Istenmezeje község képviselő testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2015. 04. 28

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete

7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete


a 2014. évi költségvetési zárszámadásról
Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


2.§.


Az önkormányzat költségvetési szerve:


  1.  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:


  1.  Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal
  2. Istenmezeje Napköziotthonos ÓvodaAz önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetésének teljesítése


3.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének


    a)  kiadási főösszegét       298.088 eFt-ban,

    b)  bevételi főösszegét      304.490 eFt-ban


     állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:


      I. Működési és fenntartási kiadások


         1.Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal

            1.1. személyi jellegű kiadások                                                                 43.806 eFt

            1.2. munkaadókat terhelő járulék                                                            12.490 eFt

            1.3. dologi jellegű kiadások                                                                       6.811 eFt

            1.4. ellátottak pénzbeli jutt.                                                                                 ----

            1.5. működési célú támogatásértékű kiadás                                                        ----

            1.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                                                 ----

2. Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda

2.1. személyi jellegű kiadások                                                                   2.397 eFt

2.2. munkaadót terhelő járulékok                                                                656 eFt

2.3. dologi jellegű kiadások                                                                          258 eFt

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        ---

2.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                                     ---

2.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                                     ---


        3. Önkormányzat szakfeladatai

            3.1. személyi jellegű kiadások                                                                 58.548 eFt

            3.2. munkaadókat terhelő járulék                                                              9.961 eFt

            3.3. dologi jellegű kiadások                                                                     47.060 eFt

            3.4. ellátottak pénzbeli jutt.                                                                     23.251 eFt

            3.5. működési célú támogatásértékű kiadás                                              5.753 eFt

            3.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                                     18.770 eFt


       Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások

             1. személyi jellegű kiadások                                                                 104.751 eFt

             2. munkaadókat terhelő járulékok                                                          23.107 eFt

             3. dologi jellegű kiadások                                                                       54.129 eFt

             4. ellátottak pénzbeli ell.                                                                         23.251 eFt

             5. működési célú támogatásértékű kiadás                                                5.753 eFt

             6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                                       18.770 eFt

             7. Elvonások és befizetések                                                                         345 eFt

                                                                                           _____________________________

                                        Összesen:                                                               230.106 eFt


   II.  Működési célú hitel törlesztése                                                             0 eFt

   III. Fejlesztési hitel törlesztése                                                                       0 eFt

   IV. Részvények vásárlása                                                                          161 eFt

   V.  Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                         30.981 eFt

   VI. Felhalmozási kiadások                                                                   43.242 eFt

   VII.Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                 0 eFt

                                                                                           _____________________________

Kiadások összesen (I+…..+VII.)                                                          304.490 eFt


        

          

                                                          

I. Költségvetési bevételek


4.§.


(1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások


5.§.


(1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
III. Költségvetési kiadások és bevételek


6.§.


(1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.IV. Az önkormányzat vagyona


7.§.


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata a 2014. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


V. Pénzmaradvány


8.§.


(1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok  szerint  felülvizsgált  pénzmaradványa 12.548.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

       A 2014. évi pénzmaradvány kimutatását és tervezett felhasználását az 6. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


9.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Istenmezeje, 2015. április 27.

                        Nagy Péter                                                                  Nagy László

                       polgármester                                                                      jegyző