Istenmezeje község képviselő testülete 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 05. 31

Istenmezeje község képviselő testülete 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2021.02.16.

Istenmezeje Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:
- Istenmezejei Tündérkert Óvoda,
- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 177 640 143 Ft-ban,

aa) ) működési költségvetési bevételét 177 640 143 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 204 891 809 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 204 883 034 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 8 775 Ft-ban,

c) felhalmozási költségvetési hiányát 8 775 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tervezett felhalmozási hiány belső finanszírozását 8 775 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi általános tartalékot 1 062 551 Ft, felhalmozási célú tartalékát 6 000 000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.) 22 156 561.-
1. Intézményi működési bevételek 15 156 561.-
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) 7 000 000.-
2.1. Illetékek ---
2.2. Helyi adók 7 000 000.-
2.3.Átengedett központi adók 0.-
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0.-
II. TÁMOGATÁSOK 146 637 628.-
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1. Helyi önk. működésének általános támogatása 88 019 759.-
1.2. Települési önkormányzat egyes köznevelési
feladatainak támogatása 25 264 170.-
1.3. Települési önkormányzat szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása 23 160 160.-
1.4. Települési önkormányzat gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása 7 138 179.-
1.5. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 3 055 360.-
III. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 8 845 954.-
1. Működési célú pénzeszközátvétel 8 845 954.-
1.1. OEP támogatás 2 880 000.-
1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 5 965 954.-
1.3. EFOP-3.7.3. 0.-
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.) 34 314 217.-
1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétel 34 314 217.-
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0.-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+V.) 211.954.360,-
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását a 4. és 5. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda
1.1 személyi jellegű kiadások 31 444 017.-
1.2. munkaadót terhelő járulékok 4 868 920.-
1.3. dologi jellegű kiadások 22 123 000.-
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0.-
1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 0.-
1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0.-
2. Önkormányzat tevékenységei
2.1. személyi jellegű kiadások 17 004 154.-
2.2. munkaadót terhelő járulékok 2 289 790.-
2.3. dologi jellegű kiadások 48 546 074.-
2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 14 007 566.-
2.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 13 730 673.-
2.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 400 000.-
2.7. megelőlegezés visszafizetése 5 865 504.-
2.8. intézményfinanszírozási kiadás 88 136 345.-
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
- személyi jellegű kiadások 48 448 171.-
- munkaadót terhelő járulékok 7 158 710.-
- dologi jellegű kiadások 70 669 074.-
- ellátottak pénzbeli juttatásai 14 007 566.-
- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5 316 173.-
- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 400 000.-
- megelőlegezés visszafizetése 5 865 504.-
- intézményfinanszírozási kiadás 52 017 836.-
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 204 883 034.-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 8 775.-
felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet) 8 775.-
III.ÁLTALÁNOS TARTALÉK 1 062 551.-
- önkormányzat 1 062 551.-
- óvoda 0,-
IV. CÉLTARTALÉK 6 000 000.-
pályázati önerő 6 000 000.-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+IV.): 211 954 360.-
(2) A működési bevételek és kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 7. melléklet, az összevont mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklete tartalmazza.

5. § A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Istenmezeje Tündérkert Óvoda létszámkerete: 9 fő,

b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 4 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 19 fő.

6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

7. § Istenmezeje Község Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

9. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2021. május 31-ig.

(2) A 2021. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.

(6) 2021. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előir.csop.

Kiem.ei.

Cím

Alcím

Előir.csop.

Kiemelt előirányzat

Eredeti ei.

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

211 954 360

3

1

Működési bevétel

58 316 732

4

1

Folyó működési bevétel

15 156 561

5

3

Működésre átvett pénzeszköz

8 845 954

6

5

Pénzforg. nélküli működési bevétel

34 314 217

7

2

Felhalmozási bevétel

0

8

1

Folyó felhalmozási bevétel

0

9

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

10

6

Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

0

11

3

Állami támogatás

146 637 628

12

4

Átengedett bevételek

0

13

5

Helyi adó, pótlék, bírság

7 000 000

14

6

Működési hitel igénybevétele

0

15

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

2

I.

1

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

13 902 928

3

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

0

4

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

1 627 367

5

1

Működési bevétel

1 627 367

6

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

1 627 367

7

3

Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése

0

8

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

9

1

Működési bevétel

0

10

1

Folyó működési bevétel

0

11

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

12

1

Működési bevétel

0

13

1

Folyó működési bevétel

0

14

6

Szociális étkeztetés

10 109 398

15

1

Működési bevétel

10 109 398

16

1

Folyó működési bevétel

10 109 398

17

7

Munkahelyi étkeztetés

821 566

18

1

Működési bevétel

821 566

19

1

Folyó működési bevétel

821 566

20

8

Vendégétkeztetés

1 344 597

21

1

Működési bevétel

1 344 597

22

1

Folyó működési bevétel

1 344 597

23

II.

1

Önkormányzati tevékenységek összes bevétele

198 051 432

24

1

Működési bevétel

2 881 000

25

1

Folyó működési bevétel

2 881 000

26

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

27

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

0

28

2

Felhalmozási bevétel

0

29

2

Folyó felhalmozási bevétel

0

30

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

31

6

Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

0

32

3

Állami támogatás

146 637 628

33

4

Átengedett bevételek

0

34

5

Helyi adó

7 000 000

35

6

Működési hitel igénybevétele

0

36

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

37

1

Önkorm.jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

381 000

38

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

39

3

Köztemető fenntartás és működtetés

50 000

40

1

Működési bevételek

50 000

41

1

Folyó működési bevétel

50 000

42

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fela.

500 000

43

1

Működési beételek

500 000

44

1

Folyó működési bevétel

500 000

45

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 244 453

46

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

3 721 501

47

7

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

48

8

Közvilágítás

0

49

9

Zöldterület-kezelés

50 000

50

10

Város- és községgazdálkodás

0

51

1

Működési bevételek

0

52

1

Folyó működési bevétel

0

53

2

Felhalmozási bevételek

0

54

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

55

11

Háziorvosi alapellátás

1 900 000

56

1

Működési bevétel

1 900 000

57

3

Működésre átvett pénzeszköz

1 900 000

58

12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

59

13

Család- és nővédelmi eü-i gondozás

2 880 000

60

1

Működési bevételek

2 880 000

61

3

Működésre átvett pénzeszköz

2 880 000

62

14

Szabadidősport tev.és támogatása

0

63

15

Könyvtári állomány gyarapítása

0

64

16

Közművelődési tevékenység

0

65

17

Óvodai nevelés működtetési feladat

0

66

20

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

0

67

27

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

68

28

Támogatási célú finanszírozási műveletek

186 324 478

69

1

Működési bevétel

32 686 850

70

5

Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel

32 686 850

71

2

Felhalmozási bevétel

0

72

6

Pénzforgalom nélküli felh.bevétel

0

73

3

Állami támogatás

146 637 628

74

4

Átengedett bevételek

0

75

5

Helyi adó

7 000 000

2. melléklet

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előir.csop.

Kiem.ei.

Cím

Alcím

Előir.csop.

Kiemelt előirányzat

Eredeti ei.

Eng. állás-helyek

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

211 954 360

3

1

Működési kiadás

146 999 694

4

1

Személyi juttatás

48 448 171

5

2

Járulékok

7 158 710

6

3

Dologi kiadás

70 669 074

7

4

Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül

5 316 173

8

5

Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül

1 400 000

9

6

Ellátottak juttatásai

14 007 566

10

21

Fejezeti és általános tartalék

7 062 551

11

2

Felújítás

12

3

Felhalmozás

8 775

13

4

Finanszírozási kiadások

57 883 340

14

I.

1

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

58 435 937

15

1

Működési kiadás

58 435 937

16

1

Személyi juttatás

31 444 017

9

17

2

Járulékok

4 868 920

18

3

Dologi kiadások

22 123 000

19

4

Finanszírozási kiadások

0

20

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

26 780 342

21

1

Működési kiadás

26 780 342

22

1

Személyi juttatás

23 189 273

6

23

2

Járulékok

3 591 069

24

3

Dologi kiadások

0

25

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

2 710 000

26

1

Működési kiadás

2 710 000

27

1

Személyi juttatás

0

28

2

Járulékok

0

29

3

Dologi kiadások

2 710 000

30

3

Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése

0

31

1

Működési kiadás

0

32

1

Személyi juttatás

432 000

33

2

Járulékok

66 960

34

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6 542 726

35

1

Működési kiadás

6 542 726

36

1

Személyi juttatás

1 799 231

1

37

2

Járulék

278 505

38

3

Dologi kiadás

4 464 990

39

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

853 399

40

1

Működési kiadás

853 399

41

1

Személyi juttatás

234 682

42

2

Járulék

36 327

43

3

Dologi kiadás

582 390

44

6

Szociális étkeztetés

17 067 981

45

1

Működési kiadás

17 067 981

46

1

Személyi juttatás

4 693 646

2

47

2

Járulék

726 535

48

3

Dologi kiadás

11 647 800

49

7

Munkahelyi étkeztetés

1 706 798

50

1

Működési kiadás

1 706 798

51

1

Személyi juttatás

469 365

52

2

Járulék

72 653

53

3

Dologi kiadás

1 164 780

54

8

Vendégétkeztetés

2 275 731

55

1

Működési kiadás

2 275 731

56

1

Személyi juttatás

625 820

57

2

Járulék

96 871

58

3

Dologi kiadás

1 553 040

59

1

Önkormányzati tevékenységek összes kiadása

198 051 432

60

II.

1

Működési kiadás

190 988 881

61

1

Személyi juttatás

17 004 154

62

2

Járulékok

2 289 790

63

3

Dologi kiadások

48 546 074

64

4

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül

13 730 673

65

5

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül

1 400 000

66

6

Ellátottak juttatásai

14 007 566

67

2

Felújítás

0

68

3

Felhalmozás

8 775

69

4

Finanszírozási kiadások

94 001 849

70

1

Önk.jogalkotási és áll.ig.tevékenység

13 417 150

71

1

Működési kiadás

13 417 150

72

1

Személyi juttatás

8 876 320

1

73

2

Járulék

1 373 830

74

3

Dologi kiadások

3 167 000

75

4

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül

0

76

5

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül

0

77

3

Felhalmozási kiadások

78

2

Aó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

79

3

Köztemető fenntartása, működtetése

399 000

80

1

Működési kiadás

399 000

81

1

Személyi juttatás

100 000

1

82

2

Járulékok

0

83

3

Dologi kiadások

299 000

84

3

Felhalmozás

0

85

4

Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok

1 680 000

86

1

Működési kiadás

1 680 000

87

3

Dologi kiadások

1 680 000

88

3

Felhalmozási kiadás

0

89

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 244 453

90

1

Működési kiadás

2 244 453

91

1

Személyi juttatás

2 063 865

8

92

2

Járulék

180 588

93

3

Dologi kiadások

0

94

6

Közfoglalkoztaási mintaprogram

3 721 501

95

1

Működési kiadás

3 721 501

96

1

Személyi juttatás

2 947 785

11

97

2

Járulékok

257 948

98

3

Dologi kiadások

515 768

99

7

Közutak üzemeltetése

5 380 000

100

1

Működési kiadás

5 380 000

101

3

Dologi kiadás

5 380 000

102

3

Felhalmozás

0

103

8

Közvilágítás

4 445 000

104

1

Működési kiadás

4 445 000

105

3

Dologi kiadás

4 445 000

106

9

Településfejlesztési projekt

0

107

3

Felhalmozási kiadás

0

108

10

Zöldterület kezelés

1 900 000

109

1

Működési kiadás

1 900 000

110

1

Személyi juttatás

0

111

2

Járulék

0

112

3

Dologi kiadás

1 900 000

113

3

Felhalmozási kiadás

0

114

11

Város- és községgazdálkodás

5 600 000

115

1

Működési kiadás

5 600 000

116

3

Dologi kiadás

5 600 000

117

4

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül

0

118

5

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül

0

119

2

Felújítás

0

120

3

Felhalmozás

0

121

12

Háziorvosi alapellátás

1 760 000

122

1

Működési kiadás

1 760 000

123

1

Személyi juttatás

0

124

2

Járulék

0

125

3

Dologi kiadás

1 760 000

126

3

Felhalmozás

0

127

13

Háziorvosi ügyeleti ellátás

3 577 882

128

1

Működési kiadás

3 569 107

129

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

3 569 107

130

3

Felhalmozás

8 775

131

14

Család- és nővédelmi eü-i gondozás

3 475 000

132

1

Működési kiadás

3 475 000

133

1

Személyi juttatás

2 600 000

1

134

2

Járulék

415 000

135

3

Dologi kiadás

460 000

136

15

Szabadidősport tev. és támogatása

1 660 000

137

1

Működési kiadás

1 660 000

138

3

Dologi kiadás

660 000

139

4

Műk.célú pézze.átadás államh.kívül

1 000 000

140

16

Könyvtári állomány gyarapítása

668 608

141

1

Működési kiadás

668 608

142

1

Személyi juttatás

416 184

143

2

Járulék

62 424

144

3

Dologi kiadás

190 000

145

17

Közművelődési tevékenység

21 219 306

146

1

Működési kiadás

21 219 306

147

1

Személyi juttatás

0

148

2

Járulék

0

149

3

Dologi kiadás

1 970 000

150

3

EFOP visszafizetés

19 249 306

151

2

Felújítás

0

152

18

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4 725 132

153

1

Működési kiadás

4 725 132

154

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

4 725 132

155

4

Műk.célú pézze.átadás államh.kívül

0

156

19

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1 270 000

157

1

Működési kiadás

1 270 000

158

3

Dologi kiadás

1 270 000

159

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

0

160

3

Felhalmozás

0

161

20

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

162

1

Működési kiadás

0

163

3

Dologi Kiadás

0

164

3

Felhalmozási kiadás

0

165

21

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

166

1

Működési kiadás

0

167

3

Dologi Kiadás

0

168

22

Szociális étkeztetés

3 689 368

169

1

Működési kiadás

3 689 368

170

1

Személyi juttatás

0

171

2

Járulék

0

172

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

3 689 368

173

23

Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások

15 754 632

174

1

Működési kiadás

15 754 632

175

6

Ellátottak juttatásai

14 007 566

176

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

1 747 066

177

24

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

7 062 551

178

4

Finanszírozási kiadások

7 062 551

179

25

Támogatási célú finanszírozási műveletek

94 001 849

180

26

Civil szervezetek támogatása

400 000

181

5

Műk.célú pézze.átadás államh.kívül

400 000

4. melléklet

KIMUTATÁS a 2021. évi költségvetés intézményi működési bevételei előirányzatairól

Eredeti ei.

1

Bérleti díjak

300 000 Ft

2

Közvetített szolgáltatások

2 281 000 Ft

3

Egyéb szolgáltatások

300 000 Ft

4

Intézményi működési bevétel összesen:

2 881 000 Ft

5. melléklet

KIMUTATÁS a 2021. évi költségvetés központi forrásból származói támogatásai előirányzatairól

Eredeti ei.

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

88 019 759 Ft

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

60 066 459 Ft

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

27 953 300 Ft

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

5 890 324 Ft

1.1.1.3.

Közvilágítás fennatrtásának támogatása

5 859 080 Ft

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 201 622 Ft

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

3 189 613 Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 812 661 Ft

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

25 264 170 Ft

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

2 951 220 Ft

1.2.2.

Pedagógusok béralapú támogatása

16 042 950 Ft

1.2.3.

Pedagógus II. kategória kiegészítő tám.

432 000 Ft

1.2.5.

Ped. segítők átlagbéralapú támogatása

5 838 000 Ft

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 160 160 Ft

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

19 444 000 Ft

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

3 716 160 Ft

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

7 138 179 Ft

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás

2 280 960 Ft

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

4 329 969 Ft

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

527 250 Ft

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 055 360 Ft

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

3 055 360 Ft

Központi támogatás összesen

146 637 628 Ft

6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Intéz-
mény

Kormányzati funkció
megnevezése

Fogl. Létsz (fő)

Saját bevétel (eFt)

Kiadási előirányzat

Összesen (1)-(6)

Szem. j. kiad (1)

Ma.-t terh. Járulék (2)

Dologi kiadás (3)

Tám.értékű kiad. (5)

Átadott pénze. (6)

Ellátottak jutt (7)

2

Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás

1

381 000

13 417 150

8 876 320

1 373 830

3 167 000

3

Köztenető fenntartás

1

50 000

399 000

100 000

299 000

4

Nem lakóingatlan üzemeltetése

500 000

1 680 000

1 680 000

5

Közutak, hidak, alagutak üzemel.

5 380 000

5 380 000

6

Közvilágítás

4 445 000

4 445 000

7

Zöldterület kezelés

50 000

1 900 000

1 900 000

8

Településfejlesztés (orvosi rendelő)

0

9

Város- és községgazdálkodás

5 600 000

5 600 000

10

Háziorvosi alapellátás

1 900 000

1 760 000

1 760 000

11

Háziorvosi ügyeleti ellátás

3 569 107

3 569 107

12

Család és nővédelmi eü-i gondozás

1

3 475 000

2 600 000

415 000

460 000

13

Máshova nem sorolható sporttev.

1 660 000

660 000

1 000 000

14

Könyvtári állomány gyarapítása

1

668 608

416 184

62 424

190 000

15

Művelődési int.működtetése

1 970 000

1 970 000

16

Műv.ház EFOP

19 249 306

19 249 306

17

Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai

4 725 132

4 725 132

18

Óvodai nev., ellátás műk.felad.

1 270 000

1 270 000

19

Szociális étkeztetés

3 689 368

3 689 368

20

Egyéb szoc pénzbeli és term jutt.

15 754 632

1 747 066

14 007 566

21

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

8

2 244 453

2 063 865

180 588

22

Közfoglalkoztatási mintaprogram

11

3 721 501

2 947 785

257 948

515 768

23

Civil szervezetek támogatása

400 000

400 000

24

Önkorm. szakfel. összesen

23

2 881 000

96 978 257

17 004 154

2 289 790

48 546 074

13 730 673

1 400 000

14 007 566

25

Tündérkert
óvoda

Óvodai nev. szakmai felad.

6

26 780 342

23 189 273

3 591 069

26

Óvodai nev. működtet. felad.

2 710 000

2 710 000

27

Sajátos nev.ig. gyerm.óv.nev., ell.

498 960

432 000

66 960

28

Gyerkemétkeztetés köznev.int.

1

6 542 726

1 799 231

278 505

4 464 990

29

Munkahelyi étkeztetés

821 566

1 706 798

469 365

72 653

1 164 780

30

Szociális étkeztetés

2

12 997 798

17 067 981

4 693 646

726 535

11 647 800

31

Szünidei étkeztetés

853 399

234 682

36 327

582 390

32

Vendégétkeztetés

1 344 597

2 275 731

625 820

96 871

1 553 040

33

Napköziotth. óvoda össz.

