Mikepércs község képviselő testületének 7/2019 (III.29..) önkormányzati rendelete

A közterület használatáról szóló 3/2006. (I.13.) sz. KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 01

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2019. (III. 29.) rendelete

A közterület használatáról szóló 3/2006. (I.13.) sz. KT rendelet módosításáról

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében és az épített  környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§


A közterület használatáról szóló 3/2006. (I.13.) sz. KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében és az épített  környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

2. §


A Rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2.§ (1) A rendelet területi hatálya Mikepércs közigazgatgatási területére terjed ki, a települési önkormányzat tulajdonában álló, közterületnek minősülő földterületekre.

3.§


A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

16.§ (1) A polgármester a kérelmező természetes személyt szociális helyzetére tekintettel

a)   mentesíti a díjfizetés alól, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegét,

b)    50%-os díjfizetési kedvezményben részesíti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét.


4.§


A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

19.§ (1) A közterület-használat közérdekből megszüntethető abban az esetben, ha a közterület használat további fenntartása az önkormányzatot törvényes vagy szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésében akadályozná.

5. §


Hatályát veszti a Rendelet 4.§ n) pontja, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 6.§ (2) bekezdése, 7.§-a, 14.§ (10)-(11) bekezdései és az 1. sz. melléklet 8., 9. és 14. pontja.

6.§


A rendelet 2019. április 01. napján lép hatályba.


Tímár Zoltán s.k.                                       ph.                  dr. Vántus Tamás s.k.

    polgármester                                                                                  jegyző