Mikepércs község képviselő testületének 5/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2017. (II.24.) sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (V. 30.) rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2017. (II.24.) sz. rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2017. (II. 24.) sz. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kezelése, hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése feladatait az A.K.S.D PLUSZ Nonprofit Kft. (székhelye: 4030 Debrecen, Gizella u. 15/C.) közszolgáltatói alvállalkozó útján látja el. A közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított részvételi aránya 99,3 %.”

2. §


A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága: a közszolgáltató heti egy alaklommal köteles az ingatlanhasználó által a közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött vegyes települési hulladékot elszállítani. Az elkülönített gyűjtött települési hulladék elszállítási gyakoriságát a rendelet 13. §-a tartalmazza.”A Rendelet 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a közszolgáltató külön díjazás ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatáshoz rendszeresített, egyedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában foglalja az elszállítás költségeit is.”

3. §


A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

„9. § Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik – a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást heti egy alkalommal történő elszállítási gyakorisággal.”

4. §


A Rendelet 11. § -a az alábbi (5), valamint (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek, terek, szilárd burkolatú utak szervezett és rendszeres tisztításáról, - ide értve az általános takarítást, portalanítást, síkosság mentesítést - a hulladékgyűjtők kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.

(6) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége, beleértve az általános tisztítást, síkosság mentesítést, hóeltávolítást. Járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldterület is található, a teljes terület gondozása az ingatlantulajdonos kötelessége, beleértve a növények gondozását, kaszálást és egyéb általános növényápolási teendőket.”

5. §


A Rendelet az alábbi címmel, valamint 15/A. §-al egészül ki:


„ Adatszolgáltatási és adatkezelési szabályok

15/A. §


(1) Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.

(2) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik.

(3) A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.

(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül szükségesek.

(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(6) A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja.

(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.”

Záró rendelkezések


6. §


Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.
Tímár Zoltán s.k.                                 ph.     dr. Vántus Tamás s.k.

   polgármester                                                                jegyzőA rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2018. május 30.


                                                                  ph.     dr. Vántus Tamás s.k.

                                                                                          jegyző