Istenmezeje község képviselő testülete 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.13.)önkormányzati rendelete Istenmezeje Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 04. 28

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, a következőket rendeli el:


1.§.


(1) A rendelet hatálya kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Istenmezejei Napköziotthonos Óvodára.


(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


               Önálló címet alkot:


  • Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal,
  • Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda
  • Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.[1](3) A rendelet 1.§ (3) bekezdése szerinti 9. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete, 10. melléklete helyébe a 7. számú melléklete lép.


2.§.


[2](1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

                                                                                                        Eredeti ei.               Mód. ei.

a.) tárgyévi költségvetési bevételét                                    166.088.000,-        248.464.000 Ft-ban,

    aa.) működési költségvetési bevételét                166.088.000,-        231.118.000 Ft-ban,

    ab.) felhalmozási költségvetési bevételét                             0,-          17.346.000 Ft-ban,


b.) tárgyévi költségvetési kiadását                                     166.088.000,-        248.464.000 Ft-ban,

    ba.) működési költségvetési kiadását                 166.088.000,-        222.810.000 Ft-ban,

    bb.) felhalmozási költségvetési kiadását                              0,-          20.362.000 Ft-ban,

    bc.) finanszírozási kiadását                                                   0,-             5.292.000 Ft-ban


     állapítja meg.


(2) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi általános tartalékot 5.910.000 Ft összegben, az infrastrukturális céltartalékot 20.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.


3.§.


[3](1)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:                                                                                                                 Eredeti ei.                 Mód. ei.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.)                                                 22.255.000,-           46.878.000,-


  1. Intézményi működési bevételek                                                       12.055.000,-           31.504.000,-

1.1. Istenmezeje Községi Önkormányzat                                                0,-           31.291.000,-

1.2. Istenmezejei Közös Önkormányzati hivatal                                     0,-                213.000,-


  2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (2.1.+…+2.4.)                                10.200.000,-           15.374.000,-

    2.1.Illetékek                                                                                             0,-                           0,-

    2.2.Helyi adók                                                                           7.000.000,-             9.936.000,-

    2.3.Átengedett központi adók                                                     2.700.000,-             3.781.000,-

    2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                           500.000,-             1.657.000,-


II. TÁMOGATÁSOK                                                                        126.295.000,-         140.560.000,-

  1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.                        126.295.000,-         136.565.000,-

    1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                         88.171.000,-           68.455.000,-

    1.2. Tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk.felad. tám.      15.016.000,-           14.851.000,-

    1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.                       21.299.000,-           23.357.000,-

    1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása                      1.809.000,-             1.809.000,-

    1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.                                 0,-           26.461.000,-

    1.6. Elszámolásból származó bevételek                                                   0,-             1.632.000,-

 1.7. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         0,-             3.995.000,-


III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK                        0,-           15.770.000,-

  1. Önkormányzat felhalmozási bevételei                                                              0,-           15.770.000,-

1.1. Felhalm. célú önkorm. tám. (közműfejl. tám.)                                 0,-                  90.000,-

1.2. Egyéb felhalm. célú tám. áht. belülről (KEOP)                               0,-           15.154.000,-

I.3 EU-s önerő pályázat                                                                          0,-                526.000,-


IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL                      6.896.000,-         33.901.000,-


   1.Működési célú támogatásértékű bevétel                                             6.896.000,-           33.901.000,-

     ebből

1.1. OEP támogatás                                                                    131.000,-             1.570.000,-

     1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                               6.765.000,-           31.438.000,-

1.3. Központi kezelésű előirányzatok (term. erzs. ut.)                             0,-                893.000,-


  


V. PÉZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL                            0,-             1.576.000,-

  1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Közműfejl. behajtás)                           0,-                464.000,-

  2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                                      0,-             1.112.000,-


VI. HITELEK (1.+2.)                                                                                           0,-                           0,-

  1.Működési célú hitel(műk.hiány fedezetére)                                        0,-                           0,-

  2. Felhalm. célú hitel                                                                              0,-                           0,-


VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.)            10.642.000,-             9.779.000,-

  1. Előző évi pénzmaradvány igénybevét.                              10.642.000,-             9.779.000,-

  2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                 0,-                           0,-


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)                                         166.088.000,-         248.464.000,-


(2)A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. számú melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3.számú melléklet tartalmazza.


4.§.


[4](1)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzataiI.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1.Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                                        Eredeti ei.               Mód.ei.

1.1.  személyi jellegű kiadások                                              27.335.000,-           28.869.000,-

1.2. munkaadót terhelő járulékok                                            7.697.000,-             7.697.000,-

1.3. dologi jellegű kiadások                                                     4.960.000,-             5.954.000,-

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           0,-                           0,-

1.5. működési célú péneszk. átadás államházt.belülre          15.801.000,- 0,-

1.6. végleges pénze.átadások államházt. kívülre                                   0,-                           0,-2. Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda

2.1. személyi jellegű kiadások                                               10.122.000,-           10.152.000,- 

2.2. munkaadót terhelő járulékok                                            2.758.000,-             2.753.000,-

2.3. dologi jellegű kiadások                                                     1.995.000,-             2.512.000,-        

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           0,-                           0,-            

2.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                        0,-                           0,-              

2.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                        0,-                           0,-             

                  3 Önkormányzat szakfeladatai

3.1. személyi jellegű kiadások                                               21.107.000,-           39.637.000,-

3.2. munkaadót terhelő járulékok                                            4.621.000,-             7.482.000,-

3.3. dologi jellegű kiadások                                                   38.323.000,-           41.446.000,-

3.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                           13.557.000,-           17.609.000,-

3.5. működési célú tám. értékű kiadások                                 4.943.000,-             4.944.000,-

3.6. végleges pénze. átadások államházt. kívülre                       300.000,-           27.836.000,-


ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.

