Istenmezeje község képviselő testülete 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2017. 04. 27


Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.


2.§.


Az önkormányzat költségvetési szerve:


  1.  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:


  1. Istenmezeje Napköziotthonos ÓvodaAz önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének teljesítése


3.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének


    a)  kiadási főösszegét       201.263.092 Ft-ban,

    b)  bevételi főösszegét      243.094.903 Ft-ban


     állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:


      I. Működési és fenntartási kiadások


1. Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda

2.1. személyi jellegű kiadások                                                           11.240.597 Ft

2.2. munkaadót terhelő járulékok                                                         3.080.859 Ft

2.3. dologi jellegű kiadások                                                                 1.565.277 Ft

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         ---

2.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                                    ---

2.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                                    ---


        2. Önkormányzat szakfeladatai

            3.1. személyi jellegű kiadások                                                           45.935.098 Ft

            3.2. munkaadókat terhelő járulék                                                         8.821.960 Ft

            3.3. dologi jellegű kiadások                                                               35.088.832 Ft

            3.4. ellátottak pénzbeli jutt.                                                                14.306.752 Ft

            3.5. működési célú támogatásértékű kiadás                                         6.580.737 Ft

            3.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                               21.327.085 Ft


       Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások

             1. személyi jellegű kiadások                                                             57.175.695 Ft

             2. munkaadókat terhelő járulékok                                                     11.092.819 Ft

             3. dologi jellegű kiadások                                                                 36.654.109 Ft

             4. ellátottak pénzbeli ell.                                                                   14.306.752 Ft

             5. működési célú támogatásértékű kiadás                                           5.176.031 Ft

             6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                                 21.327.085 Ft

             7. Elvonások és befizetések                                                                       9.787 Ft

                                                                                           _____________________________

                                        Összesen:                                                            146.552.278 Ft


II.  Működési célú hitel törlesztése                                                                      0 eFt

III. Fejlesztési hitel törlesztése                                                                             0 eFt

IV. Részvények vásárlása                                                                            132.000 Ft

V.  Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                    250.923 Ft

VI. Felhalmozási kiadások                                                                     11.219.704 Ft

VII.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                    3.994.991 Ft

VIII. Finanszírozási kiadások                                                                     39.113.196

                                                                                           _____________________________

Kiadások összesen (I+…..+VII.)                                                               201.263.092 Ft


        

          

                                                          

I. Költségvetési bevételek


4.§.


(1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások


5.§.


(1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
III. Költségvetési kiadások és bevételek


6.§.


(1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. és 5. melléklet adja meg.IV. Az önkormányzat vagyona


7.§.


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata a 2016. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


V. Pénzmaradvány


8.§.


(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok  szerint  felülvizsgált  pénzmaradványa 41.792.453 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

       A 2016. évi pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


9.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Istenmezeje, 2017. április 26.

                     Nagy-Szú Péter                                                             Maticska Rita

                       polgármester                                                                      jegyző