Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról

Hatályos: 2020. 09. 29- 2022. 11. 30

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról

2020.09.29.

Siófok Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. §-ában, 115. §-ában 132. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 94. § (2)-(3) és (5) bekezdéseiben, a 131§ (1) bekezdésében, és a 147. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, szem előtt tartva a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §1 A rendelet célja, hogy meghatározza Siófok Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások, és a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások formáit, azok igénybevételének módját, valamint az egyes ellátásokért fizetendő térítési díjakat.

2. §2 (1) A rendelet hatálya Siófok Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézményekre terjed ki.

(2) A rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabály értelmező rendelkezései3 szerint kell alkalmazni.

(3) A rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály értelmező rendelkezései4 szerint kell alkalmazni.

3. §5 A rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybevétele tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabály rendelkezéseit6 kell figyelembe venni.

II. Fejezet

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

4. § (1)7 A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni, az intézmény által rendszeresített nyomtatványon.

(2)8 A kérelmező kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban élők adatairól, jövedelmi viszonyairól és vagyoni helyzetéről köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi és vagyoni adatokra vonatkozó igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. A jövedelemtől függő ellátások igénybevétele esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás, vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.

(3)9 A jogosultság megállapításakor a havi rendszerességgel járó jövedelem, vagy a nem havi rendszerességgel járó jövedelem vizsgálatánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabály rendelkezéseit10 kell figyelembe venni.

(4) A jövedelem igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással (amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni);

b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén az ellátást megállapító hatóság által kiállított igazolással;

c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával;

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával;

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve az állami adóhatóság által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással;

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;

g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhatóság határozatával;

h) ösztöndíjról szóló igazolással;

i) a foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és a vele egy háztartásban élő regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül;

j) a járási hivatal által nyújtott aktív korúak ellátása, ápolási díj, időskorúak járadékáról szóló igazolással;

k) az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással;

l) amennyiben a d), g) és h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.

5. § (1)11 Amennyiben a kérelmező a 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat megtagadja, illetve felhívásra az igazolásokat nem csatolja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott eljárásnak van helye.

(2)12 Amennyiben kétség merül fel a kérelmező által csatolt jövedelemnyilatkozat valódisága tekintetében, az intézményvezető jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabályban megjelölt igazolásokat13 az illetékes hatóságoktól megkérni.

(3)14 Amennyiben a kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást, gyermekek napközbeni ellátását nyújtó ellátások formái, biztosításuk módja

6. § (1) Siófok Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítását integráltan, Siófok Város Gondozási Központja által biztosítja, kivéve a gyermekek napközbeni ellátását.

(2) Siófok Város Önkormányzata alapellátásként biztosítja:

a) a gyermekek napközbeni ellátását- az önkormányzat és a tankerület által fenntartott intézményekben menzai ellátás keretében,

b) az étkezést: a hajléktalan személyek részére a népkonyhán (Városi Konyhán) keresztül, és a területi étkeztetést házhozszállítással vagy anélkül,

c) a házi segítségnyújtást,

d) a család- és gyermekjóléti szolgáltatást,

e) a család- és gyermekjóléti központ feladatait,

f) az idősek nappali ellátását (Idősek Klubja),

g) a hajléktalanok nappali ellátását (nappali melegedő),

h) gyermekjóléti szolgáltatást,

i) önálló helyettes szülői ellátást.

(3)15 Siófok Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodással biztosítja

a) a támogató szolgáltatást,

b) a fogyatékkal élők nappali ellátását.

(4)16 Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális szakosított ellátások:

a) idősek tartós bentlakásos ellátásán belül idősotthonban, és emelt szintű idősek otthonában történő elhelyezés,

b) hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye.

7. §17

Étkeztetés

8. § (1)18

(2)19 Az étkeztetésre való jogosultság további feltétele a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabályban foglaltakon20 túl, hogy a kérelmező siófoki lakóhellyel rendelkezik.

(3)21 A népkonyhai étkeztetés a városi konyhán vehető igénybe. A népkonyhai étkeztetést igényelhetik

a) olyan Siófokon hajléktalanná vált és a városban életvitelszerűen tartózkodó személyek, akiknek a lakcímkártyáján települési szintű lakóhelyként Siófok szerepel,

b) azok a siófoki lakosok, akik a napi egyszeri meleg étkezést nem tudják a maguk részére biztosítani, mert a jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg,

c) siófoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, vagy siófoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel sem rendelkező, életvitelszerűen Siófokon élő, krízishelyzetben lévő személyek.