1. személyi jellegű kiadások                                                  58.564.000,-           78.658.000,-

2. munkaadót terhelő járulékok                                             15.076.000,-           17.932.000,-

3. dologi jellegű kiadások                                                      45.278.000,-           49.912.000,-

4. ellátottak pénzbeli ellátásai                                                13.557.000,-           17.609.000,-

5. működési célú tám.értékű kiadások                                   20.744.000,-             4.944.000,-

6. végleges pénzeszköz átadások államházt. kívülre                  300.000,-           27.836.000,-


MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:               153.519.000,-         196.891.000,-


II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA ELMIB RT-TŐL                                      0,-                132.000,-

     RÉSZVÉNYVÁSÁRLÁS MNV ZRT-TŐL                                                 0,-                           0,-


III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT BEL:                  26.000,-                  26.000,-


III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT KÍV:                           0,-             1.323.000,-IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                  0,-           18.881.000,-

1. Istenmezeje Községi Önkormányzat                                                         0,-           18.495.000,-

1.1 KEOP (napelem)                                                                           0,-           14.745.000,-

1.2. START (vadháló)                                                                          0,-                371.000,-

1.3. START (eke vásárlás)                                                                    0,-                305.000,-

1.4. Hótoló (zöldterület kezelés)                                                           0,-                324.000,-

1.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                  0,-             1.134.000,-

1.6. Szoftvervásárlás                                                                            0,-                  51.000,-

1.7. Felújítás (Műv.ház)                                                                       0,-             1.565.000,-

2. Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda                                                       0,-                386.000,-

2.1. Kerítés felújítás                                                                              0,-                227.000,-

2.2. Hinta vásárlás                                                                               0,-                159.000,-V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                           2.543.000,-             5.919.000,-

- önkormányzat                                                                                1.316.000,-             5.919.000,-

- közös önkormányzati hivatal                                                            121.000,-                           0,-

- napköziotthonos óvoda                                                                 1.106.000.-                           0,-


VI. CÉLTARTALÉK                                                                          10.000.000,-           20.000.000,-

- Infrastrukturális céltartalék                                                         10.000.000,-           20.000.000,-


VII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                              0,-             4.565.000,-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                              0,-             4.565.000,-


VIII. ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK                                                         0,-                727.000,-

                                                                                __________________________                              

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.):                                          240.927.000,-         248.464.000,-
(2)       A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3.számú   melléklet tartalmazza.


(3)       A költségvetés mérlegét a 4.számú melléklet, az összevont mérlegét az 5.számú mel        léklet tartalmazza.


(4)       Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6.számú melléklete tartalmazza.
5.§.


A képviselő-testület a 2014. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:


a.) Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete:                                         9 fő,

b.) Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda létszámkerete:                                                   3 fő

b.) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete:                                                    4 fő,

c.) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete:                                                                         25 fő.
6.§.Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
7.§.


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 151. §-a  alapján  Istenmezeje Község Önkormányzata 2015. évben a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester részére személyenként bruttó 200.000 Ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja az anyagi fedezetét.8.§.


Istenmezeje Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg. 9.§.


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.(3)A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
10.§.


(1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2)A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3)A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.11.§.(1)A képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2015. április 30-ig.


(2)A 2015. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.(3)Istenmezeje Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 132.§-a  szerinti illetményalap 2015. évben 38.650 Ft.12.§.


(1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(3)A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.            


(4)A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.


(5)A Pénzügyi és Szociális Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel a költségvetési gazdálkodást, elemezze a féléves végrehajtást és nyújtson segítséget a takarékos, ésszerű gazdálkodáshoz.


13.§.


(1)A rendelet elfogadása napján lép hatályba.


(2)A rendelet rendelkezéseit 2015. január 01-től visszamenőlegesen – az (5) bekezdés kivételével - kell alkalmazni.


(3)A 2015. január 01-től a költségvetési rendelet elfogadása napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait a költségvetési rendelet tartalmazza.


(4)Az átmeneti időszakban beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről készülő tájékoztatás keretében kell beszámolni.


(5)2015. március 01. napjával, a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 1/1995.(I.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés „25.000.- Ft” szöveg része „50.000.- Ft” szövegrészre módosul és a rendelet 1. § (2) – (4) bekezdése továbbá a 2. §-a hatályát veszti.Istenmezeje, 2015. február 13.


                             Nagy Péter                                                         Nagy László

                            polgármester                                                            jegyző

[1]

A rendelet szövegét az 5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 1. §.-a módosította. Hatályos: 2016. 04. 28.

[2]

A rendelet szövegét az 5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 2. §.-a módosította. Hatályos: 2016. 04. 28.

[3]

A rendelet szövegét az 5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 3. §.-a módosította. Hatályos: 2016. 04. 28.

[4]

A rendelet szövegét az 5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 4. §.-a módosította. Hatályos: 2016. 04. 28.