Mikepércs község képviselő testületének 13/2020 (IX.29..) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 3/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 30 - 2020. 09. 30

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában, valamint a 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 3/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3. § (2) A Mikepércs község területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz végleges elhelyezésére az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Mikepércs, 080.hrsz. (Csapó utca végén) elhelyezett TFH ürítő helyen kerül sor.

2. §


A Rendelet) 5.§. az alábbiak szerint módosul:

5. § (1) A szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás, vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján jogosultságot nyert vállalkozással az önkormányzat Képviselő-testülete írásban közszolgáltatási szerződést köt.

(2) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a közszolgáltató elnevezését, azonosító adatait, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát,

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét,

c) a közszolgáltató és az önkormányzat jogait és kötelességeit, a közszolgáltató vállalását a közszolgáltatás folyamatos, jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítésére, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget,

d) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,

e) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat által vállalt ez irányú kötelezettség esetén a teljesítés feltételeit és biztosítékait,

f) a közszolgáltatás díjának megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,

g) a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját,

h) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket,

i) a közszolgáltató nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét,

j) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét, a szerződés felmondásának és megszűnésének szabályait.3. §


A Rendelet) 7.§. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


7.§ (9) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybevételére.


A Rendelet 7. § továbbá kiegészül az alábbi (10) és (11) bekezdésekkel:


(10) Az üdülőingatlanok, az időlegesen használt, valamint a nem használt ingatlanok tulajdonosaira a rendeletben foglalt szabályokat a (11) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.


(11) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, ha a beépítetlen, illetve nem használt ingatlanon szennyvíz nem keletkezik. A mentesülés feltétele, hogy az ingatlantulajdonos ezt a tényt a Közszolgáltató és az önkormányzat felé írásban bejelenti. A Közszolgáltató, illetve az önkormányzat a bejelentésben foglaltak valódiságát jogosult ellenőrizni.

4. §A Rendelet 8. § (1) pontja az alábbiak szerint módosul:


8.§ (1) Az ingatlantulajdonosnak a háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke:


Természetes személy ingatlantulajdonosra vonatkozóan: 1204 Ft/m3.


melyből:


begyűjtés, elszállítás díja: 1 024 Ft/m3


ártalmatlanítás díja: 179,5 Ft/m3


Nem természetes személy ingatlantulajdonosra vonatkozóan: 1372 Ft/m3.


melyből:


begyűjtés, elszállítás díja: 1 024 Ft/m3


ártalmatlanítás díja: 347,75 Ft/m3


Az ürítési díj egységnyi díjtétele tartalmazza a begyűjtés költségeit (a szennyvíz átvételével, szállításával, átadásával, ártalmatlanításával kapcsolatos költségek), a megállapított díjtétel általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendő.

5. §A rendelet 2020. szeptember 30-án lép hatályba.


Mikepércs, 2020. szeptember 29.
Tímár Zoltán s.k.                                                ph.                             dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k 

polgármester                                                                                                jegyző