Házi segítségnyújtás

9. § (1)22 A házi segítségnyújtás ellátásra a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni, figyelembe véve a gondozási szükséglet vizsgálatára vonatkozó jogszabály rendelkezéseit is. A gondozási szükséglet vizsgálatát követően az intézményvezető állapítja meg, hogy az igénylő számára a szociális segítés, vagy a személyi gondozás az indokolt.

(2) Az ellátás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező siófoki lakóhellyel rendelkezik.

(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele esetén az első gondozási óra ingyenes, az azt követően igénybe vett minden gondozási óráért az 1. mellékletben meghatározott térítési díjat kell megfizetni.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

10. § (1)23 Siófok Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzati feladatot Siófok Város Gondozási Központja által biztosítja. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabályban meghatározott24, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályban meghatározott feladatokat25.

(2)26

(3)27

Család- és gyermekjóléti központ

11. § (1)28 Siófok Város Gondozási Központjának a Család- és Gyermekjóléti Központ intézményegysége a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabályban meghatározott29, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályban meghatározott feladatokon30 túl speciális szolgáltatásokat is biztosít, hatósági intézkedéshez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, szakmai támogatást nyújt az ellátási területén (a Siófoki járás településein) működő gyermekjóléti szolgálatok számára, valamint jelzőrendszeri készenléti szolgálatot biztosít.

(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti egységeként felügyeli és koordinálja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működését, melynek hatásköre és illetékességi területe Siófok, Siójut és Balatonvilágos településekre terjed ki. A Család- és Gyermekjóléti Központ a speciális szolgáltatások kertén belül az alábbi ellátásokat biztosítja:

a) a kapcsolattartási ügyelet,

b) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat,

c) mediáció,

d) pár- és családterápia, családi döntéshozó konferencia,

e) jogi, pszichológiai, addiktológiai tanácsadás,

f) utcai és lakótelepi szociális munka,

g) kórházi szociális munka,

h) szociális diagnóziskészítés,

i) önálló helyettes szülői ellátás,

j) jelzőrendszer működtetése,

k)31 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

Önálló helyettes szülői ellátás

12. § (1) Az önálló helyettes szülő jogszabályban meghatározott feladatát Siófok Város Gondozási Központjának működtetésében látja el.

(2)32

(3)33

(4) A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet Siófok Város Gondozási Központjának intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki írásban értesíti a kérelmezőt az ellátás biztosításáról.

(5) A kérelem elbírálása előtt a család helyzetének és az elhelyezés indokoltságának felmérésére környezettanulmányt kell készíteni.

Tartós bentlakásos intézményi ellátás

13. §34 (1) A tartós bentlakásos ellátására a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabály rendelkezéseit35 kell figyelembe venni.

(2) Az idősotthoni elhelyezés iránti kérelem estén a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(3) Az emelt szintű idősek otthonában történő ellátás iránti kérelem esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabály rendelkezésein túl további feltétel, hogy a kérelmező a rendelet 1. mellékletében meghatározott belépési hozzájárulást köteles megfizetni.

(4) Az (2) és a (3) bekezdésben meghatározott ellátásokat siófoki lakóhellyel nem rendelkezők is igényelhetik.”

Idősek nappali ellátása

14. §36 A idősek nappali ellátása igényelhető, ha a kérelmező:

a) siófoki lakóhellyel rendelkezik,

b) 18. életévét betöltötte,

c) önmaga ellátására részben képes,

d) közösségi életvitelre alkalmas.

Nappali ellátás

15. §37 (1) Nappali ellátás nappali melegedőben biztosítható, ha a kérelmező

a) a 18. életévét betöltötte, Siófokon vált hajléktalanná és a városban tartózkodik életvitelszerűen,

b) siófoki lakóhellyel rendelkezik, de az otthonában a mosás, tisztálkodás nem biztosított,

c) az utcán élő hajléktalan személy, akinek a lakcímkártyáján települési szintű lakóhelyként Siófok város szerepel.

(2) A hajléktalanok ellátása az éjjeli menedékhelyen biztosítható, ha a kérelmező

a) hajléktalan személy, aki Siófokon tartózkodik életvitelszerűen,

b) krízishelyzetbe került és hajléktalanná vált 18. életévét betöltött személy,

c) a közösségi együttélés szabályainak betartására képes, önellátó hajléktalan személy.

Gyermekek napközbeni ellátása

16. §38 (1) Siófok Város Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott bölcsődében, bölcsődei ellátást biztosít a gyermek 3 éves koráig.

(2) E rendelet alkalmazásában a gyermek szülője alatt a gyermek törvényes képviselőjét kell érteni.

A bölcsődei felvételi eljárás rendje

16/A. §39 (1) A fenntartó a nevelési évben indítható csoportok szervezése és a bölcsődei férőhelyek kialakítása érdekében minden év március 1. napjáig felhívást tesz közzé a következő nevelési évre vonatkozó felvételi eljárásra vonatkozóan.

(2) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a bölcsőde intézményvezetőjéhez kell írásban benyújtani.

(3) A bölcsődei ellátás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a gyermek TAJ kártyáját és lakcímkártyáját,

b) a siófoki állandó lakóhely vagy a siófoki tartózkodási hely igazolására a szülők, vagy az egyedülálló szülő lakcímkártyáját,

c) a siófoki munkahely igazolására a szülők, vagy az egyedülálló szülő munkaviszonyáról szóló, a munkáltató által kiállított hivatalos igazolást,

d) a gyermeket korábban otthon gondozó szülő esetén, a munkáltató által kiadott igazolást, valamint vállalkozó szülő esetén nyilatkozatot a tényleges munkába-lépés napjáról.

e) a gyermekorvosi igazolást,

f) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői véleményt,

g) amennyiben releváns egyéb hatósági határozatokat.

(4) Az intézményvezető dönt a május 31-éig beérkezett, a következő nevelési évre vonatkozó bölcsődei felvétel iránti kérelem elbírálásáról, valamint a gyermek bölcsődei csoportba való beosztásáról.

16/B. §40 (1) A bölcsődébe a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottakon túl elsősorban a Siófokon lakóhellyel rendelkező szülők, vagy egyedülálló szülő gyermekét kell felvenni, akinek a szülei, vagy az egyedülálló szülője munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (a továbbiakban együtt: munkaviszony), amely miatt a gyermeke napközbeni ellátását biztosítani nem tudja.

(2) A bölcsődébe felvehető az a gyermek is, akinek a szülei, vagy az egyedülálló szülője, siófoki tartózkodási hellyel, vagy siófoki munkahellyel rendelkezik és munkaviszonyban áll, amely miatt a gyermeke napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, feltéve, hogy minden a településen állandó lakóhellyel rendelkező gyermek bölcsődei felvétele iránti kérelem teljesíthető.

(3) A bölcsődei jogviszony létrejön a beszoktatás első napján, amennyiben a szükséges dokumentumokat a szülő benyújtotta és a megállapodás a szülő és az intézmény között megköthető.

(4) A nevelési év közben benyújtott bölcsődei ellátás iránti kérelmek elbírálása beérkezésük sorrendjében, a bölcsődei szabad férőhelyek betöltéséig történik.

(5) Amennyiben a bölcsődei férőhely betelt, a bölcsődei ellátás iránti kérelmeket az intézményvezető nyilvántartásba veszi, a nyilvántartásba vételről a kérelmezőt írásban értesíteni kell.

16/C. §41 (1) Az intézményvezető döntése ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a szülő, jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Humán Bizottsághoz. A jogorvoslat iránti kérelmet a jegyzőnek címezve az intézményvezetőnél kell előterjeszteni.

17. §42

Térítési díj

18. §43 (1) Siófok Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások, és a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A térítési díj fizetésére kötelezettek a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló jogszabályban44, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályban45 meghatározott személyek.

Személyi térítési díj

19. §46 (1) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg és az ellátás igénylőjét az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

(2) A személyi térítési díj csökkenthető, ha az igénybevevő jövedelmi viszonya indokolja.

a)47 Étkeztetés esetén:

aa) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimumnál kevesebb, az igénybe vevő havi jövedelmének 10 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

ab) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 15 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

ac) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 20 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

ad) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 30 %-a állapítható meg személyi térítési díjként.

b)48 Étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes biztosítása esetén:

ba) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimumnál kevesebb, az igénybe vevő havi jövedelmének 15 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

bb) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 20 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

bc) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 25 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

bd) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 30 %-a állapítható meg személyi térítési díjként.

c)49 Házi segítségnyújtás biztosítása esetén:

ca) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimumnál kevesebb, az igénybe vevő havi jövedelmének 10 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

cb) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 15 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

cc) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 20 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

cd) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 25 %-a állapítható meg személyi térítési díjként.”

d)50 Idősek nappali ellátása nappali tartózkodás biztosítása esetén:

da) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimumnál kevesebb, az igénybe vevő havi jövedelmének 5 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

db) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 10 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

dc) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 12 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

dd) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 15 %-a állapítható meg személyi térítési díjként.

e)51 Idősek nappali ellátása nappali tartózkodás ott étkezéssel biztosítása esetén:

ea) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimumnál kevesebb, az igénybe vevő havi jövedelmének 15 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

eb) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 20 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

ec) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 25 %-a állapítható meg személyi térítési díjként,

ed) amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, az igénybe vevő havi jövedelmének 30 %-a állapítható meg személyi térítési díjként.”

(3) A tartós bentlakásos ellátást igénybevevő két hónapot meg nem haladó kórházi ellátás illetve távollét időtartamára a megállapított személyi térítési díj 20 %-át köteles megfizetni. Két hónapot meghaladó távollét idejére:

a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartalmára az ellátást igénybe vevőnek megállapított személyi térítési díj 40%-át,

b) egyéb esetben a személyi térítési díj 60%-át kell megfizetnie.

(4) Az emelt szintű idősek otthonába történő elhelyezéskor garzononként belépési hozzájárulást kell fizetni az ellátást igénylőnek, melynek összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) A gyermekétkeztetésért fizetendő havi térítési díj (személyi térítési díj) az élelmezés nyersanyagköltsége 1 napra jutó átlagának az általános forgalmi adóval növelt összege és az igénybevett étkezések számának szorzata.

(6) Ha a bölcsődei ellátást az Nemzeti Erőforrás Bizottság a kérelmező szociális rászorultsága alapján biztosította, az ellátásért térítési díjat nem kell fizetni. Erről a bizottság a bölcsődei felvételről szóló határozatban rendelkezik.

(7) A bizottság határozattal dönt arról, ha az ellátott gyermek családjának körülményeiben bekövetkezett változás alapján a gyermek részére az ellátás szociális rászorultság alapján tovább nem biztosítható. A határozatban a szülőt egyúttal tájékoztatni kell arról, hogy a kérelmére az ellátás folyamatosan biztosítható, ha a térítési díj megfizetését vállalja.

20. § (1) Ha a kötelezett a gyermekétkeztetés térítési díjának kivételével a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak elengedését vagy csökkentését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Nemzeti Erőforrás Bizottsághoz fordulhat, aki a személyi térítési díj összegéről határozattal dönt.

(2)52 A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetés esetén havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni, az egyéb személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén a személyi térítési díjat a következő hónap utolsó napjáig, csütörtöki napokon kell megfizetni.

(3)53 Az intézményi, illetve a személyi térítési díj felülvizsgálatára évente egy alkalommal kerülhet sor.

21. § (1) Siófok Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) Siófok Város Polgármestere, vagy megbízottja,

b) Nemzeti Erőforrás Bizottság tagjai,

c) a Magyar Vöröskereszt helyi képviselője,

d) Mozgáskorlátozottak helyi egyesületének képviselője,

e) a Ferences Szegénygondozó Nővérek siófoki képviselője,

f) Siófok Város Gondozási Központjának képviselője,

g) Szociális és Egészségügyi Alapítvány képviselője,

h) Siófok Város Kórházának képviselője,

i) MMSZ Siófoki csoportjának képviselője,

j)54 Siófok Város Gondozási Központja Család- és Gyermekjóléti Központjának képviselője.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, melyen meghatározza az adott év szolgáltatásszervezési koncepciós feladatait. A Szociálpolitikai Kerekasztalt ülésének a megszervezéséért Siófok Város Gondozási Központjának intézményvezetője a felelős.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 34/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez55

A SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAÁLTAL BIZTOSÍTOTT, SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI

Szolgáltatás

Térítési díj

nettó

bruttó

Gyermekek napközbeni ellátása

Bölcsődei
étkezési térítési díj

299 Ft/nap

380 Ft/nap

gondozási térítési díj

a) a) számított intézményi térítési díj

2323 Ft/fő/nap

b) megállapított intézményi térítési díj

0

Alkalmazotti étkezés

354 Ft/nap

450 Ft/nap

Óvoda

354 Ft/nap

450 Ft/nap

Általános Iskola

Normál étkezés

- Menza (ebéd)


228 Ft/étkezés


290 Ft/étkezés

- Napközi (tízórai, ebéd, uzsonna)

378 Ft/nap

480 Ft/nap

- Tízórai/Uzsonna

75 Ft/étkezés

95 Ft/étkezés

Középiskola

- Reggeli

156 Ft/étkezés

200 Ft/étkezés

- Ebéd

268 Ft/étkezés

340 Ft/étkezés

- Vacsora

231 Ft/étkezés

295 Ft/étkezés


Szociális ellátás

Házi segítségnyújtás (ÁFA mentes szolgáltatás) az első gondozási óra térítésmentes,
minden ezt követő gondozási óráért
térítési díjat kell fizetni.

maximum 270 Ft/óra

200 Ft/óra

Idősek Otthona (ÁFA mentes szolgáltatás)

napi térítési díj

3850 FT

Idősek Otthona /Emelt szintű ellátás/

Belépési hozzájárulás (egyszeri)

- 22,57 m2 garzon

bruttó: 3 800 000 Ft

- 18,32 m2 garzon

bruttó: 3 200 000 Ft

- 24 m2

bruttó: 4 000 000 Ft

Idősek Otthona /Emelt szintű ellátás/

Napi térítési díj

5070 Ft

Idősek Klubja

Nappali tartózkodás esetén

900 Ft/nap


Városi konyha (Népkonyhai étkezés Városi konyhán való igénybe vétele esetén)

0

Nappali melegedő

0

Éjjeli menedékhely

0

Gyermekjóléti szolgáltatás

0

Helyettes szülői ellátás

0

Családsegítés

0

Szociális étkezés bruttó térítési díj

- ebéd kiszállítással (bruttó)

730 Ft/étkezés

- helyben étkezésnél (bruttó)

660 Ft/étkezés

Idősek Klubja

- Nappali tartózkodás esetén háromszori étkezéssel együtt

1870 Ft/nap
(a nappali tartózkodás étkezéssel együtt történő igénybevétele esetén a 19. § (2) bekezdés e) pont ja szerinti személyi térítési díjat kell fizetni.)

- Nappali tartózkodás csak ebéddel

1560 Ft/nap

1

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

2

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

3

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a.

4

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §-a.

5

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

6

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 5.-16. §-ai.

7

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

8

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

9

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

10

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése.

11

Módosította a 30/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. november 1-jétől.

12

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

13

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 24. §-a.

14

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

15

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

16

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

17

Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. június 2-ától.

18

Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. június 2-ától.

19

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

20

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a.

21

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

22

Módosította a 30/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. november 1-jétől.

23

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

24

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdése.

25

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. –a és a 40. § (2) bekezdése.

26

Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. június 2-ától.

27

Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. június 2-ától.

28

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

29

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdése.

30

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §–a és a 40. § (2) bekezdése.

31

Beiktatta a 30/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. november 1-jétől.

32

Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. június 2-ától.

33

Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. június 2-ától.

34

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

35

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 67. §-a.

36

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

37

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

38

Módosította a 37/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. szeptember 29-étől.

39

Beiktatta a 37/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. szeptember 29-étől.

40

Beiktatta a 37/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. szeptember 29-étől.

41

Beiktatta a 37/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. szeptember 29-étől.

42

Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. június 2-ától.

43

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

44

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 114. § (2) bekezdése.

45

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. § (2) bekezdése.

46

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

47

Módosította a 30/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. november 1-jétől.

48

Módosította a 30/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. november 1-jétől.

49

Módosította a 30/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. november 1-jétől.

50

Beiktatta a 30/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. november 1-jétől.

51

Beiktatta a 30/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. november 1-jétől.

52

Módosította a 30/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. november 1-jétől.

53

Módosította a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

54

Beiktatta a 15/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 2-ától.

55

Megállapította a polgármester által alkotott 12/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. § -a Hatályos: 2020. április 1-től