzat vagyona

7. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata a 2019. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Pénzmaradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 90.376.642 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

A 2019. évi pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 25. napjával.