Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV.30.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2013. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

Hatályos: 2014. 04. 30

Mártély Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján -  az Önkormányzat 2013. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról a következőket rendeli el:

1. §.

Mártély Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2013. (02.06.)  Kgy. rendelet végrehajtását
a.) 363.525 eFt, azaz Háromszázhatvanhárommillió-ötszázhuszonötezer 00/100 forint bevétellel,
b.) 351.289  eFt, azaz Háromszázötvenegymillió-kettőszázsznyolcvankilencezer 00/100  forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek
2. §.

Az 1. §. szerinti bevétel forrásonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei tekintetében 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont intézményi működési bevétele 22.142 eFt.
(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont sajátos működési bevétele 30.908 eFt.
(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatásértékű bevétele 74.314 eFt.
(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú pénzeszközátvétele 77.062 eFt.
(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 59.051 eFt.
(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú pénzeszközátvétele 6.249 eFt.
(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú felhalmozási célú hitel igénybe vételéből származó bevétele 57.519 eFt.
(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont előző évi pénzmaradványának igénybe vétele 38.800 eFt.
(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont függő, átfutó bevételeinek  forgalma -2.520 eFt.

Kiadások
4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás jogcímenkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei tekintetében 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai 59.540 eFt.
(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai 13.997 eFt.
(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 65.124 eFt.
(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú pénzeszköz átadásai 1.051 eFt.
(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 853 eFt.
(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási kiadásai 117.410 eFt.
(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont rövid lejáratú, támogatást megelőlegező hitel visszafizetési kötelezettsége 12.430 eFt.
(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont hosszú lejáratú, fejlesztési célú célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 876 eFt.
(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont támogatási célú kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 57 eFt.
(10) Az Önkormányzat által intézményei részére folyósított fenntartói támogatás 77.906 eFt.
(11) Az Önkormányzat és intézményei összevont függő, átfutó kiadásainak forgalma 2.045 eFt.

6. §

(1) Mártély Község Önkormányzat a 2013. évben megillető állami támogatás elszámolását a 4. számú melléklet mutatja.  Az Önkormányzat részére folyósított
-    az Önkormányzat működésének általános támogatása 19.082.967 Ft,
-    köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 22.324.400 Ft,
-    szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 12.038.937 Ft,
-    kulturális feladatok támogatása 1.502.520 Ft,
-    központosított előirányzata  és egyéb támogatások 18.653.915 eFt.

(2) A Képviselő Testület az állami hozzájárulás elszámolását a 4. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. azzal, hogy az Önkormányzatot 2.977 eFt fizetési kötelezettség terheli az állami költségvetés felé.

7. §

A Képviselő Testület jelen rendelete
8. számú mellékletével az Önkormányzat vagyonkimutatását,
9. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,
10. számú mellékletével az Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

8. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


   Albert Tibor             Dr. Korsós Ágnes

alpolgármester          címzetes főjegyző


Záradék:
A rendelet kihirdetése megtörtént.
Mártély, 2014. április 30.


dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző