Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2/2017. (II.8.) önkormányzati Rendelete

A közterület használatáról és a közterület-használati díjról

Hatályos: 2017. 02. 10

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) Mártély Község területén az önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi szám mutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá

b) földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott részére,

c) természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM. rendeletben szabályozott közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételére.

A közterület használata és a közterület-használati engedély

2. §

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használathoz (a továbbiakban: közterület-használat) engedély (a továbbiakban: közterület-használati engedély) szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat ( portál ), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető ), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés ( fényreklám ), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére,

b) önálló hirdető-berendezés (figyelmeztető, tájékoztató, kampány célú táblák, berendezések) elhelyezése,

c) árusító és egyéb fülke (bódé, pavilon) elhelyezésére,

d) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyag-töltő állomás, iparvágány elhelyezésére,

e) egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára ,

f) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,

g) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, köztárgyak ( pad, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezésére,

h) távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére,

i) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, szerkezeti elem elhelyezésére,

j) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, közterületen árusítható termékek árusítására,

k) film és televízió felvételre,

l) vendég-látóipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

m) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység, árubemutatás céljára,

n) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca ) ideiglenes hasznosítására,

o) közmű bekötés céljára,

p) tüzelő 3 napon túli tárolására,

q) mezőgazdasági termékek 48 órát meghaladó tárolására, az éghető termékek kivételével,

r) építmények közterületen történő elhelyezésére szerkezettől függetlenül,

s) állandó jellegű létesítmények (tárolóakna, gabonatovábbító berendezés stb.) elhelyezésére,

t) az ingatlantulajdonos által a legalább 660 literes, vagy annál nagyobb űrtartalmú települési szilárd hulladékgyűjtő edényzetnek, valamint a közszolgáltató által a szelektív gyűjtőedényzetnek a közterületre történő kihelyezésére, tárolására,

u) közterületen felállítandó árusító automaták elhelyezésére,

v) jogszabályban meghatározott esetekben.

3. §

Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület elfoglalásához,

b) az úttartozék és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezésének elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közműves berendezések, illetve létesítmények hiba elhárítása érdekében végzett munkához,

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés, (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be,

e) az élet és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,

f) tüzelőszállítás során, illetve amiatt történő közterület-használathoz, ha a terület 72 órán belül helyreállításra kerül,

g) építési anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb időtartalmú lerakására, illetve elhelyezésére, mely a közlekedést nem akadályozhatja,

h) költözködés során, bútorok fel- és lerakodásához, ha az a 24 órát nem haladja meg,

i) az önkormányzat vagy intézményei, a mártélyi civil szervezetek, egyéb állami szervek által szervezett kulturális és sportrendezvényekre,

j) egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi vizsgálatok esetére,

k) mezőgazdasági termékek 48 órát meg nem haladó tárolására, az éghető termékek kivételével,

l) őstermelői igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági kistermelőknek, amennyiben a részükre kijelölt közterületen árusítanak.

4. §

(1) Nem adható közterület-használati engedély:

a) az elárusító helyek, üzletek környékén áru- és göngyöleg tárolására, ha az a 24 órát  meghaladja,

b) jogszabály által meghatározott, közterületen árusítható termékek körébe nem tartozó termékek árusítására, vagy jogszabály által tiltott helyre és esetben,

c) tömegközlekedési járművek megállóiban,

d) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

e) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

f) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a közterületükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,

g) iparszerű tevékenység folytatásához szükséges anyagtárolás, jármű iparszerű javítására,

h) használaton kívüli, vagy szemmel láthatóan üzemképtelen gépjárművek közterületen történő tárolására,

i) mozgó árusítóhely tárolására,

j) sátorgarázs létesítésére (ponyvagarázs)

k) 6 hónapot meghaladóan tüzelőanyag közterületen történő tárolására,

l) közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

m) településképi követelményeket nem kielégítő berendezések elhelyezésére,

n) törmelék elhelyezésére. Rendkívül indokolt esetben közterület-használati engedély alapján használható a közterület e célra, kizárólag konténerben vagy négy oldalról körülhatárolt zárt gyűjtőedényben történő elhelyezés és folyamatos elszállítás mellett.