9

15 163 961

58 435 937

31 444 017

4 868 920

22 123 000

0

0

0

34

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

32

18 044 961

155 414 194

48 448 171

7 158 710

70 669 074

13 730 673

1 400 000

14 007 566

7. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege 2021. év

A

B

C

D

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

3

Önkormányzat működési bevételei

2 881 000

Önkormányzat működési kiadásai

67 840 018

4

Önkormányzat beruházási kiadásai

5

Önkormányzat felújítási kiadásai

6

Tündérkert Óvoda működési bevételei

12 275 561

Tündérkert óvoda működési kiadásai

58 435 937

7

Saját bevétel összesen

15 156 561

Intézményfinanszírozás

52 017 836

8

Helyi adóbevétel

7 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 007 566

9

Átengedett, megosztott bevétel

Átadott pénzeszközök

1 400 000

10

Központi támogatás

146 637 628

Működési célú péneszköz átadás államháztartáson belülre

5 316 173

11

Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)

5 965 954

Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8 775

12

OEP támogatás

2 880 000

Egyéb támogatások

13

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Megelőlegezés visszafizetése

5 865 504

14

Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele

Előző évi elszámolásból származó kiadás

15

Előző évi jóvá nem hagyott maradvány

34 314 217

Általános tartalék

1 062 551

16

Korábban nyújtott kölcsön visszatérítés

0

Céltartalék

6 000 000

17

ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN

211 954 360

ÖNKORM. KIADÁSAI ÖSSZESEN

211 954 360

8. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2021. év

A

B

C

D

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

211 954 360

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

153 927 749

4

ebből

ebből

5

I. Intézményi működési bevételek

15 156 561

I. Személyi juttatások

48 448 171

6

II.Közhatalmi bevételek

II. Munkaadót terhelő járulékok

7 158 710

7

1. Helyi adók

7 000 000

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

70 669 074

8

2. Gépjárműadó

IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

5 316 173

9

3. Egyéb közhatalmi bevételek

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 400 000

10

III.Önkormányzat költségvetési támogatása

146 637 628

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 007 566

11

IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

8 845 954

VII. Működési célú tartalék

1 062 551

12

V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

5 865 504

13

VI.Működési célú 2020. évi maradvány

34 314 217

IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás

14

VII.Működési célú hitel

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

6 008 775

16

I. Támogatások

0

I. Beruházás

17

II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

II. Felújítás

18

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

III. Felhalmozás

19

IV.Felhalmozási és tőkejjelegű bevétel

0

- részvényvásárlás

20

V.Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés

0

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8 775

21

VII. Felhalmozási célú hitel

0

V.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

22

VI.Felhalmozási célú köcsön nyújtása

23

VII. Felhalmozási célú tartalék

6 000 000

24

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

52 017 836

25

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

211 954 360

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

211 954 360

8a. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2021. év

A

B

C

D

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

198 051 432

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

103 906 312

4

ebből

ebből

5

I. Intézményi működési bevételek

2 881 000

I. Személyi juttatások

17 004 154

6

II.Közhatalmi bevételek

7 000 000

II. Munkaadót terhelő járulékok

2 289 790

7

1. Helyi adók

7 000 000

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

48 546 074

8

2. Gépjárműadó

IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

13 730 673

9

3. Egyéb közhatalmi bevételek

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 400 000

10

III.Önkormányzat költségvetési támogatás

146 637 628

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 007 566

11

IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

8 845 954

VII. Működési célú tartalék

12

V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- általános tartalék

1 062 551

13

VI. 2020. évi maradvány

32 686 850

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

5 865 504

14

VII.Működési célú hitel

IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

6 008 775

16

I. Támogatások

I. Beruházás

17

II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

II. Felújítás

18

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

III. Felhalmozás

19

IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

- részvényvásárlás

20

V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8 775

21

VII. Felhalmozási célú hitel

0

V.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

22

VI.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

23

VII. Felhalmozási célú tartalék

6 000 000

24

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

88 136 345

25

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

198 051 432

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

198 051 432

8b. melléklet

Istenmezejei Tündérkert Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2021. év

A

B

C

D

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

22 317 428

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

58 435 937

4

ebből

ebből

5

I. Intézményi működési bevételek

12 275 561

I. Személyi juttatások

31 444 017

6

II.Közhatalmi bevételek

II. Munkaadót terhelő járulékok

4 868 920

7

1. Helyi adók

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

22 123 000

8

2. Gépjárműadó

IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

9

3. Egyéb közhatalmi bev.

V.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

10

III.Önkormányzat költségvetési támogatás

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11

IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

8 414 500

VII. Működési célú tartalék

12

V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- általános tartalék

13

VI. 2020. évi maradvány

1 627 367

VIII. Működési hitel törlesztése

14

VII.Működési célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

0

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

I. Felújítás

16

I. Támogatások

II. Felhalmozás

17

II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

- szoftver vásárlás

18

III.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

III.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

19

IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

20

V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

V.Felhalomzási célú kölcsönök nyújtása

21

VII. Felhalmozási célú hitel

VI. Felhalmozási célú tartalék

22

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

36 118 509

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

58 435 937

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

58 435 937

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

12 219 802

12 219 802

12 219 802

12 219 802

12 219 802

12 219 802

12 219 802

12 219 802

12 219 802

12 219 802

12 219 802

12 219 806

146 637 628

3

Működési célú támogatások államháztartáson belül

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

5

Közhatalmi bevételek

150 000

100 000

250 000

1 250 000

500 000

750 000

500 000

200 000

2 500 000

500 000

100 000

200 000

7 000 000

6

Működési bevételek

1 000 000

300 000

100 000

100 000

75 000

300 000

300 000

300 000

300 000

106 000

2 881 000

7

Felhalmozási bevételek

8

Működési célú átvett pénzeszköz

1 988 651

1 988 651

1 988 652

5 965 954

9

Előző évi maradvány

32 686 850

32 686 850

10

Finanszírozási bevételek (OEP)

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

2 880 000

11

Bevételek összesen:

47 285 303

14 548 453

15 698 454

14 009 802

13 059 802

13 309 802

13 034 802

12 959 802

15 259 802

13 259 802

12 859 802

12 765 806

198 051 432

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

1 417 013

1 417 013

1 417 013

1 417 013

1 417 013

1 417 013

1 417 013

1 417 013

1 417 013

1 417 013

1 417 013

1 417 011

17 004 154

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

190 816

190 816

190 816

190 816

190 816

190 816

190 816

190 816

190 816

190 816

190 816

190 814

2 289 790

15

Dologi kiadások

4 045 508

4 045 506

4 045 506

4 045 506

4 045 506

4 045 506

4 045 506

4 045 506

4 045 506

4 045 506

4 045 506

4 045 506

48 546 074

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

350 000

400 000

400 000

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

4 500 000

1 200 000

1 200 000

1 957 566

14 007 566

17

Egyéb működési célú kiadások

1 144 220

1 144 223

1 144 223

2 144 223

1 144 223

1 144 223

1 144 223

1 544 223

1 144 223

1 144 223

1 144 223

1 144 223

15 130 673

18

Beruházások

19

Felújítások

8 775

8 775

20

Egyéb felhalmozási kiadások

21

Finanszírozási kiadások

13 210 199

7 344 695

7 344 695

7 344 695

7 344 695

7 344 695

7 344 695

7 344 695

7 344 695

7 344 695

7 344 695

7 344 700

94 001 849

22

Kiadások összesen:

20 366 531

14 542 253

14 542 253

17 142 253

14 642 253

14 642 253

14 642 253

15 042 253

18 642 253

15 342 253

15 342 253

16 099 820

190 988 881

23

Egyenleg

26 918 772

26 924 972

28 081 173

24 948 722

23 366 271

22 033 820

20 426 369

18 343 918

14 961 467

12 879 016

10 396 565

7 062 551

7 062 551

10. melléklet

KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Projekt megnevezése

Fejlesztés összes költsége

Fejlesztés megvalósítása

Pályázat azon. Száma

Támogatás összege

Saját erő

2021. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része

BM EU Önerő

Készpénz

2

11. melléklet

KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSRŐL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

DÖNTÉS

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (eFt)

2

Megnevezése

Éve

Költsége eFt

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

3

-

4

ÖSSZESEN

12. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A

B

C

D

E

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-