Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 10. 24

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetési zárszámadásról1

2019.05.31.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § .

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § .

Az önkormányzat költségvetési szerve:
1. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének teljesítése

3. § .

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 285.804.182 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 418.839.265 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:

I. Működési és fenntartási kiadások
1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda
1.1. személyi jellegű kiadások 19.693.397 Ft
1.2. munkaadót terhelő járulékok 4.261.633 Ft
1.3. dologi jellegű kiadások 19.997.880 Ft
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai ---
1.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre ---
1.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre ---
2. Önkormányzat szakfeladatai
2.1. személyi jellegű kiadások 51.186.867 Ft
2.2. munkaadókat terhelő járulék 6.615.228 Ft
2.3. dologi jellegű kiadások 63.795.680 Ft
2.4. ellátottak pénzbeli jutt. 9.936.451 Ft
2.5. működési célú támogatásértékű kiadás 28.091.700 Ft
2.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 935.000 Ft
Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások
1. személyi jellegű kiadások 70.880.264 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 10.876.861 Ft
3. dologi jellegű kiadások 83.793.560 Ft
4. ellátottak pénzbeli ell. 9.936.451 Ft
5. működési célú támogatásértékű kiadás 27.541.700 Ft
6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 935.000 Ft
7. Elvonások és befizetések 1.208.484 Ft
_____________________________
Összesen: 205.172.320 Ft
II. Működési célú hitel törlesztése 0 eFt
III. Fejlesztési hitel törlesztése 0 eFt
IV. Részvények vásárlása 132.000 Ft
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft
VI. Felhalmozási kiadások 38.362.003 Ft
VII.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4.504.251 Ft
VIII. Finanszírozási kiadások 37.633.608 Ft
_____________________________
Kiadások összesen (I+…..+VIII.) 285.804.182 Ft

I. Költségvetési bevételek

4. § .

(1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

5. § .

(1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

6. § .

(1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. és 5. melléklet adja meg.

IV. Az önkormányzat vagyona

7. § .

(1) Istenmezeje Község Önkormányzata a 2018. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Pénzmaradvány

8. § .

(1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 132.963.334 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

A 2018. évi pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések

9. § .

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 18. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 25. napjával.