(2) Nem helyezhető el hirdető berendezés és hirdetmény

a) útpályán, útpadkán és vízelvezető árokban,

b) útkereszteződés előtt és után 30 m-es távolságon belül,

c) közúti jelzőtábla tartóoszlopán,

d) közparkban,

e) közterületen álló fákon és egyéb tárgyakon (pl.: emlékművek, szobrok, utcabútorok),

f) középületek falain,

g) közút területe felett, a kulturális, illetve sportcélú rendezvényekkel kapcsolatos

hirdetmények kivételével,

h) azokon a helyeken, ahol a közlekedés biztonságát a hirdető berendezés veszélyeztetheti,

i) azokon a helyeken, ahol a mindenkor érvényben lévő közúti közlekedésről szóló törvény előírja, vagy meghatározza.

Közterület-használattal összefüggő egyéb rendelkezések

5. §

(1) Közterületet csak a közterület-használati engedélyben meghatározott célra lehet használni.

(2) Építőanyag elhelyezésére, tárolására közterület csak akkor vehető igénybe, ha erre az építtető saját telkén belül nincs lehetőség, vagy az építés kivitelezése másképpen nem szervezhető.

(3) Közterületen takarmányt, trágyát elhelyezni tilos, arra közterület-használati engedély nem adható.

(4) Hirdetményeket, plakátokat az erre a célra szolgáló hirdető-berendezéseken lehet elhelyezni.

(5) Tilos hirdetményeket, plakátokat a tulajdonos illetve használó beleegyezése nélkül középületeken, azok kerítésein, műemléki vagy műemlék jellegű épületeken, továbbá élőfákon, vezetékoszlopokon, buszváró helyiségek falán elhelyezni.

(6) Az aktualitásukat vesztett plakátok, hirdetmények, önálló hirdető-berendezések eltávolítása elhelyezőjének kötelessége.

(7) Közúton mindennemű gépjármű, munkagép, lassú jármű és jármű szerelvény tárolása tilos.

(8) Üzletportál, kirakat, bejárat elé 15 méteren belül csak az üzlet üzemeltetőjének hozzájárulásával adható közterület-használati engedély.

(9) Közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban, előirt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági - engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok engedélyei) beszerzését.

(10) A (4)-(5) bekezdésben, valamint 4. § (2) bekezdésben megfogalmazott követelmények nem vonatkoznak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálya alá tartozó plakátokra.

A közterület-használat időtartama és kérelmezése

6. §

(1) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható, legfeljebb azonban egy éves időtartamra.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre, állvány, építőanyag, elhelyezésére közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének időtartamára adható.

(3) Az egyes ünnepekhez kacsolódó alkalmi árusítás céljára közterület-használati engedély az ünnep kezdetét megelőző 20. naptól kezdődő időtartamra adható ki.

7. §

(1) Közterület-használati engedély kiadását annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény-, az építési munkálatokkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében az építtetőnek kell a közterület-használati engedélyt beszereznie.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyét, illetve székhelyének és telephelyének címét,

b) a közterület használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyét, módját és pontos területnagyságának meghatározását,

d) építmények, tárgyak elhelyezése esetén azok rajzait, terveit vagy fényképét,

e) hirdető-berendezés, hirdetőtábla kihelyezés esetén vázlatot,

f) vendéglátó-ipari előkert esetén a nyitvatartási idő közlését.

(3) A kérelmet Mártély Község Polgármesteréhez kell benyújtani.

A közterület-használati engedély kiadása

8. §

(1) Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közterület-használati engedéllyel kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester határozata ellen 15 napon belül Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani.

(3) A közterület-használati engedély kiadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, rendezési tervet, köztisztasági-, továbbá a közreműködő szakhatóságok által előírt követelményeket és ellenőrizni kell az egyéb feltételek meglétét illetve fennállását is.

(3) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét és lakhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig az engedély érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d) utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

e) az engedély érvényességének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot – kártalanítási igény nélkül – helyreállításának kötelezettségét, annak módjára és határidejére vonatkozó előírásokat,

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját,

g) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírásait,

h) utalást a munka- és balesetvédelmi előírások betartására.

9. §

(1) A közterület-használati engedélyt meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) az eljárásban érdekelt hatóságoknak, szakhatóságoknak, közműveknek,

c) díjfizetési kötelezettség esetén a Polgármesteri Hivatal pénztárosának.

(2) Az engedély iránti kérelem elutasítását közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) az eljárásban érdekelt szakhatóságokkal.

(3) A közterület-használati engedély eredeti példányát, a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személynek felhívására felmutatni. Erről az engedélyező határozatban az engedélyest tájékoztatni kell.

