Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 15/2015. (XI.25.) önkormányzati Rendelete

A magánszemély kommunális adójáról

Hatályos: 2020. 01. 01

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, valamint 6.§ a), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az adó mértéke

1. §

(1) A magánszemély kommunális adójának mértéke – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 7 000 Ft/év.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásban tanya megnevezéssel nyilvántartott adótárgy esetében az adó mértéke 5 000 Ft/év.

(3) Az ingatlan-nyilvántartás tartalma szerint zártkerten fekvő adótárgy esetében az adó mértéke 6 000 Ft/év.

(4) [1]

Az adómentesség

2. §

Mentes az adó alól:

a) a 65 éven felüli lakástulajdonos első ízben a korhatár betöltését követő évtől, kizárólag egy darab, az állandó lakhatást szolgáló épület vonatkozásában,

b) a lakáshoz tartozó gazdasági épületek (takarmánytároló, állattartásra szolgáló épületek),

c) az önkéntes tűzoltó.

d)[2] az az adóalany, amely gyermekének Mártély község illetékességi területén működő intézménnyel van a nevelési év utolsó napján, illetve a tanév utolsó napján óvodai, illetvetanulói jogviszonya (a továbbiakban: jogviszony). A mentesség a jogviszony keletkezését követő év 1. napjától az adóév végéig vehető igénybe az adóalany kérelme alapján.

e)[3] az ingatlan-nyilvántartásban gépjárműtárolóként, garázsként feltüntetett, vagy annak elmaradása esetén gépjármű tárolására alkalmas építmény.

Záró rendelkezések

3. §

(1)[4] Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), továbbá az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)  rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a Mártély Község Önkormányzati Képviselő Testületének 37/2011. (XII. (XII.20.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról.

Hódmezővásárhely, 2015. november 16.

               Borsos József Albert                                                        Dr. Korsós Ágnes

                    polgármester                                                              címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2015. november 25.

dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[2]

Megállapította a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

[3]

Megállapította 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. január 1-től

[4]

A rendelet szövegét a 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. január 1-től