Istenmezeje község képviselő testülete 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16

Istenmezeje Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:

 • Istenmezejei Tündérkert Óvoda,
 • Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.


2. §


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

 1. tárgyévi költségvetési bevételét                                              177 640 143 Ft-ban,
 1. ) működési költségvetési bevételét                                         177 640 143 Ft-ban,
 2.  felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban,
 1. tárgyévi költségvetési kiadását                                                204 891 809 Ft-ban
 1. működési költségvetési kiadását                                           204 883 034 Ft-ban,
 2. felhalmozási költségvetési kiadását                                                  8 775 Ft-ban,
 1. felhalmozási költségvetési hiányát                                                       8 775 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tervezett felhalmozási hiány belső finanszírozását 8 775 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi általános tartalékot 1 062 551 Ft, felhalmozási célú tartalékát 6 000 000 Ft összegben hagyja jóvá.


3. §


(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)                                                                22 156 561.-

 1. Intézményi működési bevételek                                                                  15 156 561.-
 2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)                                      7 000 000.-

2.1. Illetékek                                                                                                            ---

2.2. Helyi adók                                                                                   7 000 000.-

2.3.Átengedett központi adók                                                                          0.-

2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                                            0.-

II. TÁMOGATÁSOK                                                                                       146 637 628.-

 1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása    

1.1. Helyi önk. működésének általános támogatása                         88 019 759.-

1.2. Települési önkormányzat egyes köznevelési

feladatainak támogatása                                                            25 264 170.-

1.3. Települési önkormányzat szociális és

gyermekjóléti feladatainak támogatása                                     23 160 160.-

 1. Települési önkormányzat gyermekétkeztetési

feladatainak támogatása                                                              7 138 179.-

1.5. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása        3 055 360.-

III. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL                         8 845 954.-

 1. Működési célú pénzeszközátvétel                                                                           8 845 954.-

1.1. OEP támogatás                                                                             2 880 000.-

1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                                         5 965 954.-

1.3. EFOP-3.7.3.                                                                                                0.-


IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)                                  34 314 217.-

 1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétel                         34 314 217.-
 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                                         0.-


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+V.)                                                            211.954.360,-


(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását a 4. és 5. melléklet tartalmazza.


4. §


(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

 1. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
  1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda
 1. személyi jellegű kiadások                                                         31 444 017.-
  1. munkaadót terhelő járulékok                                                      4 868 920.-
  2. dologi jellegű kiadások                                                             22 123 000.-
  3. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     0.-
  4. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                   0.-
  5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                   0.-
  6. Önkormányzat tevékenységei
  7. személyi jellegű kiadások                                                         17 004 154.-
  8. munkaadót terhelő járulékok                                                      2 289 790.-
  9. dologi jellegű kiadások                                                              48 546 074.-
  10. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      14 007 566.-
  11. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre    13 730 673.-
  12. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre      1 400 000.-
  13. megelőlegezés visszafizetése                                                      5 865 504.-
  14. intézményfinanszírozási kiadás                                                  88 136 345.-

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

 • személyi jellegű kiadások                                                           48 448 171.-
 • munkaadót terhelő járulékok                                                        7 158 710.-
 • dologi jellegű kiadások                                                                70 669 074.-
 • ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        14 007 566.-
 • működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre       5 316 173.-
 • működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre       1 400 000.-
 • megelőlegezés visszafizetése                                                       5 865 504.-
 • intézményfinanszírozási kiadás                                                    52 017 836.-

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             204 883 034.-


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                           8 775.-

felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet)                                           8 775.-


III.ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                                           1 062 551.-

 • önkormányzat                                                                                             1 062 551.-
 • óvoda                                                                                                                        0,-


IV. CÉLTARTALÉK                                                                                                   6 000 000.-

pályázati önerő                                                                                             6 000 000.-


KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+IV.):                                                                    211 954 360.-

(2) A működési bevételek és kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 7. melléklet, az összevont mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklete tartalmazza.


5. §


A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Istenmezeje Tündérkert Óvoda létszámkerete:                                                      9 fő,
 2. Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete:                               4 fő,
 3. Közfoglalkoztatottak létszámkerete:                                                                      19 fő.


6. §


Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.


7. §


Istenmezeje Község Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.


8. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.


9. §


(1) A képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2021. május 31-ig.

(2) A 2021. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.


10. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.

(6) 2021. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.


11. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Istenmezeje, 2021. február 15.
                     Nagy-Szú Péter                                                            Érsek Henrietta

                       polgármester                                                                      jegyző