Istenmezeje község képviselő testülete 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2019. 05. 31

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.


2.§.


Az önkormányzat költségvetési szerve:


  1.  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:


  1. Istenmezejei Tündérkert ÓvodaAz önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének teljesítése


3.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének


    a)  kiadási főösszegét       285.804.182 Ft-ban,

    b)  bevételi főösszegét      418.839.265 Ft-ban


     állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:


      I. Működési és fenntartási kiadások


1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

1.1. személyi jellegű kiadások                                                           19.693.397 Ft

1.2. munkaadót terhelő járulékok                                                         4.261.633 Ft

1.3. dologi jellegű kiadások                                                               19.997.880 Ft

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         ---

1.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                                                ---

1.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                                    ---


        2. Önkormányzat szakfeladatai

            2.1. személyi jellegű kiadások                                                           51.186.867 Ft

            2.2. munkaadókat terhelő járulék                                                         6.615.228 Ft

            2.3. dologi jellegű kiadások                                                               63.795.680 Ft

            2.4. ellátottak pénzbeli jutt.                                                                  9.936.451 Ft

            2.5. működési célú támogatásértékű kiadás                                       28.091.700 Ft

            2.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                                    935.000 Ft


       Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások

             1. személyi jellegű kiadások                                                             70.880.264 Ft

             2. munkaadókat terhelő járulékok                                                     10.876.861 Ft

             3. dologi jellegű kiadások                                                                 83.793.560 Ft

             4. ellátottak pénzbeli ell.                                                                     9.936.451 Ft

             5. működési célú támogatásértékű kiadás                                         27.541.700 Ft

             6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                                      935.000 Ft

             7. Elvonások és befizetések                                                                1.208.484 Ft

                                                                                           _____________________________

                                        Összesen:                                                            205.172.320 Ft


II.  Működési célú hitel törlesztése                                                                      0 eFt

III. Fejlesztési hitel törlesztése                                                                             0 eFt

IV. Részvények vásárlása                                                                            132.000 Ft

V.  Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                               0 Ft

VI. Felhalmozási kiadások                                                                     38.362.003 Ft

VII.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                    4.504.251 Ft

VIII. Finanszírozási kiadások                                                                37.633.608 Ft

                                                                                           _____________________________

Kiadások összesen (I+…..+VIII.)                                                             285.804.182 Ft


        

          

                                                           

I. Költségvetési bevételek


4.§.


(1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások


5.§.


(1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
III. Költségvetési kiadások és bevételek


6.§.


(1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. és 5. melléklet adja meg.IV. Az önkormányzat vagyona


7.§.


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata a 2018. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


V. Pénzmaradvány


8.§.


(1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok  szerint  felülvizsgált  maradványa 132.963.334 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

       A 2018. évi pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


9.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Istenmezeje, 2019. május 30.

                     Nagy-Szú Péter                                                    Kormosné Kovács Anikó

                       polgármester                                                      jegyzői feladat ellátásával

                                                                                                   megbízott köztisztviselő

Mellékletek