Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 04. 28- 2022. 10. 24

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 1

2016.04.28.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § .

(1) A rendelet hatálya kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Istenmezejei Napköziotthonos Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:
- Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal,
- Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda
- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
[1](3) A rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti 9. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete, 10. melléklete helyébe a 7. számú melléklete lép.

2. § .

[2](1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének
Eredeti ei. Mód. ei.
a.) tárgyévi költségvetési bevételét 166.088.000,- 248.464.000 Ft-ban,
aa.) működési költségvetési bevételét 166.088.000,- 231.118.000 Ft-ban,
ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- 17.346.000 Ft-ban,
b.) tárgyévi költségvetési kiadását 166.088.000,- 248.464.000 Ft-ban,
ba.) működési költségvetési kiadását 166.088.000,- 222.810.000 Ft-ban,
bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 0,- 20.362.000 Ft-ban,
bc.) finanszírozási kiadását 0,- 5.292.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi általános tartalékot 5.910.000 Ft összegben, az infrastrukturális céltartalékot 20.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § .

[3](1)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:
Eredeti ei. Mód. ei.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.) 22.255.000,- 46.878.000,-
1. Intézményi működési bevételek 12.055.000,- 31.504.000,-
1.1. Istenmezeje Községi Önkormányzat 0,- 31.291.000,-
1.2. Istenmezejei Közös Önkormányzati hivatal 0,- 213.000,-
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (2.1.+…+2.4.) 10.200.000,- 15.374.000,-
2.1.Illetékek 0,- 0,-
2.2.Helyi adók 7.000.000,- 9.936.000,-
2.3.Átengedett központi adók 2.700.000,- 3.781.000,-
2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 500.000,- 1.657.000,-
II. TÁMOGATÁSOK 126.295.000,- 140.560.000,-
1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám. 126.295.000,- 136.565.000,-
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 88.171.000,- 68.455.000,-
1.2. Tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk.felad. tám. 15.016.000,- 14.851.000,-
1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám. 21.299.000,- 23.357.000,-
1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 1.809.000,- 1.809.000,-
1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám. 0,- 26.461.000,-
1.6. Elszámolásból származó bevételek 0,- 1.632.000,-
1.7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- 3.995.000,-
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 0,- 15.770.000,-
1. Önkormányzat felhalmozási bevételei 0,- 15.770.000,-
1.1. Felhalm. célú önkorm. tám. (közműfejl. tám.) 0,- 90.000,-
1.2. Egyéb felhalm. célú tám. áht. belülről (KEOP) 0,- 15.154.000,-
I.3 EU-s önerő pályázat 0,- 526.000,-
IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL 6.896.000,- 33.901.000,-
1.Működési célú támogatásértékű bevétel 6.896.000,- 33.901.000,-
ebből
1.1. OEP támogatás 131.000,- 1.570.000,-
1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 6.765.000,- 31.438.000,-
1.3. Központi kezelésű előirányzatok (term. erzs. ut.) 0,- 893.000,-
V. PÉZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL 0,- 1.576.000,-
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Közműfejl. behajtás) 0,- 464.000,-
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0,- 1.112.000,-
VI. HITELEK (1.+2.) 0,- 0,-
1.Működési célú hitel(műk.hiány fedezetére) 0,- 0,-
2. Felhalm. célú hitel 0,- 0,-
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.) 10.642.000,- 9.779.000,-
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 10.642.000,- 9.779.000,-
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,- 0,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) 166.088.000,- 248.464.000,-
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. számú melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3.számú melléklet tartalmazza.

4. § .

[4](1)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
1.Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal
Eredeti ei. Mód.ei.
1.1. személyi jellegű kiadások 27.335.000,- 28.869.000,-
1.2. munkaadót terhelő járulékok 7.697.000,- 7.697.000,-
1.3. dologi jellegű kiadások 4.960.000,- 5.954.000,-
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- 0,-
1.5. működési célú péneszk. átadás államházt.belülre 15.801.000,- 0,-
1.6. végleges pénze.átadások államházt. kívülre 0,- 0,-
2. Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda
2.1. személyi jellegű kiadások 10.122.000,- 10.152.000,-
2.2. munkaadót terhelő járulékok 2.758.000,- 2.753.000,-
2.3. dologi jellegű kiadások 1.995.000,- 2.512.000,-
2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- 0,-
2.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 0,- 0,-
2.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 0,- 0,-
3 Önkormányzat szakfeladatai
3.1. személyi jellegű kiadások 21.107.000,- 39.637.000,-
3.2. munkaadót terhelő járulékok 4.621.000,- 7.482.000,-
3.3. dologi jellegű kiadások 38.323.000,- 41.446.000,-
3.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 13.557.000,- 17.609.000,-
3.5. működési célú tám. értékű kiadások 4.943.000,- 4.944.000,-
3.6. végleges pénze. átadások államházt. kívülre 300.000,- 27.836.000,-
ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.
1. személyi jellegű kiadások 58.564.000,- 78.658.000,-
2. munkaadót terhelő járulékok 15.076.000,- 17.932.000,-
3. dologi jellegű kiadások 45.278.000,- 49.912.000,-
4. ellátottak pénzbeli ellátásai 13.557.000,- 17.609.000,-
5. működési célú tám.értékű kiadások 20.744.000,- 4.944.000,-
6. végleges pénzeszköz átadások államházt. kívülre 300.000,- 27.836.000,-
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 153.519.000,- 196.891.000,-
II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA ELMIB RT-TŐL 0,- 132.000,-
RÉSZVÉNYVÁSÁRLÁS MNV ZRT-TŐL 0,- 0,-
III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT BEL: 26.000,- 26.000,-
III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT KÍV: 0,- 1.323.000,-
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,- 18.881.000,-
1. Istenmezeje Községi Önkormányzat 0,- 18.495.000,-
1.1 KEOP (napelem) 0,- 14.745.000,-
1.2. START (vadháló) 0,- 371.000,-
1.3. START (eke vásárlás) 0,- 305.000,-
1.4. Hótoló (zöldterület kezelés) 0,- 324.000,-
1.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 0,- 1.134.000,-
1.6. Szoftvervásárlás 0,- 51.000,-
1.7. Felújítás (Műv.ház) 0,- 1.565.000,-
2. Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda 0,- 386.000,-
2.1. Kerítés felújítás 0,- 227.000,-
2.2. Hinta vásárlás 0,- 159.000,-
V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.543.000,- 5.919.000,-
- önkormányzat 1.316.000,- 5.919.000,-
- közös önkormányzati hivatal 121.000,- 0,-
- napköziotthonos óvoda 1.106.000.- 0,-
VI. CÉLTARTALÉK 10.000.000,- 20.000.000,-
- Infrastrukturális céltartalék 10.000.000,- 20.000.000,-
VII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0,- 4.565.000,-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,- 4.565.000,-
VIII. ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK 0,- 727.000,-
__________________________
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): 240.927.000,- 248.464.000,-
(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3.számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 4.számú melléklet, az összevont mérlegét az 5.számú mel léklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6.számú melléklete tartalmazza.

5. § .

A képviselő-testület a 2014. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a.) Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 9 fő,
b.) Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda létszámkerete: 3 fő
b.) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete: 4 fő,
c.) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete: 25 fő.

6. § .

Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § .

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 151. §-a alapján Istenmezeje Község Önkormányzata 2015. évben a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester részére személyenként bruttó 200.000 Ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja az anyagi fedezetét.

8. § .

Istenmezeje Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.

9. § .

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

10. § .

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

11. § .

(1) A képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2015. április 30-ig.

(2) A 2015. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

(3) Istenmezeje Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 132. §-a szerinti illetményalap 2015. évben 38.650 Ft.

12. § .

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(5) A Pénzügyi és Szociális Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel a költségvetési gazdálkodást, elemezze a féléves végrehajtást és nyújtson segítséget a takarékos, ésszerű gazdálkodáshoz.

13. § .

(1) A rendelet elfogadása napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2015. január 01-től visszamenőlegesen – az (5) bekezdés kivételével - kell alkalmazni.

(3) A 2015. január 01-től a költségvetési rendelet elfogadása napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait a költségvetési rendelet tartalmazza.

(4) Az átmeneti időszakban beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről készülő tájékoztatás keretében kell beszámolni.

(5) 2015. március 01. napjával, a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 1/1995.(I.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés „25.000.- Ft” szöveg része „50.000.- Ft” szövegrészre módosul és a rendelet 1. § (2) – (4) bekezdése továbbá a 2. §-a hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 25. napjával.