A közterület-használati engedély érvényessége

10. §

(1) A közterület-használati engedély:

a) meghatározott idő elteltéig,

b) meghatározott feltétel bekövetkezéséig,

c) visszavonásig

érvényes.

(2) Érvényét veszti továbbá a közterület-használati engedély, ha az engedélyes a tevékenység folytatására való jogosultságát elvesztette, vagy az engedélyes bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy és az engedélyét egyidejűleg visszaadja.

(3) A közterület-használati engedély érvényessége a lejárat előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és a meghosszabbítás engedélyezésére e rendeletnek az engedély kiadására vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra vagy módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

11. §

(1) A közterület tulajdonosa (önkormányzat) fontos közérdekből a közterület használatának szüneteltetését rendelheti el.

(2) Fontos közérdek különösen:

a) környezet – és természet védelme,

b) közegészségügyi ok,

c) közbiztonsági ok,

d) közlekedés rendjének védelme,

e) törvényes rend fennállásának védelme.

(3) A szünetelés tartama nem számít be a közterület-használati engedély érvényességének határidejébe.

A közterület-használati díj

12. §

(1) A közterület használatért díjat kell fizetni, amelynek mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A közterület-használati díjak évi, havi vagy napidíjak.

(3) A díjat éves használat esetén minden év január hó 15-ig, havi használat esetén tárgyhó 5. napjáig, egyéb esetekben az engedély átvétele időpontjában kell megfizetni.

(4) A használati díj kiszámításának szempontjából minden megkezdett mértékegységet egésznek kell tekinteni.

(5) Hirdetőtábla, hirdető-berendezés esetén a közterület-használati díj alapja a hirdetőtábla, hirdető-berendezés hirdetőfelülete.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

13. §

Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos önálló hirdető-berendezések elhelyezésére,

b) hirdető-berendezéseken elhelyezett plakátok, hirdetmények elhelyezésére,

c) fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményeinek elhelyezése, valamint bárminemű közterületet igénylő tevékenységéhez,

d) a közműveknek (elektromos-, gáz-, távfűtő-, víz- és csatornázási művek) valamint a köztisztasági szerveknek feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezése esetén,

e) a postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezése,

f) az országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése,

g) közvetlen életveszély elhárítása,

h) a rendelet 2. § (2) bekezdés g.) pontjában felsorolt használat céljából szükséges, igénybevett terület után.

i)[1] a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/C.§-a szerint azon nevelési-oktatási intézménynek, amely papírhulladék-gyűjtési kampányt szervez, évente legfeljebb kettő alkalommal, alkalmanként legfeljebb öt nap időtartamban, ha saját terület hiányában a hulladék átvétele közterület-használattal valósítható meg;

j)[2] a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/C.§-a szerint a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazónak, amennyiben a vonatkozó törvény alapján köteles az általa forgalmazott termékcsoportból származó termékből, és a termék csomagolásából származó csomagolási üveghulladékot a hulladékbirtokostól átvenni, elkülönítetten gyűjteni.

A közterület engedély nélküli használatának következményei

14. §

(1) A közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli használat esetén a használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

(2) Amennyiben a használó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a felhívásban foglalt határidőre nem tesz eleget, úgy a szükséges munkálatokat veszélyére és költségére az önkormányzat végeztetheti el.

Vegyes rendelkezések

15. §

(1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki

a) közhasználatra szolgáló parkban, ligetben, sétányon, játszótéren, egyéb fásított, parkosított zöldterületen a növényzetet pusztítja, megcsonkítja, a padokat, egyéb felszerelési tárgyakat megrongálja, a parkot, ligetet, sétányt, játszóteret meg nem engedett módon vagy célra használja,

b) e rendelet 2. § (2) a)-r) pontjában foglalt közterület-használat esetén az engedélyt nem szerezi be,

c) e rendelet 4. § (1) bekezdésében a)-i) pontjában meghatározott célra használja a közterületet.

d) e rendelet 4 § (2) bekezdésében meghatározott helyeken hirdető-berendezést vagy hirdetményt helyez el.

Záró rendelkezések

16. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az első fokon még el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008. (V.29.) számú önkormányzati rendelete, valamint 11/2011.(IV.28.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.


               Borsos József                                                                    Dr. Korsós Ágnes

               polgármester                                                                    címzetes főjegyző


Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2017. február 08.


Dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző

[1]

Megállapította 26/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018. január 1-től.

[2]

Megállapította 26/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018. január 1-től.

Mellékletek