Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 09- 2022. 10. 24

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről1

2017.02.09.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira és Istenmezeje Napköziotthonos Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:
- Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda,
- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Istenmezeje Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 136.868.239 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 136.868.239 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 178.800.861 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 143.455.587 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 19.456.364 Ft-ban,

c) felhalmozási költségvetési hiányát 19.456.364 Ft-ban

d) működési költségvetési hiányát 6.587.348 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett működési költségvetési hiány

a) belső finanszírozását

aa) 888.910 Ft összegben a működési célú pénzmaradványból,

ab) 5.698.438 Ft összegben a felhalmozási célú pénzmaradványból tervezi.

(3) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett felhalmozási hiány belső finanszírozását 19.456.364 Ft összegben a felhalmozási célú pénzmaradványból tervezi.

(4) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi általános tartalékot 888.910 Ft összegben, az infrastrukturális céltartalékot 15.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.) 17.269.547,-
1. Intézményi műk. bevételek 8.769.547,-
2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) 8.500.000,-
2.1.Illetékek ---
2.2.Helyi adók 6.000.000,-
2.3.Átengedett központi adók 2.500.000,-
2.4.Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bev. 0,-
II. TÁMOGATÁSOK 112.097.171,-
1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 74.567.619,-
1.2. Tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk.felad. tám. 14.107.920,-
1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám. 21.679.712,-
1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 1.741.920,-
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 0,-
IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT.BELÜLRŐL 7.501.521,-
1.Működési célú pénzeszközátvétel 7.501.521,-
ebből
- OEP támogatás 1.562.400,-
- Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 5.939.121,-
V.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.) 41.932.622,-
1.Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradv.igénybevét. 41.932.622,-
2.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+V.) 178.800.861,-
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
1.Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda
- személyi jellegű kiadások 11.360.278,-
- munkaadót terhelő járulékok 2.578.095,-
- dologi jellegű kiadások 1.433.830,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai 0,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 0,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 0,-
2. Önkormányzat tevékenységei
- személyi jellegű kiadások 22.054.778,-
- munkaadót terhelő járulékok 3.979.694,-
- dologi jellegű kiadások 40.103.589,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.649.557,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 60.054.058,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 2.550.000,-
ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.
- személyi jellegű kiadások 33.415.056,-
- munkaadót terhelő járulékok 6.557.789,-
- dologi jellegű kiadások 41.537.419,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.649.557,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 44.741.966,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 2.550.000,-
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 143.455.587,-
II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA : 132.000,-
III. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT-ON BELÜLRE: 0,-
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 19.324.364,-
- beruházás (ASP, konyhai felszerelések, urnafal) 10.335.829,-
- felújítás (hivatali épület nyílászáró csere, villamos hálózat, fűtés,
konyha) 8.988.535,-
V.ÁLTALÁNOS TARTALÉK 888.910,-
- önkormányzat 888.910,-
- napköziotthonos óvoda 0,-
VI.CÉLTARTALÉK 15.000.000,-
- Infrastrukturális céltartalék 15.000.000,-
_______________
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VII.): 178.800.861,-
(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. § A képviselő-testület a 2017. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda létszámkerete: 3 fő,

b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 3 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete: 31 fő.

6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Istenmezeje Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.

8. § Istenmezeje Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében 6.587.348 Ft működési hiánnyal tervez, melyre tekintettel pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi előirányzatok felhasználása érdekében 300.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

11. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2017. április 30-ig.

(2) A 2017. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(6) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(7) 2017. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(8) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

(9) A Szociális és Pénzügyi Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel a költségvetési gazdálkodást, elemezze a féléves végrehajtást és nyújtson segítséget a takarékos, ésszerű gazdálkodáshoz.

13. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. melléklet a 3/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

üres cím
1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 25. napjával.