Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 9/2017. (IV.20.) önkormányzati Rendelete

Mártély község nevéről, címeréről, zászlójáról és azok használatának módjáról

Hatályos: 2017. 04. 21

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében megalkotja Mártély község nevéről, címeréről, zászlójáról és azok használatának módjáról szóló 9/2017. (IV.20) önkormányzati rendeletét.

1. §

Mártély község jelképei

Mártély község jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

2. §

A címer leírása

Egyenesen álló csücskös talpú pajzs (écu pointé pár le bas), melynek kék mezőjét a pajzsderékon átfutó hullámos ezüst pólya (rivíere), utalva a Tiszára, osztja ketté. A felső mezőben, a cölöp helye vonalában (Pfalstelle) zöld virágcsészéből három lehajló sárga lepelcimpával, s felmeredő, ugyancsak sárga, szirom alakú bibeszállal növekvő sásnőszirom (Iris pseudacorus) áll. A pólya alatt természetes színű (itt ezüsttel demonstrált), veréssel uszonyozott, stilizált hal (Rutilus rutilus) úszik balra. A pajzsot heroldalakként felülről kiterjesztett szárnyú, jobbra néző, zárt csőrű, természetes színű rétisas (Haliaetus albicilla) tartja a karmaiban. Lábaitól jobbra (az orrjelet pótolva) fűzgallyak (Salix alba) balra pedig kocsányos tölgyág (Quercus robur) levelei között makkterméssel, indul ki, hajlik le a pajzsderék és - talp találkozásának magasságáig. (A sásnőszirom, a fehér fűz és a mocsári tölgy ezredév óta legjellemzőbb növényei e vízjárta tájnak, amint a folyami szegélyerdőkben hajdan szívesen fészkelő rétisas vagy a veresszárnyú keszegnek is nevezett, koncér is állatvilágának leismertebb reprezentánsai.)

3. §

A címer használatának köre és szabályai

(1) A község címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) a község körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző: pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, „Mártély Községi Önkormányzat” körirattal,

b) a képviselőtestület, a bizottságok, a polgármester és a jegyző által használt levélpapíron, borítékon,

c) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,

d) a községháza tanácskozó, házasságkötő termében, hivatali helyiségeiben, a hivatal épületének bejáratánál,

e) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

f) a képviselőtestület és intézményei rendezvényeinek dekorációin, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

g) a község helységjelző tábláin,

h) a község zászlaján.

(2) A községcímer hatósági tevékenység (eljárás) során nem alkalmazható.

(3) Együttes használat esetén az állami jelképnek, a község jelképével szemben elsőbbséget kell biztosítani.

4. §

(1) A címer külön engedéllyel használható:

a) kulturális, sport és egyéb rendezvényeken, ezek emléklapjain, jelvényein, ajándéktárgyain,

b) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában,

c) a 3. § (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken, jelvény, emlék vagy ajándéktárgyaikon.

(2) Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az előállításhoz felhasznált anyag (fém, fa, bőr stb.) saját színében is alkalmazható, nyomdai úton való előállítása esetén pedig fekete-fehér színben.

(3) A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

5. §

(1) A 4. § (l) bekezdésében szabályozott esetekben történő felhasználásra - a felhasználó kérelmére - a polgármester ad engedélyt.

(2) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a kiadó visszavonhatja.

(3) A kiadott engedélyekről, az érvényesség időtartalmáról a jegyző nyilvántartást vezet.

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését és címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget,

d) a terjesztés, illetve forgalomba hozatala esetén ennek módját,

e) előállítás anyagát,

f) a használat időtartamát,

g) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(5) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszítendő tárgy vagy kiadvány mintáját vagy méretarányos rajzát (fényképmásolatát stb.)

(6) Az engedélynek tartalmaznia kell a (4) bekezdésben foglalt adatokat.

6. §

A zászló leírása

Rúdra esősítve vagy árbocra (őrfára) zsinórral felhúzva hosszanti, téglalap alakú, hófehér textília, amelyet két zsinór szegélyez és rúddal ellentétes oldalán arany rojtozat díszít. A község címere középület, a rúddal párhuzamosan foglal helyet. Amennyiben rideau-formában (keresztrúdról függönyként lelógatva) használják a zászlót, a címer 90 fokkal elfordul és a hosszanti oldallal párhuzamosan jelenik meg, a rojtozat pedig alulra kerül. Mindkét változat esetén a címer alatt ívelten a „Mártély” felirat olvasható.

7. §

A zászló használata

(1) A zászló vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt,

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával más hivatalos zászlóval együtt,

c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

d) minden, a községgel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Azon magánszemély részére, aki vállalja, hogy a tulajdonában illetve használatában, birtokában lévő lakóépületet a hivatalos nemzeti ünnepek alkalmával fellobogózza, Mártély Községi Önkormányzata igény szerint térítésmentesen biztosítja Magyarország Alaptörvénye I) cikkének (2) bekezdésében meghatározott nemzeti zászlót, továbbá technikai segítséget nyújt annak kihelyezéséhez.

8. §

A „Mártély“ név használata

(1) Mártély község nevét, rövidített, vagy toldalékos használatát bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésébe, cég elnevezésébe, illetve magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet üzleti nyomtatványaira, árubélyegre, termék megjelölésére, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék címfeliratába, weblapcímbe, egyéb kiadványa címébe és rendezvényei címébe csak előzetes engedély alapján veheti fel, illetve használhatja. Árubélyeg és termék megjelölése esetében nincs szükség e rendelet szerinti névhasználati engedélyre, ha a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései értelmében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a földrajzi árujelzők lajstromába vette, továbbá engedély iránti kérelem benyújtására nem kötelezettek azok sem, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően a község nevét jogszerűen felvették, és folyamatosan használják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési kötelezettség nem vonatkozik Mártély Község Önkormányzatára, az Önkormányzat szervezeteire, intézményeire és az általa alapított, vagy részvételével megalakult közhasznú, vagy gazdasági társaságokra, továbbá az ezek által szervezett rendezvényekre.

(3) A névhasználat engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő Testületének a Mártély község nevéről, címeréről, zászlójáról és azok használatának módjáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete.

                                   Borsos József                                            Dr. Korsós Ágnes                                      polgármester                                              címzetes főjegyző


Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2017. április 19.


Dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző