Mártély Község Önkrményzat Képviselő Testületének 25/2013. (IX.25.) Önkormányzati Rendelete

A közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól

Hatályos: 2016. 10. 01

Mártély Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


E rendeletet Mártély Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatás) tekintetében kell alkalmazni

2.§

(1)[1] A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterülethasználat a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel megkötött hatósági szerződés alapján történhet.
(2) Filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(3) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,
e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót megjelentetését a helyi médiában, továbbá
f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


3.§


(1)[2] A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

(2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól mentesíthető, ha
a) a filmalkotás önkormányzati érdeket, vagy közérdekű célt szolgál;
b) a filmalkotás filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készül;
c) a filmalkotás oktatási témájú.
(3) A kérelmező a közterület-használati díjkedvezményben részesülhet, ha a filmalkotás tudományos vagy ismeretterjesztő témájú. A kedvezmény mértékéről a polgármester dönt.  
(4) Önkormányzati rendezvények időtartama alatt a közterület filmforgatási célzattal kizárólag a polgármester külön engedélye alapján használható.

(5)[3] Mártély Községi Önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatáért fizetendő közterület használati díjtételeket honlapján közzéteszi.

4.§


A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül biztosítja újra az Önkormányzat a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

5.§


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Balogh Jánosné                                                        Dr. Korsós Ágnes

  polgármester                                                          címzetes főjegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2013. szeptember 25.Dr. Korsós Ágnes

Címzetes főjegyző

[1]

A rendelet szövegét a 13/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosította.

[2]

A rendelet szövegét a 13/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosította.

[3]

A rendelet szövegét a 13/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosította.