Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Istenmezeje Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 04. 28

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján, a következőket rendeli el:


1.§.


(1) A rendelet hatálya kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalra.


(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


               Önálló címet alkot:


  • Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal,
  • Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.(3) Istenmezeje Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9.számú melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8.számú melléklet tartalmazza.2.§.


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

                                                                                                            Eredeti ei.                Mód. ei.

a.) tárgyévi költségvetési bevételét                                    222.339.000,-        318.380.000 Ft-ban,

    aa.) működési költségvetési bevételét                178.237.000,-        237.960.000 Ft-ban,

    ab.) felhalmozási költségvetési bevételét             44.102.000,-          80.420.000 Ft-ban,


b.) tárgyévi költségvetési kiadását                                     240.927.000,-        323.135.000 Ft-ban,

    ba.) működési költségvetési kiadását                 194.293.000,-        248.860.000 Ft-ban,

    bb.) felhalmozási költségvetési kiadását              46.634.000,-          74.275.000 Ft-ban,


c.) költségvetési hiányát                                                       18.588.000,-             4.755.000 Ft-ban
     állapítja meg.


(2) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett működési költségvetési hiány

         

          a.) belső finanszírozását 2.612.000 Ft összegben a működési célú pénzmaradványból,

  

b.) külső finanszírozását 2.143.000 Ft összegben kiegészítő állami támogatás

igénybevételével tervezi.    


(3)-

                                                                                                                                             

(4) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi általános tartalékot 1.000.000 Ft összegben, az infrastrukturális céltartalékot 3.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.


3.§.


(1)Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:


                                                                                                                 Eredeti ei.                 Mód. ei.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.)                                                 19.188.000,-           35.153.000,-


  1. Intézményi működési bevételek                                                       10.588.000,-           17.051.000,-


  2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (2.1.+…+2.4.)                                  8.600.000,-           18.102.000,-

    2.1.Illetékek                                                                                             ---                           0,-

    2.2.Helyi adók                                                                           5.500.000,-             9.034.000,-

    2.3.Átengedett központi adók                                                  2.800.000,-             2.839.000,-

    2.4.Egyéb adójellegű bevétel.                                                             300,-             6.229.000,-


II. TÁMOGATÁSOK                                                                        116.851.000,-         159.547.000,-

  1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.                        109.165.000,-         106.607.000,-

    1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                         70.307.000,-           79.075.000,-

    1.2. Tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk.felad. tám.                      0,-             3.972.000,-

    1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.                       37.020.000,-           21.722.000,-

    1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása                      1.838.000,-             1.838.000,-

2. Helyi önk.működőképessége megőrzését szolg.kieg.támogatás      7.686.000,-             2.143.000,-

3. Szerkeztátalakítási tartalék terhére nyújtott támogatás                                  ---                           0,-

4. Egyéb működési célú központi támogatás                                                     ---                          .0,-

5. Központosított felhalmozási célú  támogatások                                             ---           32.214.000,-

6. Központosított működési célú támogatások                                                  ---           18.583.000,-


III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK                        0,-                           0,-


IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL                           92.986.000,- 101.495.000,-


   1.Működési célú támogatásértékű bevétel                                           49.844.000,-           55.109.000,-

     ebből

     1.1. OEP támogatás                                                                             1.328.000,-             1.480.000,-

     1.2. Hivatal működési támog. (B.erzsébet)                                          2.929.000,-                           0,-

     1.3. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                                      43.957.000,-           52.684.000,-

     1.4. ÉMOP támogatás (útfelújítás)                                                      1.670.000,-                           0,-

1.5. Központi kezelésű előirányzatok (term. erzs. ut.)                                       0,-                945.000,-


   2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                      43.102.000,-           46.386.000,-

       - ÉMOP támogatás (útfelújítás)                                                       43.102.000,-           43.534.000,-

- KEOP támogatás (napelem)                                                                          0,-                820.000,-

- Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                                                         0,-             2.032.000,-

  


V. PÉZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL               1.000.000,-           1.820.000,-

  1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                 1.000.000,-             1.820.000,-
VI. HITELEK (1.+2.)                                                                                           0,-                           0,-

  1.Működési célú hitel(műk.hiány fedezetére)                                        0,-                           0,-

  2. Felhalm. célú hitel                                                                              0,-                           0,-


VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.)            10.902.000,-           10.000.000,-

  1. Előző évi jóváhagyott pénzmaradv.igénybevét.                10.902.000,-           10.000.000,-

  2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                 0,-                           0,-


VIII. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI:                                                              0,-           10.365.000,-

Közös hivatal                                                                                       0,-             9.965.000,-

Napköziotthonos óvoda                                                                       0,-                400.000,-BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)                                         240.927.000,-         318.380.000,-


(2)A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1.,  2. számú melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3.sz. melléklet tartalmazza.


4.§.


(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzatai


I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1.Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                                         Eredeti ei.               Mód.ei.

