Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2017. 04. 27- 2022. 10. 24

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetési zárszámadásról1

2017.04.27.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § .

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § .

Az önkormányzat költségvetési szerve:
1. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
1. Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének teljesítése

3. § .

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 201.263.092 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 243.094.903 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:

I. Működési és fenntartási kiadások
1. Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda
2.1. személyi jellegű kiadások 11.240.597 Ft
2.2. munkaadót terhelő járulékok 3.080.859 Ft
2.3. dologi jellegű kiadások 1.565.277 Ft
2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai ---
2.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre ---
2.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre ---
2. Önkormányzat szakfeladatai
3.1. személyi jellegű kiadások 45.935.098 Ft
3.2. munkaadókat terhelő járulék 8.821.960 Ft
3.3. dologi jellegű kiadások 35.088.832 Ft
3.4. ellátottak pénzbeli jutt. 14.306.752 Ft
3.5. működési célú támogatásértékű kiadás 6.580.737 Ft
3.6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 21.327.085 Ft
Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások
1. személyi jellegű kiadások 57.175.695 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 11.092.819 Ft
3. dologi jellegű kiadások 36.654.109 Ft
4. ellátottak pénzbeli ell. 14.306.752 Ft
5. működési célú támogatásértékű kiadás 5.176.031 Ft
6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 21.327.085 Ft
7. Elvonások és befizetések 9.787 Ft
_____________________________
Összesen: 146.552.278 Ft
II. Működési célú hitel törlesztése 0 eFt
III. Fejlesztési hitel törlesztése 0 eFt
IV. Részvények vásárlása 132.000 Ft
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 250.923 Ft
VI. Felhalmozási kiadások 11.219.704 Ft
VII.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.994.991 Ft
VIII. Finanszírozási kiadások 39.113.196
_____________________________
Kiadások összesen (I+…..+VII.) 201.263.092 Ft

I. Költségvetési bevételek

4. § .

(1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

5. § .

(1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

6. § .

(1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. és 5. melléklet adja meg.

IV. Az önkormányzat vagyona

7. § .

(1) Istenmezeje Község Önkormányzata a 2016. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Pénzmaradvány

8. § .

(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 41.792.453 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

A 2016. évi pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések

9. § .

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 25. napjával.