Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2020.(XI.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 16 - 2020. 11. 17

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

47/2020. (XI.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról


Siófok  Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének   rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:


1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 13. §-ának alábbi rendelkezései módosulnak:

  1. A 13. § (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület tagjait - a polgármestert és az alpolgármestert kivéve - tiszteletdíjként havonta a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap 1,5- szeres szorzata (alapdíj) - bruttó összegként - illeti meg..”

  1. A 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A települési képviselőt a tanácsnoki, bizottsági elnöki tisztségéért  az alapdíjon felül havonta az alapdíj 45%-a bruttó összegként illeti meg.”


2. § Az SzMSz 13. § (3) és (7) bekezdésének alkalmazását 2020. november 16. napjától a veszélyhelyzet megszűnése Magyarország Kormánya általi kihirdetésének napjáig felfüggesztem.


3. § A rendelet 2020. november 16.-án  lép hatályba.

Dr. Sárközy László sk.

jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.

polgármester
A rendelet kihirdetésre került 2020. november 13.-án.