Istenmezeje község képviselő testülete 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2018. 05. 31

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.


2.§.


Az önkormányzat költségvetési szerve:


  1.  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:


  1. Istenmezejei Tündérkert ÓvodaAz önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének teljesítése


3.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének


    a)  kiadási főösszegét       228.705.823 Ft-ban,

    b)  bevételi főösszegét      256.889.614 Ft-ban


     állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:


      I. Működési és fenntartási kiadások


1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

2.1. személyi jellegű kiadások                                                           13.926.055 Ft

2.2. munkaadót terhelő járulékok                                                         3.284.878 Ft

2.3. dologi jellegű kiadások                                                               12.321.496 Ft

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         ---

2.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                                    ---

2.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                                    ---


        2. Önkormányzat szakfeladatai

            3.1. személyi jellegű kiadások                                                           46.081.532 Ft

            3.2. munkaadókat terhelő járulék                                                         6.961.130 Ft

            3.3. dologi jellegű kiadások                                                               43.169.966 Ft

            3.4. ellátottak pénzbeli jutt.                                                                14.696.011 Ft

            3.5. működési célú támogatásértékű kiadás                                         8.961.395 Ft

            3.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                               20.212.400 Ft


       Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások

             1. személyi jellegű kiadások                                                             60.007.587 Ft

             2. munkaadókat terhelő járulékok                                                     10.246.008 Ft

             3. dologi jellegű kiadások                                                                 55.491.462 Ft

             4. ellátottak pénzbeli ell.                                                                   14.696.011 Ft

             5. működési célú támogatásértékű kiadás                                           6.861.395 Ft

             6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                                 20.212.400 Ft

             7. Elvonások és befizetések                                                                       7.285 Ft

                                                                                           _____________________________

                                        Összesen:                                                            167.522.148 Ft


II.  Működési célú hitel törlesztése                                                                      0 eFt

III. Fejlesztési hitel törlesztése                                                                             0 eFt

IV. Részvények vásárlása                                                                            132.000 Ft

V.  Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                        9.165 Ft

VI. Felhalmozási kiadások                                                                     18.194.775 Ft

VII.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                    4.270.650 Ft

VIII. Finanszírozási kiadások                                                                38.577.085 Ft

                                                                                           _____________________________

Kiadások összesen (I+…..+VII.)                                                               228.705.823 Ft


        

          

                                                          

I. Költségvetési bevételek


4.§.


(1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások


5.§.


(1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
III. Költségvetési kiadások és bevételek


6.§.


(1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. és 5. melléklet adja meg.IV. Az önkormányzat vagyona


7.§.


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata a 2017. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


V. Pénzmaradvány


8.§.


(1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok  szerint  felülvizsgált  pénzmaradványa 26.941.067 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

       A 2017. évi pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


9.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Istenmezeje, 2018. május 30.

                     Nagy-Szú Péter                                                             Maticska Rita

                       polgármester                                                                      jegyző

Mellékletek