Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2015. 04. 28- 2022. 10. 24

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési zárszámadásról1

2015.04.28.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § .

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § .

Az önkormányzat költségvetési szerve:
1. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
1. Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal
2. Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetésének teljesítése

3. § .

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 298.088 eFt-ban,

b) bevételi főösszegét 304.490 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:

I. Működési és fenntartási kiadások
1.Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal
1.1. személyi jellegű kiadások 43.806 eFt
1.2. munkaadókat terhelő járulék 12.490 eFt
1.3. dologi jellegű kiadások 6.811 eFt
1.4. ellátottak pénzbeli jutt. ----
1.5. működési célú támogatásértékű kiadás ----
1.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre ----
2. Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda
2.1. személyi jellegű kiadások 2.397 eFt
2.2. munkaadót terhelő járulékok 656 eFt
2.3. dologi jellegű kiadások 258 eFt
2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai ---
2.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre ---
2.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre ---
3. Önkormányzat szakfeladatai
3.1. személyi jellegű kiadások 58.548 eFt
3.2. munkaadókat terhelő járulék 9.961 eFt
3.3. dologi jellegű kiadások 47.060 eFt
3.4. ellátottak pénzbeli jutt. 23.251 eFt
3.5. működési célú támogatásértékű kiadás 5.753 eFt
3.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 18.770 eFt
Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások
1. személyi jellegű kiadások 104.751 eFt
2. munkaadókat terhelő járulékok 23.107 eFt
3. dologi jellegű kiadások 54.129 eFt
4. ellátottak pénzbeli ell. 23.251 eFt
5. működési célú támogatásértékű kiadás 5.753 eFt
6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 18.770 eFt
7. Elvonások és befizetések 345 eFt
_____________________________
Összesen: 230.106 eFt
II. Működési célú hitel törlesztése 0 eFt
III. Fejlesztési hitel törlesztése 0 eFt
IV. Részvények vásárlása 161 eFt
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 30.981 eFt
VI. Felhalmozási kiadások 43.242 eFt
VII.Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 eFt
_____________________________
Kiadások összesen (I+…..+VII.) 304.490 eFt

I. Költségvetési bevételek

4. § .

(1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

5. § .

(1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

6. § .

(1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.

IV. Az önkormányzat vagyona

7. § .

(1) Istenmezeje Község Önkormányzata a 2014. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Pénzmaradvány

8. § .

(1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 12.548.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

A 2014. évi pénzmaradvány kimutatását és tervezett felhasználását az 6. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések

9. § .

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 25. napjával.