Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2019. (V.23.) önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hatályos: 2019. 05. 23

Mártély Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott kötelezettsége alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Mártély Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi szabályairól

szóló többször módosított 1/2018.(II.14.) ÖR rendelet végrehajtását


a) 614.674.495 Ft, azaz Hatszáztizennégymillió-hatszázhetvennégyezer
négyszázkilencvenöt forint bevétellel,

b) 227.908.012 Ft, azaz Kettőszázhuszonhétmillió-kilencszáznyolcezer-tizenkettő forint kiadással


a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ bevételeit a 3. számú, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 126.141 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 12.763 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 43.613 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 36.964 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 96 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 103 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe-vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 394.568 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 2.426 eFt.


Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 3. számú, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K1 rovat) 86.787 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K2 rovat) 15.778 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K3 rovat) 66.668 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat)
1.786 eFt

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K5 rovat)
17.687 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K6 rovat)
32.875 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K7 rovat) 3.278 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai (K 8 rovat)
912 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása (K914 rovat) 2.137 eFt.


6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 582.155 eFt, kiadása 196.414 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Gondozási Központ bevétele 24.868 eFt, kiadása 24.595 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 77.256 eFt, kiadása 74.503 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Mártély Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Mártély Község Önkormányzat részére 2018. évben kiutalt állami támogatások teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Mártély Község Önkormányzatát 2018. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető

- általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 65.771 eFt

- kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 11.739 eFt


(4) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot a központi költségvetésből 152 eFt pótlólagos támogatás illeti meg.

8. §

A Képviselőtestület jelen rendelete

(1) 8. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását 388.766 eFt összeggel fogadja el.

(2) 9. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatai bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 14. számú melléklet tartalmazza.


10. §

A Képviselő-testület jelen rendelete 

15. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,

16 számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.