Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 28- 2016. 04. 28

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetését a következők szerint módosítja:


1.§.


(1) A rendelet 1.§ (3) bekezdése szerinti 9. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete, 10. melléklete helyébe a 7. számú melléklete lép.


2.§.


A rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

                                                                                                            Eredeti ei.                Mód. ei.

a.) tárgyévi költségvetési bevételét                                   166.088.000,-        248.464.000 Ft-ban,

    aa.) működési költségvetési bevételét                166.088.000,-        231.118.000 Ft-ban,

    ab.) felhalmozási költségvetési bevételét                             0,-          17.346.000 Ft-ban,


b.) tárgyévi költségvetési kiadását                                     166.088.000,-        248.464.000 Ft-ban,

    ba.) működési költségvetési kiadását                 166.088.000,-        222.810.000 Ft-ban,

    bb.) felhalmozási költségvetési kiadását                              0,-          20.362.000 Ft-ban,

    bc.) finanszírozási kiadását                                                  0,-             5.292.000 Ft-ban


     állapítja meg.


(2) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi általános tartalékot 5.910.000 Ft összegben, az infrastrukturális céltartalékot 20.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.”                                                                                                                               


3.§.


(1) A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:


                                                                                                                 Eredeti ei.                 Mód. ei.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.)                                                  22.255.000,-           46.878.000,-


  1. Intézményi működési bevételek                                                       12.055.000,-           31.504.000,-

1.1. Istenmezeje Községi Önkormányzat                                                0,-           31.291.000,-

1.2. Istenmezejei Közös Önkormányzati hivatal                                    0,-                213.000,-


  2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (2.1.+…+2.4.)                               10.200.000,-           15.374.000,-

    2.1.Illetékek                                                                                             0,-                           0,-

    2.2.Helyi adók                                                                           7.000.000,-             9.936.000,-

    2.3.Átengedett központi adók                                                    2.700.000,-             3.781.000,-

    2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                          500.000,-             1.657.000,-


II. TÁMOGATÁSOK                                                                         126.295.000,-         140.560.000,-

  1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.                       126.295.000,-         136.565.000,-

    1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                         88.171.000,-           68.455.000,-

    1.2. Tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk.felad. tám.     15.016.000,-           14.851.000,-

    1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.                     21.299.000,-           23.357.000,-

    1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása                    1.809.000,-             1.809.000,-

    1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.                                0,-           26.461.000,-

    1.6. Elszámolásból származó bevételek                                                  0,-             1.632.000,-

 1.7. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        0,-             3.995.000,-


III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK                          0,-           15.770.000,-

  1. Önkormányzat felhalmozási bevételei                                                             0,-           15.770.000,-

1.1. Felhalm. célú önkorm. tám. (közműfejl. tám.)                                0,-                  90.000,-

1.2. Egyéb felhalm. célú tám. áht. belülről (KEOP)                              0,-           15.154.000,-

I.3 EU-s önerő pályázat                                                                         0,-                526.000,-


IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL                      6.896.000,-           33.901.000,-


   1.Működési célú támogatásértékű bevétel                                             6.896.000,-           33.901.000,-

     ebből

1.1. OEP támogatás                                                                    131.000,-             1.570.000,-

     1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                              6.765.000,-           31.438.000,-

1.3. Központi kezelésű előirányzatok (term. erzs. ut.)                           0,-                893.000,-


  


V. PÉZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL                             0,-             1.576.000,-

  1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Közműfejl. behajtás)                          0,-                464.000,-

  2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                                    0,-             1.112.000,-


VI. HITELEK (1.+2.)                                                                                           0,-                           0,-

  1.Működési célú hitel(műk.hiány fedezetére)                                       0,-                           0,-

  2. Felhalm. célú hitel                                                                             0,-                           0,-


VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.)             10.642.000,-             9.779.000,-

  1. Előző évi pénzmaradvány igénybevét.                              10.642.000,-             9.779.000,-

  2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                0,-                           0,-


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)                                          166.088.000,-       248.464.000,-„4.§.


