Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2017. (III.14.) önkormányzati Rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2020. 07. 09

Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az önkormányzat által üzemeltetett temetők megnevezése:

a.) mártélyi 353 hrsz. alatt lévő lezárt temető

b.) mártélyi 0137 hrsz. alatt lévő működő temető.

(2) A működő temetőben az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára, vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.

(3) Az önkormányzat a ravatalozó üzemeltetését, rendben tartását, a teljes körű temetkezési szolgáltatást a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyert Csongrád Megyei Kegyeleti Korlátolt Felelősségű Társasággal (6800 Hódmezővásárhely, dr. Imre József u. 1.) kötött 10 évre szóló Temetkezési Szolgáltatási Szerződés keretében biztosítja.

(4) 0137 hrsz. alatt lévő működő temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművökön történő szállításával, valamint a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újra temetéssel, exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

(4a)[1] A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Értelmező rendelkezések:

a.) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól; A koporsós temetésre szolgáló temetési hely (sírhely) a betemetések számától függően lehet egyes, kettes vagy többes temetési hely, a megváltás időpontjától függően előreváltott vagy a betemetéssel egy időben váltott temetési hely, továbbá a kialakítás módjától függően hantolt, hantolatlan, fedett vagy bekerített temetési hely, kisméretű temetési hely;

b.) használati idő: a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, amely hamvasztásos temetés esetén 10 évnél, egyéb esetekben 25 évnél rövidebb nem lehet;

c.) díszsírhely: az elhalt érdemeire tekintettel a tulajdonos önkormányzat vagy egyház által adományozott temetési hely;

d.) sírbolt: a sírhelyen létesített terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint feletti építmény;

e.) betemetés: koporsónak földbe vagy sírboltba temetése, illetve urnának sírhelybe, urnasírhelybe temetése vagy urnasírboltba helyezése;

f.) temetési hely megváltás: a temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzése határozott időre díjfizetés ellenében;

g.) temetési hely újraváltás: a megváltott temetési hely használati idejének meghosszabbítása.

h.) sírhelynyitás: a temetési helynek, a sírboltnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által rátemetés, hamvasztás, máshova temetés vagy más okból engedélyezett felnyitása;

i.) urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére szolgáló sírhely;

j.) urnasírbolt: a hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére szolgáló terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint feletti építmény;

k.) sírgödör: a sírhelyen a koporsó elhelyezésére szolgáló legalább 2 méter (rátemetés esetén 1,6 méter) mélyre ásott gödör, amelyet a sírhely hossztengelyével párhuzamosan úgy kell kiásni, hogy a sírhelyen betemetni szándékolt koporsók egymás mellett elhelyezhetők legyenek;

l.) sírjel: a temetési hely megjelölésére szolgáló hely, kereszt, síremlék, vagy más létesítmény;

m.) rátemetés: koporsóval már betemetett sírhelyre történő sírnyitási engedélyhez kötött koporsós temetés. Nem minősül rátemetésnek az urnának a koporsóval betemetett sírba helyezése vagy az urnatartónak a sírra helyezése;

n.) exhumálás: a holttest-maradványok kivétele céljából történő sírnyitás;

o.) újratemetés: eltemetett koporsónak, urnának exhumálás utáni eltemetése más temetési helyen;

p.) átadás-átvétel díja: a temetkezési szolgáltatók az e rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni az üzemeltető szolgáltatónak az elhaltak és a kellékek köztemetőn belüli átadásáért.

2. Temetési helyek és szabályok

2. §

(1) Az egyes sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.

(2) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek az üzemeltetőtől kell kérnie. A temetési szándékot a megváltott temetési helyek igénybe vételekor is be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot is.

(3) A temetési helyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban – fő szabályként – folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(4) A temetkezésre használt helyek magán- és jogi személyek között csere, adás-vétel, ajándék tárgyát nem képezhetik.

3. §

(1) A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.

(2) A lezárt temetőben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőt mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, ameddig felszámolásáról döntés nem születik.

(3) A lezárt temetőből és sírhely táblából a holttest maradványokat exhumálás utján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe (sírhely táblába). Az exhumálást csak az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni. A lezárt temetőből történő elszállításához az üzemeltető külön engedélye is szükséges.

4. §

(1) A temetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:

Koporsós temetés esetén:

a.) felnőtt egyes és kettős sírhely,

b.) gyermek sírhely.

Hamvasztásos temetés esetén:

a.) urnasírhely.