1.1.  személyi jellegű kiadások                                              41.162.000,-           45.882.000,-

1.2. munkaadót terhelő járulékok                                          11.232.000,-           12.774.000,-

1.3. dologi jellegű kiadások                                                     7.005.000,-             7.461.000,-

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           0,-                           0,-

1.5. működési célú tám.értékű kiadások                                                0,-                           0,-

1.6. végleges pénze.átadások államházt. kívülre                                   0,-                           0,-


                  2. Önkormányzat szakfeladatai

2.1. személyi jellegű kiadások                                               52.750.000,-           58.552.000,-

2.2. munkaadót terhelő járulékok                                            8.673.000,-             9.961.000,-

2.3. dologi jellegű kiadások                                                   36.917.000,-           49.621.000,-

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                           28.654.000,-           24.019.000,-

2.5. működési célú tám. értékű kiadások                                 6.600.000,-             6.600.000,-

2.6. végleges pénze. átadások államházt. kívülre                       300.000,-           23.999.000,-


3. Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda

3.1. személyi jellegű kiadások                                                               0,-             2.410.000,- 

3.2. munkaadót terhelő járulékok                                                          0,-                658.000,-

3.3. dologi jellegű kiadások                                                                   0,-             1.196.000,-        

3.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           0,-                           0,-            

3.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                        0,-                           0,-              

3.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                        0,-                           0,-             


ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.

1. személyi jellegű kiadások                                                  93.912.000,-         106.844.000,-

2. munkaadót terhelő járulékok                                             19.905.000,-           23.393.000,-

3. dologi jellegű kiadások                                                      43.922.000,-           58.278.000,-

4. ellátottak pénzbeli ellátásai                                                28.654.000,-           24.019.000,-

5. működési célú tám.értékű kiadások                                     6.600.000,-             6.600.000,-

6. végleges pénzeszköz átadások államházt. kívülre                  300.000,-           23.999.000,-


MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:               193.293.000,-         243.133.000,-


II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA ELMIB RT-TŐL                           132.000,-               132.000,-

     RÉSZVÉNYVÁSÁRLÁS MNV ZRT-TŐL                                                 0,-                  29.000,-


III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT KÍV:                             0,-         32.174.000,-

- martinsalak károsultjainak kárenyhítése                                                      0,-           32.020.000,-

- közműfejlesztési támogatás                                                                         0,-                154.000,- 


IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                  43.502.000,-           43.242.000,-

- településrekonstrukció (Szabadság út, Kossuth út)                     43.102.000,-           39.908.000,-

- traktorvásárlás START mintaprogramhoz                                                   0,-             2.032.000,-

- szoftver vásárlás (közös hivatal)                                                       400.000,-             1.302.000,-


V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                          1.000 .000,-             1.425.000,-

- önkormányzat                                                                                1.000.000,-             1.425.000,-

- közös önkormányzati hivatal                                                                       0,-                           0,-

- napköziotthonos óvoda                                                                               0.-                           0,-


VI. CÉLTARTALÉK                                                                            3.000.000,-             3.000.000,-

- Infrastrukturális céltartalék                                                           3.000.000,-             3.000.000,-

                                                                                __________________________                              

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VI.):                                             240.927.000,-         323.135.000,-


(2)A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3.számú melléklet tartalmazza.


(3)A költségvetés mérlegét a 4.számú melléklet, az összevont mérlegét az 5.számú melléklet tartalmazza.


(4)Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6.számú melléklete tartalmazza.
5.§.


A képviselő-testület a 2014. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:


a.) Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete:                                       13 fő,

b.) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete:                                                    5 fő,

c.) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete:                                                                         76 fő.
6.§.Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a  7. számú melléklet tartalmazza.7.§.


A közszolgálati tisztviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. tv. 151. §-a  alapján  Istenmezeje Község Önkormányzata 2014. évben a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester részére személyenként bruttó 200.000 Ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja az anyagi fedezetét.8.§.


Istenmezeje Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg. 9.§.


Istenmezeje Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében 16.056.000 Ft működési hiánnyal tervez, melyre tekintettel pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása 2014. évi I. ütemére.
10.§.(1)A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.(3)A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
11.§.


(1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2)A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3)A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.12.§.(1)A képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2013. április 30-ig.


(2)A 2014. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.(3)Istenmezeje Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 132.§-a  szerinti illetményalap 2014. évben 38.650 Ft.13.§.


(1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(3)A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.            


(4)A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.


(5)A Pénzügyi és Szociális Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel a költségvetési gazdálkodást, elemezze a féléves végrehajtást és nyújtson segítséget a takarékos, ésszerű gazdálkodáshoz.


14.§.


(1)A rendelet elfogadása napján lép hatályba.


(2)A rendelet rendelkezéseit 2014. január 01-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.


(3)A 2014. január 01-től a költségvetési rendelet elfogadása napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait a költségvetési rendelet tartalmazza.


(4)Az átmeneti időszakban beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról a 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről készülő tájékoztatás keretében kell beszámolni.Istenmezeje, 2014. február 24.
Kotroczó István                                                                                               Nagy László

 polgármester                                                                                                       jegyző