Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 10. 24

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési zárszámadásról1

2018.05.31.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § .

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § .

Az önkormányzat költségvetési szerve:
1. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének teljesítése

3. § .

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 228.705.823 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 256.889.614 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:

I. Működési és fenntartási kiadások
1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda
2.1. személyi jellegű kiadások 13.926.055 Ft
2.2. munkaadót terhelő járulékok 3.284.878 Ft
2.3. dologi jellegű kiadások 12.321.496 Ft
2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai ---
2.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre ---
2.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre ---
2. Önkormányzat szakfeladatai
3.1. személyi jellegű kiadások 46.081.532 Ft
3.2. munkaadókat terhelő járulék 6.961.130 Ft
3.3. dologi jellegű kiadások 43.169.966 Ft
3.4. ellátottak pénzbeli jutt. 14.696.011 Ft
3.5. működési célú támogatásértékű kiadás 8.961.395 Ft
3.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 20.212.400 Ft
Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások
1. személyi jellegű kiadások 60.007.587 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 10.246.008 Ft
3. dologi jellegű kiadások 55.491.462 Ft
4. ellátottak pénzbeli ell. 14.696.011 Ft
5. működési célú támogatásértékű kiadás 6.861.395 Ft
6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 20.212.400 Ft
7. Elvonások és befizetések 7.285 Ft
_____________________________
Összesen: 167.522.148 Ft
II. Működési célú hitel törlesztése 0 eFt
III. Fejlesztési hitel törlesztése 0 eFt
IV. Részvények vásárlása 132.000 Ft
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 9.165 Ft
VI. Felhalmozási kiadások 18.194.775 Ft
VII.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4.270.650 Ft
VIII. Finanszírozási kiadások 38.577.085 Ft
_____________________________
Kiadások összesen (I+…..+VII.) 228.705.823 Ft

I. Költségvetési bevételek

4. § .

(1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

5. § .

(1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

6. § .

(1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. és 5. melléklet adja meg.

IV. Az önkormányzat vagyona

7. § .

(1) Istenmezeje Község Önkormányzata a 2017. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Pénzmaradvány

8. § .

(1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 26.941.067 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

A 2017. évi pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések

9. § .

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 25. napjával.