(2) A sírhelyek méretei:

a.) egyes felnőttsorhely: 2,10 m hosszú

                                    2,00 m mély

                                    0,90 m széles

b.) kettős sírhely:           2,10 m hosszú

                                    2,00 m mély

                                    1,90 m széles

c.) gyermeksírhely:         1,30 m hosszú

                                     2,00 m mély

                                     0,60 m széles

d.) urnasírhely:                0,60 m hosszú

                                     1,00 m mély

                                     0,80 m széles

(3) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermeksíroknál pedig 30 cm kell, hogy legyen.

(4) A sorok között 0,60 – 1 m távolságot kell hagyni.

(5) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

(6) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(7) Egyes és kettős sírhelyen sírboltot kiépíteni nem lehet.

(8) A síremlék magasassága a 2,00 m-t nem haladhatja meg.

5. §

(1) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó legalább 160 cm mélységre kerüljön.

(2) Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.

(3) A felnőtt sírba rátemetéssel elhelyezett két koporsón kívül még egy urna temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban két urna helyezhető el.

(4) Egy urna sírba egy urna temethető.

(5) Az urnasírhely az urna földbe történő elhelyezését szolgálja.

3. Sírjel

6. §

(1) A sírok fölé emelt síremlék, sírjel karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezni jogosult kötelezettsége. A kötelezettség elmulasztása esetén a jogosult figyelmét egy hónapos határidő megjelölésével fel kell hívni.

(2) A temető tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezése, új síremlék álltása miatt – vagy más módon – feleslegessé vált maradványok, anyagok elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja egy hónapon belül köteles intézkedni.

4. Temetési hely feletti rendelkezési jog

7. §

(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a temetési hely használata mellett a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására.

(2) A temetési hely felett rendelkező köteles a megváltott helyet gondozni, a környezetét gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani. A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig tartó terület, az elválasztó út fele. A nem kezelt, gondozatlan ültetvényeket a temető fenntartója (üzemeltetője) jogosult eltávolíttatni.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a.) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg a koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b.) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c.) urnasírhely esetén 10 év,

d.) gyermeksírhely esetén 25 év.

(4) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

(5) Ha a használati idő leteltét követően a temetkezési helyeket 3 éven belül nem váltják meg ismételten, úgy az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

Ez esetben a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni.

(6) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újramegváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

8. §

(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A díjtételek az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(2) A rátemetéssel a sír használati ideje meghosszabbodik és a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.

5. Temető rendje

9. §

(1) A temetkezési szolgáltató a temetést esztétikus eszközökkel, ruházattal, a kegyeleti követelmények megtartásával köteles végezni.

(2) Az egyéb vállalkozói tevékenységek / kőfaragó, sírgondozó, emlékkészítő stb. / végzése során:

a.) a vállalkozónak az üzemeltetőnek be kell jelenteni legalább a munkavégzés megkezdése előtt egy nappal azt, hogy kinek a megbízása alapján milyen jellegű munkát végez,

b.) a vállalkozó az a.) pontban fennálló esetben a vállalkozási engedélyét a felszólításra köteles felmutatni,

c.) a vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha az indokolt – gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető intézkedéseit megtartani,

d.) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően, illetve több napos folyamatos munkavégzés esetén, az utolsó napon kötelesek a törmeléket, szemetet, lomot stb. elszállítani és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni,

e.) a vállalkozónak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemető látogatók kegyeletgyakorlását ne zavarják, az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását, és ne sértse mások jogos érdekeit. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon.

(3) A temető bármikor látogatható. A gyalogos közlekedéshez a főbejárat nagykapujának nyitásáról a temetkezési szolgáltatást végző előzetes értesítése alapján az üzemeltető gondoskodik.

(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani. Járművel behajtani – kivéve a (2) bek. c.) pontját – közlekedni csak a temető fenntartójának engedélyével szabad.

(5) A sírhelyek hozzátartozói gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos, az csak a kijelölt helyen tárolható.

(6) Vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni nem szabad.

(7) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad. Gyertya vagy mécses gyújtása esetén a tűzveszély elkerülése végett a szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest gyújtotta.

(8) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temetőben.

(9)[2] A temető teljes területén (utak mellett, sírokon és sírok között egyaránt) legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmény állapotát, állagát nem veszélyeztetik. Faültetés csak az önkormányzat hozzájárulásával történhet.

10. §

(1) Ez a rendelet 2017. április 01. napjával lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének A köztemetőkről és köztemető használatának rendjéről szóló 34/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

               Borsos József                                                                    Dr. Végh Ibolya

                polgármester                                                                        aljegyző


Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént.


Mártély, 2017. március 14.


Dr. Végh Ibolya

aljegyző

[1]

Megállapította 9/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[2]

Megállapította 11/2020. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. július 9-től