Mikepércs község képviselő testületének 19/2019 (XI.29..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XI.29.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2016. (XI. 03.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 10

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2019.  (XI.29.) számú rendelete


Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2016. (XI. 03.) számú rendelet módosításárólMikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 107.§-ban, 109. § (4) bekezdésében, a 143. § (4) i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. § (1) 6. és 11. pontjaiban, az 5. § (2) b) és c) pontjaiban, a 11 § (16) bekezdésében, a 13. §. (1) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


(1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2016. (XI. 03.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„7.§ (1) Az Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik és terhelik. Az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a (3)-(11) bekezdésben foglalt kivételekkel a Képviselő-testület gyakorolja.”


(2) A R. 7.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„7.§ (5) Az önkormányzat tulajdonában álló lakhatás céljára szolgáló épületek bérbeadásáról és a bérleti díj összegéről a polgármester jogosult dönteni azzal, hogy a bérleti díj megállapítása során figyelembe kell venni a bérlő szociális rászorultságát.”


(3) A R. 7.§-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:


„7.§ (6) Az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakhatás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját és a kapcsolódó kauciót a 3. számú melléklet tartalmazza. A bérbeadásra a polgármester rendelkezik jogosultsággal azzal, hogy az Óvoda u. 3. szám alatti ebédlő bérbeadására a polgármester mellett a Mikepércs Étkező-konyha intézményvezetője is jogosult. A kaució megfizetése alól kizárólag a helyi civil szervezetek mentesíthetők.”


(4) A R. 7.§-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:


„7.§ (7) A 3. számú mellékletben meghatározott díjakból korlátlan kedvezmény nyújtható, illetve a használat ingyenesen is biztosítható az alábbi esetekben:

  1. a használatot helyi civil szervezet kéri
  2. a használatot a helyi nemzetiségi önkormányzat, vagy más települési önkormányzat kéri
  3. a használatot az önkormányzatnál, vagy szerveinél dolgozó kéri
  4. a használat célja bármilyen formában a település érdekeit, a településen élőket szolgálja”


(5) A R. 7.§-a kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:


„7.§ (8) A nem lakhatás céljára szolgáló helyiségek bérletére irányuló kérelemben a kérelmező minden esetben köteles feltüntetni a tervezett igénybevétel célját. A bérleti jogviszony létrejöttéről szóló bérleti szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a bérlő teljes kárfelelősséggel tartozik a bérlet időtartama alatt a bérleményben keletkezett károkért. Rendelkezni kell továbbá arról, hogy a bérlemény használat utáni kitakarítása a bérlő kötelezettsége, amelynek elmulasztása esetén 10.000 Ft takarítási díj kerül a bérlő részére kiszámlázásra.”


(6) A R. 7.§-a kiegészül az alábbi (9) bekezdéssel:


„7.§ (9) Az önkormányzat tulajdonában álló eszközök bérleti díját és a kapcsolódó kauciót a 4. számú melléklet tartalmazza. A bérbeadásra a polgármester rendelkezik jogosultsággal. A mellékletben nem szereplő eszközök bérleti díjának megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.”


(7) A R. 7.§-a kiegészül az alábbi (10) bekezdéssel:


„7.§ (10) A 4. számú mellékletben meghatározott díjakból korlátlan kedvezmény nyújtható, illetve a használat ingyenesen is biztosítható az alábbi esetekben:

a.)       a használatot helyi civil szervezet kéri

b.)       a használatot más települési önkormányzat kéri

c.)        a használatot az önkormányzatnál, vagy szerveinél dolgozó kéri

d.)       a használat célja bármilyen formában a település érdekeit, a településen élőket szolgálja”


(8) A R. 7.§-a kiegészül az alábbi (11) bekezdéssel:


„7.§ (11) Az önkormányzat tulajdonában álló eszközök bérletére irányuló kérelemben a kérelmező minden esetben köteles feltüntetni a tervezett igénybevétel célját. A bérleti jogviszony létrejöttéről szóló bérleti szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a bérlő teljes kárfelelősséggel tartozik a bérlet időtartama alatt az eszközökben keletkezett károkért.”


(9) A R. 9.§-a kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel:


„9.§ (12) Az önkormányzat ingó és ingatlanvagyonának gyarapítása a település folyamatos fejlesztése kiemelt cél. A polgármester ezen célok megvalósítása érdekében jogosult pályázatok benyújtására.”


(10) A R. kiegészül az alábbi 3. számú melléklettel:


3. számú melléklet


Az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakhatás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja:Kató Iskola

IKSZT

Kultúrház

Ebédlő

terembérlet (egy helyiség)

1000 Ft/óra

15000 Ft/nap

2000 Ft/óra

25000 Ft/nap

4000 Ft/óra

40000 Ft/nap

4000 Ft/óra

40000 Ft/nap

rezsi többletköltség amennyiben a bérlésre fűtési időszakban kerül sor

-

-

20000 Ft/nap amelyet akkor is meg kell fizetni ha a bérlés időtartama kevesebb mint egy nap.

-

kaució összege

10000 Ft

10000 Ft

10000 Ft

10000 Ft


Amennyiben az Ebédlő bérlésével összefüggésben a bérlő igényli a konyhai személyzet közreműködését, úgy annak díjáról a bérlő minden esetben egyeztetni köteles a Mikepércs Önkormányzat Étkező-konyha intézményvezetőjével.


(11) A R. kiegészül az alábbi 4. számú melléklettel:


„4. számú melléklet


Az önkormányzat tulajdonában álló eszközök bérleti díja:


Eszköz megnevezése:

Bérleti díj:

Kaució összege:

önkormányzati nagy sátor

250.000 Ft/nap, amelybe a felállítás és elbontás napja nem számít bele. A díj nem tartalmazza a szállítással, felállítással és bontással járó költségeket.

200.000 Ft

önkormányzati nagy színpad

150.000 Ft/nap, amelybe a felállítás és elbontás napja nem számít bele. A díj nem tartalmazza a szállítással, felállítással és bontással járó költségeket.

100.000 Ft

önkormányzati kis színpad

120.000 Ft/ nap, amelybe a felállítás és elbontás napja nem számít bele. A díj nem tartalmazza a szállítással, felállítással és bontással járó költségeket.

100.000 Ft

sörpad garnitúra

600 Ft/db/nap

-

sörasztal

300 Ft/db/nap

-

sörpad

200 Ft/db/nap

-

szék

200 Ft/db/nap2. §

Ezen rendelet 2019. november 30-án lép hatályba.


Mikepércs, 2019. november 29.


                             Tímár Zoltán s.k.                                                                                Dr. Vántus Tamás s.k.

                               polgármester                                                                                                jegyző