Istenmezeje község képviselő testülete 3/2017.(II.9.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 09


Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira és Istenmezeje Napköziotthonos Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

               Önálló címet alkot:

- Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda,

- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Istenmezeje Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8. melléklet tartalmazza.


2. §


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét                              136.868.239 Ft-ban,

                        aa) működési költségvetési bevételét              136.868.239 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                               178.800.861 Ft-ban,

                        ba) működési költségvetési kiadását               143.455.587 Ft-ban,

                        bb) felhalmozási költségvetési kiadását 19.456.364 Ft-ban,

c) felhalmozási költségvetési hiányát                 19.456.364 Ft-ban

d) működési költségvetési hiányát                                  6.587.348 Ft-ban

     állapítja meg.

(2) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett működési költségvetési hiány

            a) belső finanszírozását

                        aa)    888.910 Ft összegben a működési célú pénzmaradványból,

                        ab) 5.698.438 Ft összegben a felhalmozási célú pénzmaradványból tervezi.


(3) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett felhalmozási hiány belső finanszírozását      19.456.364 Ft összegben a felhalmozási célú pénzmaradványból tervezi.

(4) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi általános tartalékot 888.910 Ft összegben, az infrastrukturális céltartalékot 15.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.


3. §


(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.)                                                                  17.269.547,-

    1. Intézményi műk. bevételek                                                                               8.769.547,-

  2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)                                                      8.500.000,-

    2.1.Illetékek                                                                                                   ---

    2.2.Helyi adók                                                                                 6.000.000,-

    2.3.Átengedett központi adók                                                          2.500.000,-

    2.4.Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bev.                                                       0,-


II. TÁMOGATÁSOK                                                                                        112.097.171,-

  1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.                                                              

    1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                                  74.567.619,-

    1.2. Tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk.felad. tám.              14.107.920,-

    1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.                              21.679.712,-

    1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása                                1.741.920,-


III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK                                             0,-


IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT.BELÜLRŐL                                  7.501.521,-


   1.Működési célú pénzeszközátvétel                                                                        7.501.521,-

     ebből

     - OEP támogatás                                                                                                 1.562.400,-

     - Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                                                                5.939.121,-


V.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.)                                    41.932.622,-

  1.Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradv.igénybevét.                             41.932.622,-

  2.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                                      0,-


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+V.)                                                              178.800.861,-


(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.


4. §


(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1.Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda

- személyi jellegű kiadások                                                                     11.360.278,-

- munkaadót terhelő járulékok                                                                  2.578.095,-

- dologi jellegű kiadások                                                                          1.433.830,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  0,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                                                0,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                                                0,-


                  2. Önkormányzat tevékenységei

- személyi jellegű kiadások                                                                     22.054.778,-

- munkaadót terhelő járulékok                                                                  3.979.694,-

- dologi jellegű kiadások                                                                        40.103.589,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  11.649.557,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                                60.054.058,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                                  2.550.000,-

ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.

- személyi jellegű kiadások                                                                     33.415.056,-

- munkaadót terhelő járulékok                                                                  6.557.789,-

- dologi jellegű kiadások                                                                        41.537.419,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  11.649.557,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                                44.741.966,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                                  2.550.000,-


MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:                                 143.455.587,-


II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA :                                                                          132.000,- 


III. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT-ON BELÜLRE:                     0,-


IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                   19.324.364,-

            - beruházás (ASP, konyhai felszerelések, urnafal)                                         10.335.829,-

            - felújítás (hivatali épület nyílászáró csere, villamos hálózat, fűtés,

              konyha)                                                                                                      8.988.535,-


V.ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                                                  888.910,-


- önkormányzat                                                                                                   888.910,-

- napköziotthonos óvoda                                                                                                0,-


VI.CÉLTARTALÉK                                                                                            15.000.000,-

         - Infrastrukturális céltartalék                                                                           15.000.000,-

                                                                                                                     _______________

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VII.):                                                            178.800.861,-


(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


5. §


A képviselő-testület a 2017. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda létszámkerete:                                                          3 fő,

b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete:                                             3 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete:                                                                               31 fő.


6. §


Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


7. §


Istenmezeje Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.


 8. §


Istenmezeje Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében 6.587.348 Ft működési hiánnyal tervez, melyre tekintettel pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.


9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi előirányzatok felhasználása érdekében 300.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


10. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.


11. §


(1) A képviselő-testület a 2016. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2017. április 30-ig.

(2) A 2017. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.


12. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.           

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(6) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja. 

(7) 2017. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(8) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.


(9) A Szociális és Pénzügyi Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel a költségvetési gazdálkodást, elemezze a féléves végrehajtást és nyújtson segítséget a takarékos, ésszerű gazdálkodáshoz.


13. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Istenmezeje, 2017. február 8.
                     Nagy-Szú Péter                                                               Maticska Rita

                       polgármester                                                                       jegyző