Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 15/2017. (VI.22.) önkormányzati Rendelete

A Képviselő – Testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Hatályos: 2017. 06. 23

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 18. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő – Testület egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról, illetve polgármester hatásköreinek bővítéséről a következőket rendeli el:

A Képviselő – testület a polgármesterre ruházza át:

a) Vagyongazdálkodás körében: az Önkormányzat használatában lévő vagyontárgyak egy évet és 500.000,- Ft értéket meg nem haladó bérbe, használatba vagy haszonbérbe adásának jogát.

b) Egészségügyi alapellátás körében: az egészségügyi alapellátásnak a 2015. évi CXXIII. tv. 5. §-ban meghatározott feladatköreit.

c) Közfoglalkoztatás körében: az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlását.

d) Közlekedési igazgatás körében: Mártély Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2017. (II.08) önkormányzati rendeletének 8. § (1) bekezdése alapján a közterület-használati engedéllyel kapcsolatos hatáskörök gyakorlását.

Záró rendelkezések

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Borsos József                  Dr. Korsós Ágnes   

polgármester                   címzetes főjegyző


Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2017. június 21.


Dr. Korsós Ágnes 

címzetes főjegyző