Mikepércs község képviselő testületének 17/2020 (X.22.) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község képviselő-testületénrk 17/2020 (X.22.) önkormányzati rendelete a 2020. évi szociális szén természetbeni támogatás szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 26 - 2021. 06. 16

Mikepércs község képviselő testületének 17/2020 (X.22.) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község képviselő-testületénrk 17/2020 (X.22.) önkormányzati rendelete a 2020. évi szociális szén természetbeni támogatás szabályairól

Mikepércs Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § (1) A Belügyminiszter a BMÖGF/46-42/2020. számú támogatói okiratban 478 mázsa szociális barnakőszén (továbbiakban: szén) vásárláshoz támogatást állapított meg Mikepércs Önkormányzat részére, a téli időszakban fűtési gondokkal küzdő, szociálisan rászorult családok, személyek támogatására.

(2) A rendelet célja, olyan szabályok kialakítása, amelyek révén azon családok, személyek kapnak szén támogatást, akik szociálisan rászorultak és a lakhatásuk céljára szolgáló ingatlanjukban műszakilag lehetséges a széntüzeléssel történő fűtés.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mikepércs közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre, függetlenül attól, hogy milyen jogcímen él az ingatlanban.

(2) A szén támogatásra jelen rendelet hatályba lépésétől 2020. november 30-ig van lehetőség. Ezen időpont után benyújtott támogatási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Az eljárás megindítása, a kérelem, az elbírálás rendje

3. § (1) Az eljárás kérelemre indul.

(2) Háztartásonként egy kérelem nyújtható be. Jelen rendelet alkalmazásában háztartás: az egy ingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

(3) Az igények kielégítése - figyelemmel az 5. § (5) bekezdésre - érkezési sorrendben történik a rendelkezésre álló szén mennyiségéig.

(4) A kérelmező a kérelemben köteles arról nyilatkozni, hogy az általa lakott ingatlanban rendelkezésre áll olyan műszaki megoldás, amely alkalmas széntüzelésre, akár úgy, hogy a széntüzelést a gázfűtés kiegészítésére alkalmazzák. A kérelmező kérelmében meg kell, hogy határozza, milyen technikai, műszaki megoldással biztosított a széntüzelés.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

 • a) az igénylő és a vele egy háztartásban élő valamennyi személynek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló igazolást,
 • b) a jogosultsági feltételeket igazoló egyéb iratokat.

(6) A támogatásként kapott szenet másnak átadni vagy értékesíteni tilos.

(7) A szenet a támogatott rászoruló térítésmentesen kapja. A házhozszállításról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik, de a támogatott saját maga is megoldhatja a hazaszállítást.

4. § (1) A szociális szén iránti kérelemről a jegyző határozattal dönt.

(2) A jegyző határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezésről a képviselő-testület a fellebbezés beérkezését követő három napon belül dönt. A képviselő-testület döntése ellen további rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A támogatás feltételei és mértéke

5. § (1) Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki:

 • a) aktív korúak ellátásában vagy
 • b) időskorúak járadékában vagy
 • c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy
 • d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Támogatásra jogosult továbbá az a kérelmező, aki:

 • a) három vagy több - kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató - gyermeket nevel,
 • b) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, mely alapján magasabb összegű családi pótlékban részesül,

feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át,

(3) Támogatásra jogosult továbbá az a kérelmező, aki

 • a) háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, egyedül élő esetén 220%-át,
 • b) fogyatékossági támogatásban részesül, feltéve, hogy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, a
 • c) tárgyévben betöltötte vagy betölti a 75. életévét, feltéve, hogy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át.

(4) E rendelet alkalmazásában a jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a szabályait kell alkalmazni.

(5) A jelen rendelet szerinti szén juttatás nyújtása során előnyt élvez a többi kérelmezővel szemben az, aki:

 • a) aktív korúak ellátásában, vagy
 • b) időskorúak járadékában, vagy
 • c) a települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy
 • d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(6) A támogatás mértékét meghatározza:

 • a) a kérelemben meghatározott ingatlan nagysága,
 • b) az ingatlanban élők száma, ha az ingatlanban elkülönült szénfűtési rendszerek vannak,
 • c) a kérelmező, illetve a háztartás egy főre jutó havi jövedelme

(7) A támogatás mértéke egy ingatlan esetében nem haladhatja meg a 10 q-t.

A szén átvételéről és a szén nyilvántartásáról

6. § (1) A támogatott rászoruló a szén támogatás átvételének időpontjával kapcsolatosan köteles időpontot egyeztetni a hivatal illetékes ügyintézőjével.

(2) Az egyeztetett időpontban a támogatott rászoruló köteles a határozattal megjelenni az ügyintéző által meghatározott helyszínen és részt venni a szén mennyiségének kimérésén. Köteles aláírni az átadási dokumentációkat, az átvételi elismervényt. A támogatott rászoruló írásban meghatalmazottat is megbízhat a szén átvételével.

(3) A szenet átadó ügyintéző az átadásról köteles vezetni a hivatal által bevezetett nyilvántartást, amely tartalmazza:

 • a) támogatott rászoruló nevét, lakcímét,
 • b) a jogerős határozat számát,
 • c) a kiadott szén mennyiségét,
 • d) a szén kiadás időpontját,
 • e) az ügyintéző aláírását,
 • f) a támogatott rászoruló (vagy meghatalmazottjának) aláírását.

Valótlan adatszolgáltatásról

7. § (1) A jelen rendeletben meghatározottakkal kapcsolatos valótlan adatszolgáltatás, valós adatok elhallgatása, vagy az eljáró hivatal bármely módon történő félrevezetése (együtt: valótlan adatszolgáltatás) esetén, ha e valótlan adatszolgáltatás nélkül a kérelmező nem lett volna jogosult a támogatásra, a szociális szén juttatást vagy annak értékét kamataival együtt 15 napon belül köteles visszaszolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén igényét az önkormányzat bírósági úton érvényesíti.

Záró rendelkezések

8. § A rendelet 2020. október 26-án lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól szóló 14/2019.(XI.11.) számú KT rendelete.