Istenmezeje község képviselő testülete 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 15

Istenmezeje Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira és Istenmezejei Tündérkert Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

               Önálló címet alkot:

- Istenmezejei Tündérkert Óvoda,

- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Istenmezeje Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8. melléklet tartalmazza.


2. §


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét                          213.337.572 Ft-ban,

                        aa) működési költségvetési bevételét           183.337.572 Ft-ban,

                        ab) felhalmozási költségvetési bevételét       30.000.000 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                           239.786.043 Ft-ban,

                        ba) működési költségvetési kiadását           185.307.789 Ft-ban,

                        bb) felhalmozási költségvetési kiadását        54.478.254 Ft-ban,

            c) működési költségvetési hiányát                               1.970.217 Ft-ban,                

d) felhalmozási költségvetési hiányát                       24.478.254 Ft-ban

     állapítja meg.


(2) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett működési hiány belső finanszírozását      1.970.217 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.

(3) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett felhalmozási hiány belső finanszírozását      24.478.254 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.

(4) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi általános tartalékot 1.659.288 Ft összegben hagyja jóvá.


3. §


(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.)                                                                32.101.895,-

    1. Intézményi műk. bevételek                                                                            22.101.895,-

  2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)                                                10.000.000,-

    2.1.Illetékek                                                                                                  ---

    2.2.Helyi adók                                                                                7.000.000,-

    2.3.Átengedett központi adók                                                        3.000.000,-

    2.4.Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bev.                                                    0,-


II. TÁMOGATÁSOK                                                                                       118.411.035,-

  1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.                                                        

    1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                              79.329.817,-

    1.2. Tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk.felad. tám.        14.455.634,-

    1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.                          22.489.904,-

    1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása                           1.800.480,-

    1.5. ASP rendszer működtetésének támogatása                                335.200,-


III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK                         30.000.000,-

   Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása                       30.000.000,-


IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT.BELÜLRŐL                            32.824.642,-


   1.Működési célú pénzeszközátvétel                                                                   32.824.642,-

     ebből

     - OEP támogatás                                                                                               20.610.700,-

     - Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                                                          12.213.942,-


V.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.)                                28.107.759,-

  1.Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradv.igénybevét.                       28.107.759,-

  2.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                               0,-


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+V.)                                                            241.445.331,-


(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.


4. §


(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1.Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda

- személyi jellegű kiadások                                                                  19.472.532,-

- munkaadót terhelő járulékok                                                               4.226.079,-

- dologi jellegű kiadások                                                                      22.808.299,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                              0,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                                           0,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                                          0,-


                  2. Önkormányzat tevékenységei

- személyi jellegű kiadások                                                                  29.900.286,-

- munkaadót terhelő járulékok                                                               4.339.742,-

- dologi jellegű kiadások                                                                      42.454.430,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              12.583.774,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                           66.859.934,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                            1.300.000,-

- megelőlegezés visszafizetése                                                               4.504.251,-


ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.

- személyi jellegű kiadások                                                                  49.372.818,-

- munkaadót terhelő járulékok                                                               8.565.821,-

- dologi jellegű kiadások                                                                      65.262.729,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              12.583.774,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                           43.718.396,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                            1.300.000,-

- megelőlegezés visszafizetése                                                               4.504.251,-


MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:                               185.307.789,-


II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA :                                                                       132.000,- 


III. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT-ON BELÜLRE:                0,-


IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                 54.346.254,-

beruházás (urnafal, köztéri kút fölé tető, ingatlan vásárlás,

               kamera rendszer)                                                                                      3.206.500,-

felújítás (ajtócsere, épület felújítás önerő, étkező kialakítása

               szennyvízhálózat felújítás önerő)                                                           21.121.648,-

felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet)                                                              18.106,-

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (hivatali épület felújítása)      30.000.000,-


V.ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                                             1.659.288,-

- önkormányzat                                                                                               1.659.288,-

- óvoda                                                                                                                          0,-

                                                                                                                     _______________

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VII.):                                                          241.445.331,-


(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


5. §


A képviselő-testület a 2018. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda létszámkerete:                                                    7 fő,

b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete:                                     4 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete:                                                                          27 fő.


6. §


Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


7. §


Istenmezeje Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.8. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi előirányzatok felhasználása érdekében 300.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


9. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.


10. §


(1) A képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2018. április 30-ig.

(2) A 2018. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.


11. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.           

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(6) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja. 

(7) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(8) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.


(9) A Szociális és Pénzügyi Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel a költségvetési gazdálkodást, elemezze a féléves végrehajtást és nyújtson segítséget a takarékos, ésszerű gazdálkodáshoz.


12. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Istenmezeje, 2018. február 14.
                     Nagy-Szú Péter                                                             Maticska Rita

                       polgármester                                                                      jegyző      

Mellékletek