Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati Rendelete

A települési támogatásról

Hatályos: 2020. 01. 06

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a települési támogatásról a következőket rendeli el:

  1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mártély Községben élő, és ott bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási címmel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályban meghatározott személyekre.

Rendkívüli települési támogatás

5. §

(1) Szociális rászorultság esetén a képviselő-testület a jogosult számára rendkívüli települési támogatást állapít meg.

(2) Rendkívüli települési támogatás annak a személynek nyújtható, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul. Ilyen eset különösen a betegség, haláleset, elemi kár, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek beiskolázása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, a gyermek élelmezési költsége, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz megvásárlásához és egyéb nagyobb összegű nem várt és indokolt kiadásokhoz való hozzájárulás.

(3)[1] A támogatás elsősorban természetbeni ellátás formájában biztosítható. Természetbeni ellátás különösen a jellemzően élelmiszer vásárlására feljogosító utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a nevelési-, oktatási intézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. Rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel   vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel, illetve kamatmentes kölcsön        formájában is nyújtható.

(4) A rendkívüli települési támogatás összegét egyedi elbírálás alapján úgy kell megállapítani, hogy a rászorulóknak hathatós segítséget nyújtson. A támogatás egy évben két alkalommal megállapítható. Ettől rendkívüli esetben (vészhelyzet, rendkívüli élethelyzet) az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság javaslatára a képviselő-testület – egyedi mérlegelés alapján – eltérhet.

(5) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét úgy kell megállapítani, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(6)[2] A képviselő-testület a mezőgazdasági startmunka program keretében megtermelt, illetve előállított termékeket kiosztja a nyilvántartásai alapján szociális támogatásra jogosult személyek részére.

6. §

(1) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.

(2) A benyújtott kérelmekről a képviselő-testület dönt. Amennyiben a kérelem azonnali elbírálást igényel, a kérelemről az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság dönt, azzal, hogy döntéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

6/A. §[3]

  1. Rendkívüli települési támogatás formájában szociális tűzifa igényelhető.
  2. A tűzifára benyújtott kérelmek között előnyt élveznek azok, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy rendkívüli települési támogatásra (különösen lakhatással kapcsolatos támogatásra) jogosultak.
  3. Előnyt élveznek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.
  4. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 fa biztosítható.
  5. Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Általános szabályok

7. §

(1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a polgármesterhez címezve postai úton vagy ügyfélszolgálati időben, szóban vagy írásban nyújtható be a hivatal ügyfélszolgálati helyiségében, valamint a Népjóléti Csoportnál.

(2) A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek: személyazonosság igazolásához szükséges irat, lakcímkártya, jövedelmet igazoló irat, iskolalátogatási igazolás, illetve minden olyan irat, amely a benyújtott kérelem indokoltságát igazolja, így igazolás a vagyoni helyzetéről és minden olyan állapotról, körülményről, amely alapján a szociális rászorultsága megállapítható.

(3) Amennyiben kérelmező aktív korú és igazolt jövedelemmel nem rendelkezik, a Munkaügyi Központ által kiállított igazolást köteles csatolni arról, hogy regisztrált álláskeresőként nyilvántartott.

8. §

(1) Nem állapítható meg települési támogatás olyan személy részére, akinek, vagy a vele közös háztartásban élő személynek, vagy az életvitelszerű lakhatást szolgáló ingatlanon a kérelem benyújtásakor olyan lejárt helyi adó, illetve Mártély Község Önkormányzatával szemben fennálló tartozása van, amelyet nem rendezett. Jelen rendelkezés alkalmazásakor rendezettnek minősül a tartozás, ha azt a kötelezett megfizette vagy arra fizetési könnyítést kapott.

(2) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság feltétele – a rendeletben foglaltakon túl - hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja

a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartsa, valamint

b) az ingatlant rendeltetésszerűen használja, annak higiénikus állapotát biztosítsa.

(3) A támogatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező vagy a jogosult az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem tesz eleget.

9. §

(1) A Népjóléti Csoport a döntés előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik, a helyszínen tapasztaltakról feljegyzést készít.

(2) Ha a kérelmező szociális helyzete hivatalból már ismert, új kérelme kapcsán az (1) bekezdésben foglalt eljárási cselekményt megismételni nem szükséges.

(3) Ha a kérelmezőnél a környezettanulmány másodszori alkalommal sem végezhető el, a Polgármester a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti.

(4) Környezettanulmányt akkor kell végezni, ha a kérelemben szereplő adatok, vagy azok igazolására benyújtott dokumentumok valódiságának vizsgálata válik szükségessé.

10. §.

(1) A rendkívüli települési támogatás felhasználását a polgármester ellenőrizheti. Rendszeresen folyósított ellátás esetén a folyósítás ideje alatt, eseti ellátás esetén az igénybevételt követő 3 hónapon belül végezhet ellenőrzést.

(2) A támogatásban részesülőnek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie.

(3) Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása, melynek eredménye a jogosulatlan igénybevétel az ellátás megszüntetését, vagy az igénybe vett ellátás visszakövetelését vonhatja maga után.

11. §.

(1) A rendelet szabályaitól méltányosságból, különösen indokolt esetben a Bizottság javaslatára el lehet térni, ha e nélkül a kérelem elutasítása:

a) a kérelmező vagy családja életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, vagy

b) a kérelmezőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, vagy

c) következtében közüzemi szolgáltatást megszüntetnének.

Záró rendelkezések

12. §.

Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép életbe. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mártély Község képviselő-testületének 32/2013. (XI.27.) rendelete.

[1]

A rendelet szövegét a 14/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 20-tól

[2]

A rendelet szövegét a 18/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[3]

Módosította a 11/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelet.