Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 04. 28- 2022. 10. 24

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről1

2015.04.28.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § .

(1) A rendelet hatálya kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:
- Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal,
- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Istenmezeje Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9.számú melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8.számú melléklet tartalmazza.

2. § .

(1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

Eredeti ei. Mód. ei.
a.) tárgyévi költségvetési bevételét 222.339.000,- 318.380.000 Ft-ban,
aa.) működési költségvetési bevételét 178.237.000,- 237.960.000 Ft-ban,
ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 44.102.000,- 80.420.000 Ft-ban,
b.) tárgyévi költségvetési kiadását 240.927.000,- 323.135.000 Ft-ban,
ba.) működési költségvetési kiadását 194.293.000,- 248.860.000 Ft-ban,
bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 46.634.000,- 74.275.000 Ft-ban,
c.) költségvetési hiányát 18.588.000,- 4.755.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett működési költségvetési hiány
a.) belső finanszírozását 2.612.000 Ft összegben a működési célú pénzmaradványból,
b.) külső finanszírozását 2.143.000 Ft összegben kiegészítő állami támogatás
igénybevételével tervezi.
(3) -
(4) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi általános tartalékot 1.000.000 Ft összegben, az infrastrukturális céltartalékot 3.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § .

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

Eredeti ei. Mód. ei.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.) 19.188.000,- 35.153.000,-
1. Intézményi működési bevételek 10.588.000,- 17.051.000,-
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (2.1.+…+2.4.) 8.600.000,- 18.102.000,-
2.1.Illetékek --- 0,-
2.2.Helyi adók 5.500.000,- 9.034.000,-
2.3.Átengedett központi adók 2.800.000,- 2.839.000,-
2.4.Egyéb adójellegű bevétel. 300,- 6.229.000,-
II. TÁMOGATÁSOK 116.851.000,- 159.547.000,-
1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám. 109.165.000,- 106.607.000,-
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 70.307.000,- 79.075.000,-
1.2. Tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk.felad. tám. 0,- 3.972.000,-
1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám. 37.020.000,- 21.722.000,-
1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 1.838.000,- 1.838.000,-
2. Helyi önk.működőképessége megőrzését szolg.kieg.támogatás 7.686.000,- 2.143.000,-
3. Szerkeztátalakítási tartalék terhére nyújtott támogatás --- 0,-
4. Egyéb működési célú központi támogatás --- .0,-
5. Központosított felhalmozási célú támogatások --- 32.214.000,-
6. Központosított működési célú támogatások --- 18.583.000,-
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 0,- 0,-
IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL 92.986.000,- 101.495.000,-
1.Működési célú támogatásértékű bevétel 49.844.000,- 55.109.000,-
ebből
1.1. OEP támogatás 1.328.000,- 1.480.000,-
1.2. Hivatal működési támog. (B.erzsébet) 2.929.000,- 0,-
1.3. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 43.957.000,- 52.684.000,-
1.4. ÉMOP támogatás (útfelújítás) 1.670.000,- 0,-
1.5. Központi kezelésű előirányzatok (term. erzs. ut.) 0,- 945.000,-
2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 43.102.000,- 46.386.000,-
- ÉMOP támogatás (útfelújítás) 43.102.000,- 43.534.000,-
- KEOP támogatás (napelem) 0,- 820.000,-
- Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 0,- 2.032.000,-
V. PÉZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL 1.000.000,- 1.820.000,-
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.000.000,- 1.820.000,-
VI. HITELEK (1.+2.) 0,- 0,-
1.Működési célú hitel(műk.hiány fedezetére) 0,- 0,-
2. Felhalm. célú hitel 0,- 0,-
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.) 10.902.000,- 10.000.000,-
1. Előző évi jóváhagyott pénzmaradv.igénybevét. 10.902.000,- 10.000.000,-
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,- 0,-
VIII. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI: 0,- 10.365.000,-
Közös hivatal 0,- 9.965.000,-
Napköziotthonos óvoda 0,- 400.000,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) 240.927.000,- 318.380.000,-
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1., 2. számú melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3.sz. melléklet tartalmazza.

4. § .

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
1.Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal
Eredeti ei. Mód.ei.
1.1. személyi jellegű kiadások 41.162.000,- 45.882.000,-
1.2. munkaadót terhelő járulékok 11.232.000,- 12.774.000,-
1.3. dologi jellegű kiadások 7.005.000,- 7.461.000,-
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- 0,-
1.5. működési célú tám.értékű kiadások 0,- 0,-
1.6. végleges pénze.átadások államházt. kívülre 0,- 0,-
2. Önkormányzat szakfeladatai
2.1. személyi jellegű kiadások 52.750.000,- 58.552.000,-
2.2. munkaadót terhelő járulékok 8.673.000,- 9.961.000,-
2.3. dologi jellegű kiadások 36.917.000,- 49.621.000,-
2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 28.654.000,- 24.019.000,-
2.5. működési célú tám. értékű kiadások 6.600.000,- 6.600.000,-
2.6. végleges pénze. átadások államházt. kívülre 300.000,- 23.999.000,-
3. Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda
3.1. személyi jellegű kiadások 0,- 2.410.000,-
3.2. munkaadót terhelő járulékok 0,- 658.000,-
3.3. dologi jellegű kiadások 0,- 1.196.000,-
3.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- 0,-
3.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 0,- 0,-
3.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 0,- 0,-
ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.
1. személyi jellegű kiadások 93.912.000,- 106.844.000,-
2. munkaadót terhelő járulékok 19.905.000,- 23.393.000,-
3. dologi jellegű kiadások 43.922.000,- 58.278.000,-
4. ellátottak pénzbeli ellátásai 28.654.000,- 24.019.000,-
5. működési célú tám.értékű kiadások 6.600.000,- 6.600.000,-
6. végleges pénzeszköz átadások államházt. kívülre 300.000,- 23.999.000,-
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 193.293.000,- 243.133.000,-
II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA ELMIB RT-TŐL 132.000,- 132.000,-
RÉSZVÉNYVÁSÁRLÁS MNV ZRT-TŐL 0,- 29.000,-
III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT KÍV: 0,- 32.174.000,-
- martinsalak károsultjainak kárenyhítése 0,- 32.020.000,-
- közműfejlesztési támogatás 0,- 154.000,-
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 43.502.000,- 43.242.000,-
- településrekonstrukció (Szabadság út, Kossuth út) 43.102.000,- 39.908.000,-
- traktorvásárlás START mintaprogramhoz 0,- 2.032.000,-
- szoftver vásárlás (közös hivatal) 400.000,- 1.302.000,-
V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 1.000 .000,- 1.425.000,-
- önkormányzat 1.000.000,- 1.425.000,-
- közös önkormányzati hivatal 0,- 0,-
- napköziotthonos óvoda 0.- 0,-
VI. CÉLTARTALÉK 3.000.000,- 3.000.000,-
- Infrastrukturális céltartalék 3.000.000,- 3.000.000,-
__________________________
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VI.): 240.927.000,- 323.135.000,-
(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3.számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 4.számú melléklet, az összevont mérlegét az 5.számú melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6.számú melléklete tartalmazza.

5. § .

A képviselő-testület a 2014. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a.) Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 13 fő,
b.) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete: 5 fő,
c.) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete: 76 fő.

6. § .

Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § .

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 151. §-a alapján Istenmezeje Község Önkormányzata 2014. évben a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester részére személyenként bruttó 200.000 Ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja az anyagi fedezetét.

8. § .

Istenmezeje Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.

9. § .

Istenmezeje Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében 16.056.000 Ft működési hiánnyal tervez, melyre tekintettel pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása 2014. évi I. ütemére.

10. § .

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

11. § .

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

12. § .

(1) A képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2013. április 30-ig.

(2) A 2014. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

(3) Istenmezeje Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 132. §-a szerinti illetményalap 2014. évben 38.650 Ft.

13. § .

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(5) A Pénzügyi és Szociális Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel a költségvetési gazdálkodást, elemezze a féléves végrehajtást és nyújtson segítséget a takarékos, ésszerű gazdálkodáshoz.

14. § .

(1) A rendelet elfogadása napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. január 01-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(3) A 2014. január 01-től a költségvetési rendelet elfogadása napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait a költségvetési rendelet tartalmazza.

(4) Az átmeneti időszakban beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról a 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről készülő tájékoztatás keretében kell beszámolni.

1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 25. napjával.