(1) A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai


  1. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
    1. Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                                        Eredeti ei.               Mód.ei.

1.1.  személyi jellegű kiadások                                             27.335.000,-           28.869.000,-

1.2. munkaadót terhelő járulékok                                            7.697.000,-             7.697.000,-

1.3. dologi jellegű kiadások                                                    4.960.000,-             5.954.000,-

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           0,-                           0,-

1.5. működési célú péneszk. átadás államházt.belülre          15.801.000,-                          0,-

1.6. végleges pénze.átadások államházt. kívülre                                   0,-                           0,-2. Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda

2.1. személyi jellegű kiadások                                              10.122.000,-           10.152.000,- 

2.2. munkaadót terhelő járulékok                                            2.758.000,-             2.753.000,-

2.3. dologi jellegű kiadások                                                    1.995.000,-             2.512.000,-        

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           0,-                           0,- 

2.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                       0,-                           0,-   

2.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                       0,-                           0,-             

                  3 Önkormányzat szakfeladatai

3.1. személyi jellegű kiadások                                              21.107.000,-           39.637.000,-

3.2. munkaadót terhelő járulékok                                            4.621.000,-             7.482.000,-

3.3. dologi jellegű kiadások                                                  38.323.000,-           41.446.000,-

3.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                           13.557.000,-           17.609.000,-

3.5. működési célú tám. értékű kiadások                                4.943.000,-             4.944.000,-

3.6. végleges pénze. átadások államházt. kívülre                       300.000,-           27.836.000,-


ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.

1. személyi jellegű kiadások                                                 58.564.000,-           78.658.000,-

2. munkaadót terhelő járulékok                                             15.076.000,-           17.932.000,-

3. dologi jellegű kiadások                                                     45.278.000,-           49.912.000,-

4. ellátottak pénzbeli ellátásai                                               13.557.000,-           17.609.000,-

5. működési célú tám.értékű kiadások                                  20.744.000,-             4.944.000,-

6. végleges pénzeszköz átadások államházt. kívülre                 300.000,-           27.836.000,-


MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:                153.519.000,-         196.891.000,-


II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA ELMIB RT-TŐL                                       0,-                132.000,-

     RÉSZVÉNYVÁSÁRLÁS MNV ZRT-TŐL                                                  0,-                           0,-


III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT BEL:                   26.000,-                  26.000,-


III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT KÍV:                             0,-             1.323.000,-IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                  0,-           18.881.000,-

1. Istenmezeje Községi Önkormányzat                                                         0,-           18.495.000,-

1.1 KEOP (napelem)                                                                           0,-           14.745.000,-

1.2. START (vadháló)                                                                          0,-                371.000,-

1.3. START (eke vásárlás)                                                                   0,-                305.000,-

1.4. Hótoló (zöldterület kezelés)                                                          0,-                324.000,-

1.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                 0,-             1.134.000,-

1.6. Szoftvervásárlás                                                                            0,-                  51.000,-

1.7. Felújítás (Műv.ház)                                                                       0,-             1.565.000,-

2. Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda                                                       0,-                386.000,-

2.1. Kerítés felújítás                                                                             0,-                227.000,-

2.2. Hinta vásárlás                                                                              0,-                159.000,-V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                             2.543.000,-             5.919.000,-

- önkormányzat                                                                                1.316.000,-             5.919.000,-

- közös önkormányzati hivatal                                                            121.000,-                           0,-

- napköziotthonos óvoda                                                                  1.106.000.-                           0,-


VI. CÉLTARTALÉK                                                                           10.000.000,-           20.000.000,-

- Infrastrukturális céltartalék                                                         10.000.000,-           20.000.000,-


VII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                               0,-             4.565.000,-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             0,-             4.565.000,-


VIII. ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK                                                          0,-                727.000,-

                                                                                __________________________                              

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.):                                          240.927.000,-       248.464.000,-„
5.§.


E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.Istenmezeje, 2016. április 27.


                   Nagy-Szú Péter                                                         Maticska Rita

                     polgármester                                                                 jegyző

Mellékletek