Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2020. (VI.4.) önkormányzati Rendelete

az államháztartáson kívüli forrásátvétel és forrásátadás szabályairól szóló

Hatályos: 2020. 06. 04

Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Mártély Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) szervezeteire, valamint az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre és a természetes személyekre.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden államháztartáson kívüli forrásátvételre és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre történő forrásátadásra függetlenül azok visszatérítendő vagy végleges jellegétől.


(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki

a) a tárgy szerint külön önkormányzati rendeletben szabályozott működési célú forrásátadásra, így különösen a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatására, a sporttámogatásra,

b) a tárgy szerint külön önkormányzati rendeletben szabályozott felhalmozási célú forrásátadásra, így különösen a lakáscélú munkáltatói kölcsönre, a hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának, korszerűsítésének támogatására, a társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek értékmegőrző felújításának és állagmegóvásának támogatására,

c) a külön önkormányzati rendeletben szabályozott szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli és természetbeni támogatásokra,

d) a tárgy szerint magasabb rendű jogszabályban szabályozott forrásátvételre, így különösen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás átvételére.

2. Értelmező rendelkezések, fogalmak


2. § (1) E rendelet alkalmazásában


1. Államháztartáson kívüli forrás: az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint a természetes személyek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan vagyontárgy.


2. Felhalmozási célú forrásátadás:

a) a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések,


b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellet felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök,

c) a felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, a bevett egyháznak átadásra nem került ingatlanok utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját,

d) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célú pénzeszközként vagy felhalmozási bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése.


3. Felhalmozási célú forrásátvétel:

a) a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítése,

b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevétel,

c) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személytől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevételek,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek.


4. Működési célú forrásátadás:

a) a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések,

b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellet működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök,

c) a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, a bevett egyháznak átadásra nem került ingatlanok utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját,

d) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú pénzeszközként vagy működési bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése.


5. Működési célú forrásátvétel:

a) a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítése,

b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevétel,

c) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személytől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevételek,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek.


6. Támogatás: az önkormányzat által, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működési vagy felhalmozási célra adandó pénzbeli juttatás – függetlenül azok visszatérítendő vagy végleges jellegétől – a szociális ellátások, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli és természetbeni támogatások kivételével.

3. Államháztartáson kívüli forrásátvételre vonatkozó szabályok


3. § (1) Az államháztartáson kívüli érkező:

a) alapítványi forrás értékhatár nélkül (ingó, ingatlan, pénzeszköz), 200 ezer forintot elérő költséget, kötelezettséget keletkeztető ingó, ingatlan vagyon, pénzeszköz végleges átvételéről a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület),

b) 200 ezer forintot el nem érő pénzeszköz, 200 ezer forintot el nem érő költséget, kötelezettséget keletkeztető ingó, ingatlan vagyon átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


(2) Átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében a képviselő-testületi döntés meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értéket, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, valamint a pénzeszköz átvétel következményeit legalább három évre vonatkozóan, továbbá javaslatot kell tenni a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy besorolására.


(3) A forgalmi érték meghatározásához a költség-haszon elvre is tekintettel szükség szerint ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt, ingó esetében tárgyszakértői véleményt kell beszerezni.


(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az (6) - (7) bekezdésben meghatározott esetek kivételével megállapodást kell kötni, melynek tartalmaznia kell legalább:

a) a megállapodást kötő felek megnevezését, egyéb azonosításra szolgáló adatait, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás átvételéről szóló képviselő-testületi döntést, amennyiben a döntés képviselő-testületi hatáskörbe tartozik,

c) az átvett forrás pontos megnevezését, értékét, összegét, annak célját,

d) az átvett forrás felhasználására vonatkozó szabályozást, ingó és ingatlan vagyon esetén a hasznosítás módját, feltételeit,

e) a forrás rendelkezésre bocsátásának ütemezését,

f) az átvett forrás felhasználásáról szóló elszámolás módját, határidejét,

g) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.


(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodásokat a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Jogi Irodája készíti el és a polgármester köti meg.


(6) A 200 ezer forintot el nem érő pénzeszköz, illetve 200 ezer forintot el nem érő költséget, kötelezettséget keletkeztető ingó és ingatlan vagyon esetében az átvételhez nem kell megállapodást kötni, elegendő a polgármester hozzájáruló nyilatkozata.


(7) A Képviselő-testület által határozatban elfogadott és kihirdetett közérdekű célra történő pénzeszköz- felajánlások Önkormányzat számlájára történő utalása, pénztárba történő befizetése esetén nem szükséges elfogadó nyilatkozat vagy megállapodás kötése. Amennyiben a közérdekű cél megvalósításához szükséges összegnél több pénzeszköz gyűlik össze, a Képviselő-testület jogosult a maradékösszeg tekintetében döntést hozni az eredeti közérdekű célhoz hasonló cél megvalósításáról. Ennek lehetőségét az eredeti közérdekű célra vonatkozó határozatban és hirdetményben fel kell tüntetni.


(8) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet az államháztartáson kívülről átvett forrásokról és azok felhasználásáról.

4. A támogatás forrása, a támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése


4. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg a költségvetési előirányzatait, amelyek terhére működési vagy felhalmozási célú támogatás nyújtható.


(2) Támogatásban részesülhet

1. az önkormányzat által alapított közalapítvány, gazdasági társaság,

2. az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási vagy közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaság,

3. nem az államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet fenntartásában lévő közoktatási intézmény,

4. az a kérelmező,

a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében támogatás kerül megállapításra,

b) amely az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt,

d) amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján összeférhetetlensége és érintettsége tekintetében az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot benyújtja,

e) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs és erről a 2. melléklet szerint nyilatkozik,

f) amelynek az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé nincs lejárt határidejű tartozása.


(3) A támogatások odaítéléséről a mindenkori költségvetési rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület dönt.


(4) Természetes személy részére véglegesen nyújtott támogatások esetében figyelemmel kell lenni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltakra.

5. A támogatási megállapodás


5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott működési vagy felhalmozási célú támogatások esetén a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni függetlenül azok visszatérítendő vagy végleges jellegétől.


(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

i) véglegesen adott támogatás esetén a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit, a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

j) visszatérítendő támogatás esetén a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit.


(3) Az Önkormányzat a támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követően az abban foglalt ütemezés szerint elsősorban a támogatott pénzintézeti számlájára való átutalással a Közgazdasági Iroda teljesíti.


(4) A támogatás csak a támogatási megállapodásban meghatározott célra használható fel.

6. Támogatással történő elszámolás


6. § (1) A véglegesen nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a támogatási szerződésben foglalt határidőig és az e rendelet 3. mellékletében előírt módon köteles elszámolni és megküldeni a Jogi Iroda részére. Az elszámoláshoz csatolni kell az e rendelet 4. melléklete szerinti Összesítő táblázatot és az 5. melléklete szerinti nyilatkozatot.


(2) A visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott szakmai beszámolót köteles készíteni, melyhez a felhasználást igazoló számlák és pénzügyi bizonylatok másolatát csatolni kell.


(3) Az önkormányzat által alapított közalapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti beszámoló, az önkormányzat által alapított gazdasági társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló benyújtásával teljesíti az elszámolási kötelezettségét.


(4) Az elszámolások benyújtását a Jogi Iroda referensei kísérik figyelemmel. Az elszámolás a hatályos számviteli szabályok és az e rendeletben foglaltak szerint történik, ezek megfelelőségét elfogadás előtt a Közgazdasági Iroda és a Jogi Iroda 1-1 kijelölt ügyintézője kell igazolja. Az elszámolások elfogadásáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.


(5) Amennyiben a támogatott a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, vagy az elszámolás hiányos, az elszámolás benyújtásától számított 15 napon belül a támogatottat a Polgármesteri Hivatal felhívja az elszámolás kiegészítésére.


(6) Amennyiben a támogatott elszámolási kötelezettségének határidőben nem tett eleget, az elszámolási határidő leteltétől számítot 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal felhívja figyelmét a kötelezettség elmulasztására.


(7) Amennyiben a támogatott az elmulasztott elszámolást, vagy hiányos elszámolás kiegészítését a hiánypótlásra történt felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem nyújtja be az Önkormányzatnak


a) az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás teljes összegét,

b) a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás elszámolással alá nem támasztott részét

köteles visszafizetni.


(8) Amennyiben az (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség keletkezik, a támogatott köteles az összeget a képviselő-testületi határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül visszafizetni az összeget. A kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.


(9) Három évig nem nyújthat be támogatás iránti igényt az a támogatott,

a) amelynek elszámolását a Képviselő-testület elutasította;

b) amely az elszámolást elmulasztotta;

c) amely visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.


(10) Az elszámolásra vonatkozó döntés meghozataláig további tárgyévi támogatási összeg nem folyósítható.

7. Záró rendelkezések


7. § Ez a rendelet 2020. június 04. napján 12 óra 15 perckor lép hatályba.